Odstavec předpisu 228/2021 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 228/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
Čl.I

Čl.I
Nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 128/2018 Sb. a nařízení vlády č. 190/2019 Sb., se mění takto:
1. V poznámce pod čarou č. 1 se na konci textu vět třetí a čtvrté doplňují slova " , v platném znění".
2. V § 2 odst. 1 písm. a) se slovo "porcované" nahrazuje slovem "krájené".
3. V § 2 odst. 1 písm. b) se za slovo "protlaků" vkládá odkaz na poznámku pod čarou č. 17.
Poznámka pod čarou č. 17 zní:
"17) Vyhláška č. 157/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování, ve znění pozdějších předpisů.".
4. V § 2 odst. 1 se na konci písmene c) čárka nahrazuje slovem "a".
5. V § 2 odst. 1 se na konci písmene d) slovo " , a" nahrazuje tečkou a písmeno e) se zrušuje.
6. V § 2 odst. 2 písm. c) se slova "akce a tištěné" nahrazují slovy "akce nebo tištěné".
7. V § 2 odst. 4 se slova "písm. a) až d)" zrušují.
8. V § 2 se odstavec 5 zrušuje.
9. V § 3 se za slova "podle § 2" vkládají slova "a na sledování, hodnocení nebo propagaci školního projektu".
10. V § 5 odst. 1 písm. c) se slovo "porcovaného" nahrazuje slovem "krájeného".
11. V § 5 odst. 1 písm. j) se číslo "100" nahrazuje číslem "80".
12. V § 5 odst. 1 závěrečné části ustanovení se slova "nesmí přesáhnout částky uvedené v přílohách č. 1 až 3" nahrazují slovy "je stanovena v přílohách č. 1 a 2" a za slovo "rozlišení" se vkládají slova "podle produktů z ekologického zemědělství a".
13. V § 6 odstavec 1 zní:
"(1) Žádost o schválení žadatele o podporu (dále jen "žádost o schválení") může podat osoba, která produkty dodává podle čl. 5 odst. 2 písm. c) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/40 (dále jen "žadatel").".
14. V § 6 odst. 3 se za slova "závazek žadatele, že" vkládají slova "bude provádět doprovodná vzdělávací opatření a".
15. V § 6 se odstavce 4 a 5 zrušují.
Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 4 až 6.
16. V § 6 odst. 4 úvodní části ustanovení a v § 7 odst. 5 se slova "b) až e)" nahrazují slovy "b) až d)".
17. V § 6 odst. 5 se číslo "6" nahrazuje číslem "4".
18. V § 6 odst. 6 se číslo "7" nahrazuje číslem "5".
19. V § 7 odst. 3 se slovo "října" nahrazuje slovem "května", slovo "příslušný" se nahrazuje slovem "následující" a slovo "prosince" se nahrazuje slovem "srpna".
20. V § 7 odstavec 4 zní:
"(4) Jestliže schválený žadatel hodlá změnit sortiment dodávaných produktů uvedených v § 2 odst. 1 písm. b) až d) nebo upravit složení dodávaného produktu uvedeného v § 2 odst. 1 písm. b) až d), podá Fondu žádost na jím vydaném formuláři; součástí žádosti musí být údaje podle § 6 odst. 4 a 5.".
21. V § 7 odstavec 6 zní:
"(6) Pokud je schválený žadatel zadavatelem podle § 4 odst. 2 zákona o zadávání veřejných zakázek, předloží Fondu před zahájením plnění veřejné zakázky dokumentaci k postupu výběru dodavatele veřejné zakázky podle zákona o zadávání veřejných zakázek.".
22. V § 7 se odstavec 7 zrušuje.
23. V § 8 odst. 1 se slova "ve školách" nahrazují slovy "zapojených do školního projektu".
24. V § 9 odst. 1 se slova "přímo dodává nebo řídí" nahrazují slovem "dodává".
25. V § 9 odst. 3 písm. a) se slova " , včetně ceny těchto produktů" zrušují.
26. V § 9 odst. 4 úvodní části ustanovení se text "písm. a)" zrušuje.
27. V § 9 odst. 4 písm. a) se slovo "produkty," nahrazuje slovy "produkty; uvedené údaje se předkládají v elektronické podobě, a".
28. V § 9 odst. 4 se na konci písmene b) slovo " , a" nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.
29. V § 9 se odstavce 5, 8 a 9 zrušují.
Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 5 a 6.
30. V § 9 odst. 5 se slova "přímo dodává nebo řídí" nahrazují slovem "dodává", slova "i kopii rozhodnutí o registraci osoby podnikající v ekologickém zemědělství a" se zrušují, slova "dodávky produktů" se nahrazují slovem "produkty", slovo "doklady" se nahrazuje slovem "doklad", slovo "nich" se nahrazuje slovem "něm" a na konci odstavce se doplňuje věta "Doklad podle věty první lze nahradit elektronickým ověřením příslušných údajů Fondem.".
31. V § 9 odstavec 6 zní:
"(6) Schválenému žadateli podle § 6 odst. 1 se na produkty uvedené v § 2 odst. 1 poskytne podpora ve výši částek uvedených v přílohách č. 1 a 2 k tomuto nařízení.".
32. V § 10 odst. 2 písm. b) se slova "soupis faktur vztahujících" nahrazují slovy "faktury vztahující" a slovo "uhrazených" se nahrazuje slovem "uhrazené".
33. V § 10 odst. 2 písm. d) se slova "podle § 6 odst. 5" zrušují.
34. Přílohy č. 1 a 2 znějí:
"Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 74/2017 Sb.
Výše podpory na porci ovoce, zeleniny a výrobků z ovoce a zeleniny
(§ 5 odst. 1)
I----------------I------------I-----------I------------I------------I----------------I----------------I
I  Skupina   I Druh ovoce I Velikost I  Výše  I  Výše  I Výše podpory I Výše podpory I
I        I a zeleniny I  porce  I podpory na I podpory na I  na porci v  I  na porci v  I
I        I      I      I porci v  I porci v  I  Kč*) pro  I  Kč*) pro  I
I        I      I      I Kč*) pro I Kč*) pro I  produkty  I  produkty  I
I        I      I      I školy s  I školy s  I ekologického I ekologického I
I        I      I      I kapacitou I kapacitou I zemědělství  I zemědělství  I
I        I      I      I  do 150  I nad 150  I pro školy s  I pro školy s  I
I        I      I      I  žáků  I  žáků  I kapacitou do I kapacitou nad I
I        I      I      I  včetně  I      I  150 žáků  I  150 žáků  I
I        I      I      I      I      I   včetně   I        I
I----------------I------------I-----------I------------I------------I----------------I----------------I
I 1. skupina - I  jablka  I  1 ks  I  6,40  I  5,16  I   7,29   I   6,05   I
I  ovoce a   I------------I-----------I------------I------------I----------------I----------------I
I  zelenina  I  hrušky  I  1 ks  I  6,71  I  5,47  I   7,76   I   6,51   I
I  uvedených  I------------I-----------I------------I------------I----------------I----------------I
I   druhů   I broskve  I  1 ks  I  7,92  I  6,68  I   9,56   I   8,32   I
I        I  nebo  I      I      I      I        I        I
I        I nektarinky I      I      I      I        I        I
I        I------------I-----------I------------I------------I----------------I----------------I
I        I hroznové I minimálně I  7,05  I  5,81  I   8,24   I   7,00   I
I        I  víno  I  100 g  I      I      I        I        I
I        I------------I-----------I------------I------------I----------------I----------------I
I        I meruňky  I minimálně I  8,52  I  7,28  I   10,45   I   9,21   I
I        I      I  100 g  I      I      I        I        I
I        I------------I-----------I------------I------------I----------------I----------------I
I        I  jahody  I minimálně I  11,90  I  10,66  I   14,78   I   13,54   I
I        I      I  100 g  I      I      I        I        I
I        I------------I-----------I------------I------------I----------------I----------------I
I        I švestky  I minimálně I  6,05  I  4,81  I   6,74   I   5,50   I
I        I      I  100 g  I      I      I        I        I
I        I------------I-----------I------------I------------I----------------I----------------I
I        I rajčata  I minimálně I  8,33  I  7,09  I   10,16   I   8,92   I
I        I      I  100 g  I      I      I        I        I
I        I------------I-----------I------------I------------I----------------I----------------I
I        I  mrkev  I minimálně I  5,73  I  4,49  I   6,26   I   5,02   I
I        I      I  100 g  I      I      I        I        I
I        I------------I-----------I------------I------------I----------------I----------------I
I        I ředkvičky I minimálně I  9,26  I  8,02  I   11,56   I   10,32   I
I        I      I  100 g  I      I      I        I        I
I        I------------I-----------I------------I------------I----------------I----------------I
I        I papriky  I  1 ks  I  7,42  I  6,18  I   8,82   I   7,57   I
I        I------------I-----------I------------I------------I----------------I----------------I
I        I kedlubny I  1 ks  I  8,80  I  7,56  I   10,89   I   9,65   I
I        I------------I-----------I------------I------------I----------------I----------------I
I        I pomeranče I  1 ks  I  7,39  I  6,14  I    X    I    X    I
I        I------------I-----------I------------I------------I----------------I----------------I
I        I mandarinky I minimálně I  7,27  I  6,02  I    X    I    X    I
I        I      I  100 g  I      I      I        I        I
I        I------------I-----------I------------I------------I----------------I----------------I
I        I  banány  I  1 ks  I  6,91  I  5,67  I    X    I    X    I
I        I------------I-----------I------------I------------I----------------I----------------I
I        I  okurky  I minimálně I  7,32  I  6,08  I   8,66   I   7,42   I
I        I      I  100 g  I      I      I        I        I
I        I------------I-----------I------------I------------I----------------I----------------I
I        I  třešně  I minimálně I  18,64  I  17,40  I   24,89   I   23,65   I
I        I      I  100 g  I      I      I        I        I
I----------------I------------I-----------I------------I------------I----------------I----------------I
I 2. skupina - ostatní ovoce I minimálně I  11,25  I  10,01  I    X    I    X    I
I  a zelenina s výjimkou  I  100 g  I      I      I        I        I
I    ananasu a kiwi    I      I      I      I        I        I
I-----------------------------I-----------I------------I------------I----------------I----------------I
I  3. skupina - v jednom  I minimálně I  12,77  I  11,52  I   15,13   I   13,89   I
I  kelímku nebo sáčku se  I  100 g  I      I      I        I        I
I   nachází jeden druh   I      I      I      I        I        I
I krájeného čerstvého ovoce I      I      I      I        I        I
I nebo zeleniny s výjimkou  I      I      I      I        I        I
I    ananasu a kiwi    I      I      I      I        I        I
I-----------------------------I-----------I------------I------------I----------------I----------------I
I  4. skupina - v jednom  I minimálně I  16,39  I  15,15  I   19,38   I       18,14   I
I  kelímku nebo sáčku se  I  100 g  I      I      I        I        I
I   nachází jeden druh   I      I      I      I        I        I
I krájeného čerstvého ovoce  I      I      I      I        I        I
I  nebo zeleniny balený v  I      I      I      I        I        I
I ochranné atmosféře nebo  I      I      I      I        I        I
I  více druhů krájeného   I      I      I      I        I        I
I  čerstvého ovoce nebo   I      I      I      I        I        I
I     zeleniny      I      I      I      I        I        I
I-----------------------------I-----------I------------I------------I----------------I----------------I
I  5. skupina - v jednom   I minimálně I  12,95  I  11,71  I    X    I    X    I
I  kelímku nebo sáčku se   I  100 g  I      I      I        I        I
I  nachází 3 a více druhů  I      I      I      I        I        I
I nekrájeného čerstvého ovoce I      I      I      I        I        I
I    nebo zeleniny    I      I      I      I        I        I
I-----------------------------I-----------I------------I------------I----------------I----------------I
I  6. skupina - ovocné a  I minimálně I  12,88  I  11,64  I   17,05   I   15,81   I
I   zeleninové šťávy    I 200 ml  I      I      I        I        I
I-----------------------------I-----------I------------I------------I----------------I----------------I
I  7. skupina - ovocné   I minimálně I  13,71  I  12,47  I   18,31   I   17,06   I
I     protlaky      I  100 g  I      I      I        I        I
I-----------------------------I-----------I------------I------------I----------------I----------------I
*) Výše podpory na porci v Kč je včetně daně z přidané hodnoty a zahrnuje
  náklady na produkty i veškeré vedlejší náklady související s dodávkou porce.
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 74/2017 Sb.
Výše podpory na porci mléka a neochucených mléčných výrobků
(§ 5 odst. 1)
I-----------------------I------------I-----------I------------I------------I----------------I----------------I
I    Skupina    I      I Minimální I  Výše  I  Výše  I Výše podpory I Výše podpory I
I            I      I velikost I podpory na I podpory na I  na porci v  I  na porci v  I
I            I      I porce, na I porci v  I porci v  I  Kč*) pro  I  Kč*) pro  I
I            I      I kterou je I Kč*) pro I Kč*) pro I  produkty  I  produkty  I
I            I      I vyplácena I školy s  I školy s  I ekologického I ekologického I
I            I      I podpora I kapacitou I kapacitou I zemědělství  I zemědělství  I
I            I      I      I  do 150  I nad 150  I pro školy s  I pro školy s  I
I            I      I      I  žáků  I  žáků  I kapacitou do I kapacitou nad I
I            I      I      I  včetně  I      I  150 žáků  I  150 žáků  I
I            I      I      I      I      I   včetně   I        I
I-----------I-----------I------------I-----------I------------I------------I----------------I----------------I
I  1.   I Trvanlivé I s obsahem I 200 ml  I  9,07  I  7,83  I   10,08   I   8,84   I
I skupina - I      I  tuku  I-----------I------------I------------I----------------I----------------I
I konzumní I      I od 1,5 % I 250 ml  I  9,58  I  8,34  I   10,84   I   9,60   I
I mléko a I      I do 1,8 % I-----------I------------I------------I----------------I----------------I
I  jeho  I      I      I 330 ml  I  14,21  I  12,97  I   15,89   I   14,65   I
I varianty I      I------------I-----------I------------I------------I----------------I----------------I
I  se   I      I s obsahem I 200 ml  I  9,74  I  8,50  I   11,08   I   9,84   I
I sníženým I      I  tuku  I-----------I------------I------------I----------------I----------------I
I obsahem I      I nejméně  I 250 ml  I  10,41  I  9,17  I   12,09   I   10,85   I
I laktózy I      I  3,5 %  I-----------I------------I------------I----------------I----------------I
I      I      I      I 330 ml  I  15,33  I  14,08  I   17,56   I   16,32   I
I      I-----------I------------I-----------I------------I------------I----------------I----------------I
I      I Čerstvé I s obsahem I 200 ml  I  10,28  I  9,03  I   10,75   I   9,50   I
I      I      I  tuku  I-----------I------------I------------I----------------I----------------I
I      I      I od 1,5 % I 250 ml  I  10,89  I  9,65  I   11,67   I   10,43   I
I      I      I do 1,8 % I-----------I------------I------------I----------------I----------------I
I      I      I      I 330 ml  I  11,91  I  10,67  I   13,20   I   11,96   I
I      I      I------------I-----------I------------I------------I----------------I----------------I
I      I      I s obsahem I 200 ml  I  10,98  I  9,74  I   11,80   I   10,56   I
I      I      I  tuku  I-----------I------------I------------I----------------I----------------I
I      I      I nejméně  I 250 ml  I  11,77  I  10,52  I   12,98   I   11,74   I
I      I      I  3,5 %  I-----------I------------I------------I----------------I----------------I
I      I      I      I 330 ml  I  13,08  I  11,84  I   14,95   I   13,71   I
I-----------I-----------I------------I-----------I------------I------------I----------------I----------------I
I  2. skupina - sýr,  I jogurty  I  150 g  I  10,82  I  9,58  I   13,96   I   12,72   I
I  tvaroh, jogurt a  I------------I-----------I------------I------------I----------------I----------------I
I další fermentované  I zakysané I  140 g  I  16,77  I  15,53  I   24,79   I   23,55   I
I (kysané) výrobky nebo I  mléčné  I      I      I      I        I        I
I  acidofilní mléčné  I výrobky s I      I      I      I        I        I
I výrobky bez přidaných I obsahem  I      I      I      I        I        I
I  aromat, ovoce a   I bílkovin I      I      I      I        I        I
I ořechů nebo kakaa  I vyšším než I      I      I      I        I        I
I            I  5,6 %  I      I      I      I        I        I
I            I------------I-----------I------------I------------I----------------I----------------I
I            I výrobky na I 200 ml  I  11,99  I  10,75  I   18,26   I   17,01   I
I            I  bázi  I      I      I      I        I        I
I            I kysaného I      I      I      I        I        I
I            I  mléka  I      I      I      I        I        I
I            I------------I-----------I------------I------------I----------------I----------------I
I            I tvarohy  I  80 g  I  10,14  I  8,90  I   12,11   I   10,87   I
I            I------------I-----------I------------I------------I----------------I----------------I
I            I čerstvé  I  80 g  I  18,25  I  17,00  I   24,27   I   23,03   I
I            I  sýry  I      I      I      I        I        I
I            I------------I-----------I------------I------------I----------------I----------------I
I            I ostatní  I  100 g  I  25,63  I  24,39  I   37,18   I   35,94   I
I            I  sýry  I      I      I      I        I        I
I            I------------I-----------I------------I------------I----------------I----------------I
I            I ostatní  I  80 g  I  21,41  I  20,17  I   30,85   I   29,61   I
I            I  sýry  I      I      I      I        I        I
I-----------------------I------------I-----------I------------I------------I----------------I----------------I
*) Výše podpory na porci v Kč je včetně daně z přidané hodnoty a zahrnuje
  náklady na produkty i veškeré vedlejší náklady související s dodávkou porce.".
35. Příloha č. 3 se zrušuje.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.