přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 136/2004
Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem § 41

§ 41
Registr koní v hospodářství
(1) Pro každé hospodářství vede chovatel koní, oslů a jejich kříženců registr koní v hospodářství, a to písemně na formulářích, které mu poskytuje pověřená osoba4), nebo v informačním systému ústřední evidence (§ 32).
(2) Na každém registru koní v hospodářství musí být na titulní straně uvedeno
a) jméno, případně jména a příjmení nebo obchodní firma anebo název chovatele,
b) registrační číslo hospodářství,
c) adresa hospodářství.
(3) Každý registr koní v hospodářství se vede na dvou samostatných formulářích.
(4) První formulář nazvaný "Koně, osli a jejich kříženci držení v hospodářství" obsahuje
a) identifikační číslo koně, osla a jejich křížence,
b) jméno zvířete,
c) druh,
d) pohlaví,
e) příslušnost k plemenné knize, je-li v ní zapsán,
f) jméno, popřípadě jména a příjmení nebo obchodní firmu anebo název majitele zvířete,
g) datum příchodu zvířete na hospodářství,
h) datum konečného odchodu zvířete z hospodářství.
(5) Druhý formulář nazvaný "Přemístění koní, oslů a jejich kříženců držených v hospodářství" obsahuje
a) pořadové číslo koně z prvního formuláře,
b) jméno zvířete,
c) registrační číslo hospodářství, provozovny jatek, provozovny asanačního podniku, popřípadě místa, odkud nebo kam bylo zvíře přemístěno, nebo místo svodu, popřípadě kód země, jde-li o zvíře přemístěné z nebo do zahraničí,
d) datum odchodu z hospodářství,
e) datum příchodu na hospodářství.
(6) Orgány dozoru15) do registru koní v hospodářství zaznamenávají provedené kontroly, a to datum kontroly, jméno, případně jména, příjmení a podpis osoby, která kontrolu prováděla, a název orgánu dozoru.
4) § 2 písm. o) zákona č. 154/2000 Sb., ve znění zákona č. 282/2003 Sb. a zákona 130/2006 Sb.
15) § 24 zákona č. 154/2000 Sb., ve znění zákona č. 282/2003 Sb.