přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aktuální koncepční, strategické a legislativní dokumenty EU

Společná zemědělská politika EU 2014–2020

  • opatření k ochraně životního prostředí – např. diverzifikace plodin, zachování trvalých travních porostů a vytváření ekologicky zaměřených oblastí

Strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu z dubna 2013

  • minimalizace negativních dopadů změny klimatu na zemědělství
  • zvyšování odolnosti zemědělských a lesních ekosystémů

Úmluva OSN o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem nebo desertifikací, zvláště v Africe

  • opatření proti desertifikaci a na zmírnění důsledků sucha v suchem postižených zemích

Evropský akční plán pro biopotraviny a ekologické zemědělství

  • podpora ekologického zemědělství prostřednictvím rozvoje venkova, trhu s biopotravinami a posílení výzkumu

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů

  • podmínky pro používání přípravků na ochranu rostlin

Směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice)

  • požadavky na hospodaření ve zranitelných oblastech (kontrola dotací v rámci systému Cross Compliance)

Akční program nitrátové směrnice pro období 2012–2016

  • soubor povinných opatření, která musí plnit zemědělci ve zranitelných oblastech

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009

  • vyplácení podpor zahrnující mj. dodatečnou platbu na hektar za dodržování zemědělských postupů, které mají příznivý účinek na klima a životní prostředí
  • splnění norem pro zemědělský a ekologický stav půdy stanovený členským státem a sledující cíl zamezit erozi půdy, zachovat strukturu půdy a organickou hmotu v půdě

Evropská komise formulovala Tematickou strategii pro ochranu půdy (The Thematic Strategy for Soil Protection), jejíž součástí je Sdělení Komise ostatním evropským institucím KOM(2006)231, návrh Rámcové směrnice a Hodnocení dopadů tematické strategie. V současné době probíhají v EU jednání k přípravě Rámcové směrnice k ochraně půdy.