Užitečné aplikace

Limity využití půdy

LimityAplikace Limity využití půdy, která si klade za cíl podpořit zachování nejkvalitnější zemědělské půdy pro zemědělskou produkci, a to jak s ohledem na efektivitu produkce na těchto půdách, tak i z pohledu potřeby vícenákladů spojených s odpovědným hospodařením na půdě na méně vhodných lokalitách. Aplikace analyzuje dostupnosti ploch zařazených do nižších tříd ochrany ZPF a to za rozdílných doplňujících podmínek, které umožňuje parametrizovat do různých scénářů. Jedním z dalších cílů aplikace je snaha pomoci řešit problematiku využití zemědělských brownfieldů, které jsou v rámci aplikace také vedeny.

Protierozní kalkulačka

KalkulačkaProtierozní kalkulačka je internetová aplikace pro podporu rozhodování v oblasti protierozní ochrany půdy. Aplikace poskytuje uživatelům informace o míře erozní ohroženosti hodnocených lokalit (DPB v rámci LPIS, erozní parcely či libovolné EUC), poskytuje informace o ochranném účinku modelových osevních postupů s možností vytvářet a hodnotit vlastní osevní postupy, po aplikaci osevního postupu na lokalitu vyhodnocuje potřebu přijmout konkrétní doplňující protierozní opatření a vyhodnocuje jeho účinnost, vyhodnocuje dopad bilance organické hmoty na erodovatelnost půdy.

 

Monitoring eroze

MonitoringWebový portál Monitoring eroze zemědělské půdy je společným projektem Státního pozemkového úřadu (SPÚ - dříve Ústřední pozemkový úřad) a Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i. (VÚMOP, v.v.i). Portál slouží k hlášení, evidenci a vyhodnocování jednotlivých erozních událostí. Cílem monitoringu eroze zemědělské půdy je zajistit relevantní podklady o rozsahu problému eroze zemědělské půdy.

Výstupy z analýz monitorovaných událostí mají široké využití jak v soukromé, tak i ve veřejné sféře. Zejména jsou kvalitním podkladem pro efektivní navrhování protierozních opatření a pro přípravu nových politik v oblasti ochrany půd.

Půda v číslech

StatistikaStatistická ročenka půdní služby poskytuje statistiky o zemědělské půdě, zpřístupňuje informace o potenciální erozi půdy – vodní i větrné, o zamokřených a vysychavých půdách, o půdách zranitelných utužením a acidifikací, o existenci, stavu a výměře meliorací a o meziročních změnách těchto a dalších jevů. Informace o prostorové lokalizaci území se zvýšeným stupněm ohrožení mohou sloužit jako podklad pro plánování rozmístění opatření s cílem maximalizace jejich ochranného účinku a optimalizace finančních nákladů na jejich budování.

 

eKatalog BPEJ

BPEJVirtuální encyklopedie nebo také eKatalog BPEJ je webová aplikace, která se zabývá rozklíčováním kódu BPEJ a vysvětlením jednotlivých částí kódu. Přitom hlavní myšlenka je prezentovat v eKatalogu výsledky práce výzkumného ústavu populární formou v prostředí internetu a rozšířit tak povědomí o naší profesi.

 

 

Webový archiv Komplexního průzkumu půd

KPPWAKPP zpřístupňuje naskenované podklady KPP, které probíhal v letech 1961 až 1971 na základě vládního usnesení č. 11 z roku 1961. Mezi zpřístupněné podklady patří mapy, polní půdní záznamy, analytické charakteristiky a souhrnné zprávy.

 

 

Komplexní průzkum půd

KPP2Aplikace KPP zpřístupňuje vektorizované podklady KPP, mezi které patří sondy s propojenou digitalizovanou databází půdních vlastností a vektorizované půdní mapy a tématické mapy.

 


 

Půda v mapách

MapyMapy vlastností zemědělské půdy, ohrožení vodní a větrnou erozí, ochranných opatření, evidencí erozních událostí.

 

 

 

Informační systém melioračních staveb

ISMSInformační systém melioračních staveb (ISMS) poskytuje dosud digitalizované informace k tématům zemědělských meliorací - zejména závlahových a odvodňovacích staveb a protierozních opatření. Prezentovaná data vycházejí z původních podkladů Zemědělské vodohospodářské zprávy (ZVHS) a jsou průběžně doplňována z dalších informačních zdrojů. V roce 2016 byl například v rámci celostátní inventarizace a průzkumu závlahových systémů zjišťován potenciál jejich případné obnovy (s ohledem na přípravu realizace opatření vedoucích ke zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody).

Výpočet bilance uhlíku

UhlíkStránky kromě obecných informací o významu půdy, resp. její organické složky, poskytují uživatelům nástroj pro popis vlivu hospodaření na obsah půdní organické hmoty prostřednictvím výpočtu její bilance na libovolném bloku orné půdy.

 

 

 

RESTEP

Projekt vytváří prostředí a nástroje pro efektivní implementaci politiky a legislativy Evropské unie s důrazem na urbanistické plánování a přírodní zdroje, a to ve všech oblastech České republiky. Definuje možnosti a parametry využití obnovitelných zdrojů energie a biopaliv v dlouhodobých časových horizontech s ohledem na principy ekologické, ekonomické i sociální udržitelnosti, zachování biodiverzity, potravinové bezpečnosti a lokální energetické soběstačnosti dané lokality.

Kalkulačka vláhové potřeby

Aplikace umožní určit vláhovou potřebu a závlahové množství zemědělských plodin.

Vývoj aplikace byl zaměřen na propojení dostupných datových zdrojů tak, aby bylo možné plně využívat dostupná data bez potřeby údaje zadávat ručně. Řešeno je například propojení na osevní postupy a analýzy DMT (digitální model terénu) dostupné v internetové aplikaci Protierozní kalkulačka, propojení na údaje o půdních druzích získaných digitalizací KPP (Komplexní průzkum půd) a napojení na datové zdroje Českého hydrometeorologického ústavu.

Velikost závlahového množství závisí nejen na vláhové potřebě plodiny a na využitelných srážkách ve vegetačním období. Zásadní vliv má i zásoba vody v půdě na začátku vegetačního období, množství vzlínání podzemní vody a na využitelnosti závlahové vody.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.