Odstavec předpisu 210/2022 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 210/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
Čl.I

Čl.I
Nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 128/2018 Sb., nařízení vlády č. 190/2019 Sb. a nařízení vlády č. 228/2021 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 1 písm. a) se slova "balené čerstvé ovoce a zeleninu nebo krájené čerstvé ovoce a zeleninu," zrušují.
2. V § 2 odst. 1 písm. b) se slovo "šťávy" nahrazuje slovem "šťávy18)".
Poznámka pod čarou č. 18 zní:
"18) Vyhláška č. 248/2018 Sb., o požadavcích na nápoje, kvasný ocet a droždí.".
3. V § 2 odstavec 2 zní:
"(2) Podpora se kromě produktů uvedených v odstavci 1 poskytuje na doprovodná vzdělávací opatření uvedená v čl. 3 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/40, v platném znění.".
4. V § 2 odst. 3 se slova "písm. a) až d) mohou být využity tištěné vzdělávací materiály s informacemi o produktech; jejich využití pro jiné účely není přípustné" nahrazují slovy "mohou být použity mléčné výrobky, které jsou uvedeny v příloze V nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění".
5. Poznámka pod čarou č. 17 zní:
"17) Vyhláška č. 397/2021 Sb., o požadavcích na konzervované ovoce a konzervovanou zeleninu, skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich a banány.".
6. Poznámky pod čarou č. 3 a 5 se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.
7. V § 5 odst. 1 písm. c) se slova "nebo balení krájeného čerstvého ovoce nebo zeleniny" zrušují.
8. V § 5 odst. 5 se slovo "uvedeného" nahrazuje slovy "nebo přepravní obal v případě nebalených produktů uvedených" a slovo "označeno" se nahrazuje slovem "označeny".
9. V § 5 se doplňují odstavce 6 a 7, které zní:
"(6) Podíl porcí produktů uvedených v § 2 odst. 1 pocházející z ekologické produkce13) musí činit nejméně 10 % celkového počtu porcí těchto produktů dodávaných do základních škol, s nimiž má žadatel uzavřenou smlouvu o dodávání produktů, v průběhu příslušného školního roku.
(7) Při nedodržení minimálního podílu porcí produktů z ekologické produkce sníží Fond finanční prostředky na dodávky produktů uvedených v § 2 odst. 1 písm. a) a b) a produktů uvedených v § 2 odst. 1 písm. c) a d), které připadají na schváleného žadatele v daném školním roce, o
a) 10 % v případě dodání produktů z ekologického zemědělství v množství 5 % a méně než 10 %,
b) 20 % v případě dodání produktů z ekologického zemědělství méně než 5 %.".
10. V § 6 odst. 4 písm. b) bodě 3 se slova "včetně případné ochucující složky, u které bude uveden podíl přidaného cukru, tuku a soli v procentech" zrušují.
11. Na konci textu poznámek pod čarou č. 7 a 14 se doplňují slova " , v platném znění".
12. V § 7 odst. 2 se za slovo "škol" vkládají slova "a provádět doprovodná vzdělávací opatření".
13. V § 7 odst. 3 se slova "tištěného vzdělávacího" nahrazují slovem "výukového".
14. V § 7 se doplňuje odstavec 7, který zní:
"(7) Schválený žadatel informuje školy o dostupných doprovodných vzdělávacích opatřeních.".
15. Na konci poznámky pod čarou č. 11 se na samostatný řádek doplňuje věta "Čl. 6 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/40, v platném znění.".
16. V § 10 odst. 2 se na konci písmene c) slovo "a" nahrazuje čárkou.
17. V § 10 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem "a" a doplňuje se písmeno e), které zní:
"e) doklady prokazující postup výběru dodavatele, pokud se nejedná o žadatele podle § 7 odst. 6.".
18. Příloha č. 1 zní:
"Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 74/2017 Sb.
Výše podpory na porci ovoce, zeleniny a výrobků z ovoce a zeleniny
(§ 5 odst. 1)
I--------------I------------I-----------I------------I------------I--------------I--------------I
I  Skupina  I Druh ovoce I Velikost I  Výše  I  Výše  I Výše podpory I Výše podpory I
I       I a zeleniny I  porce  I podpory na I podpory na I na porci v I na porci v I
I       I      I      I porci v  I porci v  I  Kč *) pro I  Kč *) pro I
I       I      I      I Kč *) pro I Kč *) pro I  produkty  I  produkty  I
I       I      I      I školy s  I školy s  I ekologického I ekologického I
I       I      I      I kapacitou I kapacitou I zemědělství I zemědělství I
I       I      I      I  do 150  I nad 150  I  **) pro  I  **) pro  I
I       I      I      I  žáků  I  žáků  I  školy s  I  školy s  I
I       I      I      I  včetně  I      I kapacitou do I kapacitou  I
I       I      I      I      I      I  150 žáků  I nad 150 žáků I
I       I      I      I      I      I  včetně  I       I
I--------------I------------I-----------I------------I------------I--------------I--------------I
I 1. skupina - I  jablko  I  1 ks  I  7,49  I  6,03  I   8,50   I   7,04   I
I ovoce    I------------I-----------I------------I------------I--------------I--------------I
I a zelenina  I  hruška  I  1 ks  I  7,85  I  6,38  I   9,04   I   7,57   I
I uvedených  I------------I-----------I------------I------------I--------------I--------------I
    I druhů    I broskev  I  1 ks  I  8,76  I  7,30  I  10,41   I   8,94   I
I       I  nebo  I      I      I      I       I       I
I       I nektarinka I      I      I      I       I       I
I       I------------I-----------I------------I------------I--------------I--------------I
I       I hroznové I minimálně I  8,12  I  6,66  I   9,42   I   7,95   I
I       I  víno  I  100 g  I      I      I       I       I
I       I------------I-----------I------------I------------I--------------I--------------I
I       I meruňka  I minimálně I  9,73  I  8,26  I  11,83   I  10,36   I
I       I      I  100 g  I      I      I       I       I
I       I------------I-----------I------------I------------I--------------I--------------I
I       I  jahoda  I minimálně I  13,64  I  12,18  I  16,78   I  15,31   I
I       I      I  100 g  I      I      I       I       I
I       I------------I-----------I------------I------------I--------------I--------------I
I       I švestka  I minimálně I  6,81  I  5,34  I   7,45   I   5,98   I
I       I      I  100 g  I      I      I       I       I
I       I------------I-----------I------------I------------I--------------I--------------I
I       I  rajče  I minimálně I  9,51  I  8,05  I  11,51   I  10,05   I
I       I      I  100 g  I      I      I       I       I
I       I------------I-----------I------------I------------I--------------I--------------I
I       I  mrkev  I minimálně I  6,53  I  5,07  I   7,04   I   5,57   I
I       I      I  100 g  I      I      I       I       I
I       I------------I-----------I------------I------------I--------------I--------------I
I       I ředkvička I minimálně I  10,44  I  8,97  I  12,89   I  11,43   I
I       I      I  100 g  I      I      I       I       I
I       I------------I-----------I------------I------------I--------------I--------------I
I       I paprika  I  1 ks  I  8,40  I  6,94  I   9,87   I   8,41   I
I       I------------I-----------I------------I------------I--------------I--------------I
I       I kedlubna I  1 ks  I  9,94  I  8,47  I  12,17   I  10,71   I
I       I------------I-----------I------------I------------I--------------I--------------I
I       I pomeranč I  1 ks  I  8,37  I  6,90  I   x    I   x    I
I       I------------I-----------I------------I------------I--------------I--------------I
I       I mandarinka I minimálně I  8,32  I  6,86  I   x    I   x    I
I       I      I  100 g  I      I      I       I       I
I       I------------I-----------I------------I------------I--------------I--------------I
I       I  banán  I  1 ks  I  7,64  I  6,18  I   x    I   x    I
I       I------------I-----------I------------I------------I--------------I--------------I
I       I  okurka  I minimálně I  8,27  I  6,81  I   9,67   I   8,21   I
I       I      I  100 g  I      I      I       I       I
I       I------------I-----------I------------I------------I--------------I--------------I
I       I  třešně  I minimálně I  19,61  I  18,15  I  25,74   I  24,27   I
I       I      I  100 g  I      I      I       I       I
I--------------I------------I-----------I------------I------------I--------------I--------------I
I 2. skupina - ostatní   I minimálně I  11,63  I  10,17  I   x    I   x    I
I ovoce a zelenina s    I  100 g  I      I      I       I       I
I výjimkou ananasu a kiwi  I      I      I      I       I       I
I---------------------------I-----------I------------I------------I--------------I--------------I
I 3. skupina - v jedné   I minimálně I  14,54  I  13,07  I   x    I   x    I
I porci se nachází 2 a více I  100 g  I      I      I       I       I
I druhů nekrájeného     I      I      I      I       I       I
I čerstvého ovoce nebo   I      I      I      I       I       I
I zeleniny         I      I      I      I       I       I
I---------------------------I-----------I------------I------------I--------------I--------------I
I 4. skupina - ovocné a   I minimálně I  14,87  I  13,41  I  19,63   I  18,17   I
I zeleninové šťávy     I 200 ml  I      I      I       I       I
I---------------------------I-----------I------------I------------I--------------I--------------I
I 5. skupina - ovocné    I minimálně I  15,82  I  14,36  I  21,06   I  19,59   I
I protlaky         I  100 g  I      I      I       I       I
I---------------------------I-----------I------------I------------I--------------I--------------I
 
 *) Výše podpory na porci v Kč je včetně daně z přidané hodnoty a zahrnuje náklady na produkty
  i veškeré vedlejší náklady související s dodávkou porce.
**) Žadatel, který dodává produkty ekologického zemědělství, splňuje požadavky nařízení
  Rady (ES) č. 834/2007, nařízení Komise (ES) č. 889/2008, případně nařízení Komise (ES)
  č. 1235/2008, a zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona
  č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších
  předpisů.".
19. Příloha č. 2 zní:
"Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 74/2017 Sb.
Výše podpory na porci mléka a neochucených mléčných výrobků
(§ 5 odst. 1)
I---------------------------I------------I------------I------------I------------I--------------I--------------I
I      Skupina     I      I Minimální I  Výše  I  Výše  I Výše podpory I Výše podpory I
I              I      I velikost I podpory na I podpory na I na porci v I na porci v I
I              I      I porce, na I porci v  I porci v  I Kč *) pro  I  Kč *) pro I
I              I      I kterou je I Kč *) pro I Kč *) pro I  produkty  I  produkty  I
I              I      I vyplácena I školy s  I školy s  I ekologického I ekologického I
I              I      I podpora  I kapacitou I kapacitou I zemědělství I zemědělství I
I              I      I      I  do 150  I nad 150  I  **) pro  I  **) pro  I
I              I      I      I  žáků  I  žáků  I  školy s  I  školy s  I
I              I      I      I  včetně  I      I kapacitou do I kapacitou  I
I              I      I      I      I      I  150 žáků  I nad 150 žáků I
I              I      I      I      I      I  včetně  I       I
I--------------I------------I------------I------------I------------I------------I--------------I--------------I
I 1.      I Trvanlivé I s obsahem I  200 ml  I  9,99  I  8,52  I  11,01   I   9,55   I
I skupina -  I      I tuku od  I------------I------------I------------I--------------I--------------I
I konzumní   I      I 1,5 % do I  250 ml  I  10,50  I  9,04  I  11,78   I  10,32   I
I mléko a jeho I      I  1,8 %  I------------I------------I------------I--------------I--------------I
I varianty se I      I      I  330 ml  I  15,23  I  13,76  I  16,94   I  15,48   I
I sníženým   I      I------------I------------I------------I------------I--------------I--------------I
I obsahem   I      I s obsahem I  200 ml  I  10,72  I  9,26  I  12,10   I  10,64   I
I laktózy   I      I  tuku  I------------I------------I------------I--------------I--------------I
I       I      I nejméně  I  250 ml  I  11,41  I  9,95  I  13,14   I  11,67   I
I       I      I  3,5 %  I------------I------------I------------I--------------I--------------I
I       I      I      I  330 ml  I  16,47  I  15,01  I  18,77   I  17,31   I
I       I------------I------------I------------I------------I------------I--------------I--------------I
I       I Čerstvé  I s obsahem I  200 ml  I  11,10  I  9,63  I  11,56   I  10,10   I
I       I      I tuku od  I------------I------------I------------I--------------I--------------I
I       I      I 1,5 % do I  250 ml  I  11,72  I  10,25  I  12,49   I  11,03   I
I           I      I  1,8 %  I------------I------------I------------I--------------I--------------I
I       I      I      I  330 ml  I  12,74  I  11,28  I  14,03   I  12,57   I
I       I      I------------I------------I------------I------------I--------------I--------------I
I       I      I s obsahem I  200 ml  I  11,74  I  10,28  I  12,55   I  11,09   I
I       I      I  tuku  I------------I------------I------------I--------------I--------------I
I       I      I nejméně  I  250 ml  I  12,52  I  11,05  I  13,72   I  12,25   I
I       I      I  3,5 %  I------------I------------I------------I--------------I--------------I
I       I      I      I  330 ml  I  13,82  I  12,35  I  15,67   I  14,21   I
I--------------I------------I------------I------------I------------I------------I--------------I--------------I
I 2. skupina - sýr, tvaroh, I jogurty  I  150 g  I  11,67  I  10,21  I  14,83   I  13,37   I
I jogurt a další      I------------I------------I------------I------------I--------------I--------------I
I fermentované (kysané)   I zakysané I  140 g  I  17,35  I  15,89  I  25,21   I  23,75   I
I výrobky nebo acidofilní  I  mléčné  I      I      I      I       I       I
I mléčné výrobky bez    I výrobky s I      I      I      I       I       I
I přidaných aromat, ovoce a I obsahem  I      I      I      I       I       I
I ořechů nebo kakaa     I bílkovin I      I      I      I       I       I
I              I vyšším než I      I      I      I       I       I
I              I  5,6 %  I      I      I      I       I       I
I              I------------I------------I------------I------------I--------------I--------------I
I              I výrobky na I  200 ml  I  12,67  I  11,20  I  18,80   I  17,34   I
I              I  bázi  I      I      I      I       I       I
I              I kysaného I      I      I      I       I       I
I              I  mléka  I      I      I      I       I       I
I              I------------I------------I------------I------------I--------------I--------------I
I              I tvarohy  I  80 g  I  11,01  I  9,55  I  13,00   I  11,54   I
I              I------------I------------I------------I------------I--------------I--------------I
I              I čerstvé  I  80 g  I  19,48  I  18,01  I  25,68   I  24,21   I
I              I  sýry  I      I      I      I       I       I
I              I------------I------------I------------I------------I--------------I--------------I
I              I ostatní  I  100 g  I  26,66  I  25,20  I  38,33   I  36,86   I
I              I  sýry  I      I      I      I       I       I
I              I------------I------------I------------I------------I--------------I--------------I
I              I ostatní  I  80 g  I  22,40  I  20,94  I  31,94   I  30,47   I
I              I  sýry  I      I      I      I       I       I
I---------------------------I------------I------------I------------I------------I--------------I--------------I
 
 *) Výše podpory na porci v Kč je včetně daně z přidané hodnoty a zahrnuje náklady na produkty i veškeré
  vedlejší náklady související s dodávkou porce.
**) Žadatel, který dodává produkty ekologického zemědělství, splňuje požadavky nařízení Rady (ES) č. 834/2007,
  nařízení Komise (ES) č. 889/2008, případně nařízení Komise (ES) č. 1235/2008, a zákona č. 242/2000 Sb.,
  o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
  předpisů, ve znění pozdějších předpisů.".

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.