přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
16.1.2012

V registru zvířat spuštěno elektronické hlášení pro chovatele drůbeže

V rámci registru zvířat byla spuštěna funkcionalita elektronického hlášení pro chovatele drůbeže, jedná se o hlášení o stavech, hlášení o přemístění, hlášení o líhních a hlášení o halách. Elektronické hlášení naleznete po spuštění registru zvířat v levém menu pod odkazem Drůbež, kde následně vyberete příslušný typ hlášení. Po prokliku nadpisu novinky je k dispozici ke stažení uživatelská příručka. Veškeré připomínky či technické problémy s hlášením hlaste na helpdesk@mzecz a zanechte přitom na sebe telefonický kontakt.


7.1.2012

Do registru zvířat doplněna možnost hlášení domácí porážky skotu

Farmáři mají v registru zvířat nově možnost hlásit domácí porážku skotu, a to jak v manuálním elektronickém hlášení (kód 63), tak ve stájovém registru (tlačítko Domácí porážka). Hlásit domácí porážku je samozřejmě možné i dalšími prostředky (papírově, mailem, webovými službami), pro všechny varianty přitom platí, že chovatel musí mít k provádění domácí porážky povolení od místně příslušné veterinární správy a samotný úkon domácí porážky musí být veterinární správě ohlášen nejméně 7 dní předem. Dále byla doplněna možnost hlásit doplnění původu u ovcí a koz z portálu farmáře nejen pro chovatele, kteří vedou na portále stájový registr, ale i pro chovatele používající manuální elektronické hlášení (menu Elektronické hlášení a objednávky/Individuální zvířata/Hlášení ovce– doplnění původu).


20.9.2011

Možnost delegování práv pro přístup do IZR

V Integrovaném zemědělském registru (IZR) byla spuštěna funkcionalita, která uživateli umožňuje delegovat na jiný subjekt (tzv. delegáta) práva pro přístup do jeho dat IZR. Funkcionalita je určena uživatelům (chovatelům), kteří chtějí jinému uživateli umožnit přístup do určité přesně stanovené části jejich dat v IZR, aniž by museli jinému subjektu sdělovat své heslo na Portál farmáře. Typickým příkladem je možnost vedení evidence léčení, evidence přirozené plemenitby či vedení stájového registru pověřeným pracovníkem místo vlastního chovatele (poradcem,veterinářem, či jiným chovatelem). Předpokladem je, že pověřená osoba bude mít vlastní přístup do portálu eAGRI, který přiděluje místně příslušná Agentura pro zemědělství a venkov. Další informace je možné zobrazit po prokliknutí nadpisu této novinky.


24.7.2011

Úpravy evidence přirozené plemenitby a registru koní

V registru zvířat došlo k několika úpravám v evidenci přirozené plemenitby a registru koní. Přehled dílčích úprav naleznete po prokliku nadpisu novinku.


12.7.2011

Novinky v registru zvířat

V registru zvířat došlo k několika dílčím úpravám. Sestava obrat stáda byla upravena tak, aby se do obratů zahrnovala i zvířata, která na danou stáj/hospodářství v rámci zvoleného období přišla a současně odešla. Současně byl doplněn celkový tiskový přehled obratů za chovatele, hospodářství a stáj. Sestava Stavy DJ byla rozšířena o možnost rozlišovat v sumárních počtech krávy na dojené a nedojené. A konečně v rámci stájového registru koní je nově umožněno zadat i koně, kterému nebylo dosud přiděleno životní číslo (ÚELN).


27.6.2011

On-line zpracování skotu spuštěno do pilotního režimu

V týdnu od 27.6.2011 do 1.7.2011 je spuštěn ověřovací provoz on-line zpracování pohybů skotu. On-line zpracování bude zapnuto vždy po dokončení hromadného zpracování skotu (cca 14 hod) a vypnuto druhý den v 6:00. Tj. pro chovatele, kteří používají stájový registr nebo elektronické hlášení skrz portál farmáře se hlášení odeslané v době od 14.00 do 6:00 následujícího dne zpracuje cca do 5 minut a informace o výsledku přijde na email chovatele.


27.5.2011

Evidence léčení v registru zvířat rozšířena o povinnosti ekologických zemědělců

Evidence léčení v registru zvířat byla rozšířena o náležitosti, které musí respektovat ekologičtí zemědělci z titulu předpisů platných pro EZ. Zejména se jedná o vyplňování farmakologicky účinné látky a dopočítávání ochranných lhůt pro maso/mléko v režimu EZ. Současně byl doplněn tiskový výstup pro evidenci léčení pro ekology, který obsahuje výše uvedené rozšířené informace a jeho podoba byla prodiskutována s certifikačními organizacemi EZ. Bližší informace a aktualizovanou příručku naleznete po prokliku nadpisu novinky.


16.5.2011

Tiskové sestavy v registru zvířat

Registr zvířat umožňuje tisknout různé uživatelské sestavy. Obecně platí princip, že každá obrazovka, která něco vyhledává, lze vytisknout/uložit buď ve formátu excel nebo word (A4). Vzhled výstupu ovlivňuji výběrem řádků (zvířat), sloupců (informací ke zvířatům). V případě některých sestav pochopitelně existují speciální tisky (např. tisk stájového registru, tisk léčení, tisk inventurní sestavy, chybníky apod.). Více informací, jak pracovat s tisky zjistíte v návodu, který naleznete ke stažení v příloze po prokliku nadpisu této novinky.


13.5.2011

Zvýraznění odmítnutých pohybů ve stájovém registru

Do stájového registru vedeného v Portálu farmáře byla vložena nová záložka „Odmítnuté pohyby“. Tato záložka slouží k přehledu pohybů, které byly prováděny ze stájové registru a ústřední evidence jejich zpracování z nějakého důvodu odmítla. Z této záložky má farmář možnost zjistit důvod odmítnutí (odkaz „zobrazit chyby“) a na základě toho provést případnou opravu, je-li to třeba. Odmítnutý pohyb má pouze informativní hodnotu a lze ho ze záložky smazat. V případě, že se odmítnutým pohybem přisouvalo zvíře (např. narození, přísun) jeho označením a následným klikem na tlačítko „smazat“ zároveň zmizí zvíře ze záložky „registr“. Pokud se na záložce „Odmítnuté pohyby“ objeví pohyby, u kterých si nejste jisti, zda jste případnou opravu již provedli nebo nevíte jak s odmítnutým pohybem naložit, kontaktujte helpdesk MZe na adrese helpdesk@mzecz nebo příslušného regionálního pracovníka ČMSCH.


23.4.2011

Drobné úpravy v registru zvířat pro farmáře

V registru zvířat byly provedeny dílčí úpravy. Především byla doplněna sestava obrat stáda, kteráza libovolné období sumarizuje stav v jednotlivých kategoriích na počátku a na konci zvoleného období a dále přísuny a odsuny v rámci daných kategoriích. Obrat stáda je možné omezovat za celý subjekt, provozovnu nebo stáj. Dále bylo umožněno ve stájovém registru hlásit zmetání a mrtvě rozené tele i pro krávy, které již byly z příslušné stáje odsunuty. Současně byl doplněn filtrovací řádek na záložky nezařazená/nevyřazená zvířata, aby bylo možné lépe řešit hromadné přísuny.

zobrazit po