Odstavec předpisu 566/2020 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 566/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády
Čl.I

Čl.I
Nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., nařízení vlády č. 185/2015 Sb., nařízení vlády č. 61/2016 Sb., nařízení vlády č. 236/2016 Sb., nařízení vlády č. 423/2016 Sb., nařízení vlády č. 48/2017 Sb., nařízení vlády č. 49/2017 Sb., nařízení vlády č. 427/2017 Sb., nařízení vlády č. 43/2018 Sb., nařízení vlády č. 293/2018 Sb., nařízení vlády č. 350/2019 Sb. a nařízení vlády č. 217/2020 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 1 písm. a) se slovo "a" nahrazuje čárkou.
2. V § 2 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem "a" a doplňuje se písmeno c), které zní:
"c) má zřízený přístup do informačního systému Státního zemědělského intervenčního fondu (dále jen "Fond") podle zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu.".
3. V § 2 odst. 3 se slova "Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen "Fond")" nahrazují slovem "Fondu" a za slovo "formuláři" se vkládají slova "obsahujícím geoprostorové informace".
4. V § 7 odst. 8 písm. e) se slova "žadatel odlišný postup podle zákona o ochraně přírody a krajiny doloží Fondu" nahrazují slovy "Fond odlišný postup podle zákona o ochraně přírody a krajiny obdrží".
5. V § 14 odstavec 1 zní:
"(1) Ochranným pásem, který lze vyhradit jako plochu využívanou v ekologickém zájmu o šířce 1 až 20 metrů, se rozumí souvrať založená od hranice dílu půdního bloku se standardní ornou půdou nebo ochranný pás podle nařízení vlády č. 48/2017 Sb.".
6. V § 14 odst. 3 se na konci textu úvodní části ustanovení doplňují slova "se standardní ornou půdou".
7. V § 14 odstavec 4 zní:
"(4) Plodinou pro ochranný pás je
a) hořčice,
b) hrách,
c) jetel,
d) kmín kořenný,
e) komonice,
f) kopr,
g) koriandr,
h) len,
i) lnička,
j) oves hřebílkatý,
k) pískavice řecké seno,
l) pohanka,
m) proso,
n) ředkev,
o) řeřicha,
p) svazenka,
q) šalvěj hispánská,
r) štírovník,
s) tolice,
t) trávy čeledi lipnicovité, s výjimkou obilnin,
u) vikev, nebo
v) směs dvou nebo více plodin podle písmen a) až u).".
8. V § 17 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo "půdy" vkládají slova "evidovaná v evidenci využití půdy jako druh zemědělské kultury standardní orná půda,".
9. V § 17 odst. 1 písm. a) se číslo "4" nahrazuje číslem "5".
10. V § 17 odst. 1 písm. b) se číslo "3" nahrazuje číslem "4".
11. V § 17 odstavec 2 zní:
"(2) Plodinou pro směs meziplodin je
a) bér vlašský,
b) bob obecný,
c) bojínek luční,
d) cizrna beraní,
e) čirok dvoubarevný,
f) čirok súdánský,
g) čirok zrnový,
h) festulolia sp.,
i) hořčice bílá,
j) hořčice hnědá,
k) jetel alexandrijský,
l) jetel egyptský,
m) jetel nachový (inkarnát),
n) jetel perský,
o) jetel šípovitý,
p) jílek mnohokvětý,
q) jílek vytrvalý,
r) komonice bílá,
s) koriandr setý,
t) kostřava červená,
u) kostřava luční,
v) kostřava rákosovitá,
w) krambe habešská,
x) len setý,
y) lesknice kanárská, nebo
z) lnička setá.".
12. V § 17 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
"(3) Plodinou pro směs meziplodin dále je
a) lupina bílá,
b) lupina úzkolistá,
c) lupina žlutá,
d) mastňák habešský,
e) oves hřebílkatý,
f) peluška (hrách setý rolní),
g) pískavice řecké seno,
h) pohanka obecná,
i) proso seté,
j) ředkev olejná,
k) sléz krmný,
l) slunečnice roční,
m) srha laločnatá,
n) svazenka shloučená,
o) svazenka vratičolistá,
p) světlice barvířská (saflor),
q) šalvěj hispánská,
r) tolice dětelová,
s) úročník bolhoj,
t) vičenec ligrus,
u) vikev bengálská,
v) vikev čočková,
w) vikev huňatá,
x) vikev narbonská,
y) vikev panonská,
z) vikev setá, nebo
aa) žito trsnaté (lesní).".
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.
13. V § 17 odst. 6 se na konci textu písmene c) doplňují slova " , s označením varianty podle odstavce 5 písm. a) nebo b)".
14. V § 18 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova "odstavci 2," vkládají slova "která je evidována v evidenci využití půdy jako druh zemědělské kultury standardní orná půda,".
15. V § 28 odst. 4 se za slovo "zemědělství" vkládají slova "nebo jejich částí".
16. Příloha č. 2 včetně nadpisu zní:
"Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 50/2015 Sb.
Druhy rychle rostoucích dřevin a jejich kříženců pěstovaných ve výmladkových plantážích v České republice s uvedením maximální délky jejich sklizňového cyklu
I-----I--------------------------------------------------------I-------------I
I   I        Rychle rostoucí dřevina         I Maximální I
I   I                            I  délka  I
I   I                            I sklizňového I
I   I                            I  cyklu  I
I-----I--------------------------------------------------------I-------------I
I 1. I Topol Maximovičův a jeho kříženci (Populus       I  8 let  I
I   I maximowiczii Henry)                  I       I
I-----I--------------------------------------------------------I-------------I
I 2. I Topol chlupatoplodý a jeho kříženci (P. trichocarpa  I  8 let  I
I   I Torr. et A.Gray)                    I       I
I-----I--------------------------------------------------------I-------------I
I 3. I Topol vznešený a jeho kříženci (P. x generosa Henry)  I  8 let  I
I-----I--------------------------------------------------------I-------------I
I 4. I Topol kanadský (P. x canadensis Moench)        I  5 let  I
I-----I--------------------------------------------------------I-------------I
I 5. I Topol Simonův a jeho kříženci (P. simonii Carriere; P. I  8 let  I
I   I x xianhoei)                      I       I
I-----I--------------------------------------------------------I-------------I
I 6. I Topol balzámový a jeho kříženci (P. balsamifera L)   I  8 let  I
I-----I--------------------------------------------------------I-------------I
I 7. I Topol černý (P. nigra L.)               I  10 let  I
I-----I--------------------------------------------------------I-------------I
I 8. I Topol osika (P tremula L)               I  10 let  I
I-----I--------------------------------------------------------I-------------I
I 9. I Vrba bílá a její kříženci (Salix alba L., S. x rubens I  10 let  I
I   I Schrank)                        I       I
I-----I--------------------------------------------------------I-------------I
I 10. I Vrba košíkářská a její kříženci (S. viminalis L)    I  10 let  I
I-----I--------------------------------------------------------I-------------I
I 11. I Vrba jíva a její kříženci (S. caprea L hybr., S. x   I  10 let  I
I   I smithiana Willd) aj.                  I       I
I-----I--------------------------------------------------------I-------------I
I 12. I Vrba lýkovcová (S. daphnoides L)            I  10 let  I
I-----I--------------------------------------------------------I-------------I
I 13. I Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)         I  10 let  I
I-----I--------------------------------------------------------I-------------I
I 14. I Olše lepkavá (Alnus glutinosa (L) Geartn.)       I  10 let  I
I-----I--------------------------------------------------------I-------------I
I 15. I Olše šedá (Alnus incana (L) Moench)          I  10 let  I
I-----I--------------------------------------------------------I-------------I
I 16. I Líska obecná (Corylus avellana L.)           I  10 let  I
I-----I--------------------------------------------------------I-------------I
                                      ".
17. Příloha č. 4 včetně nadpisu zní:
"Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 50/2015 Sb.
Seznam druhů rychle rostoucích dřevin a jejich kříženců pěstovaných ve výmladkových plantážích v České republice vhodných pro plochy využívané v ekologickém zájmu
I-----I--------------------------------------------------------I-------------I
I   I         Rychle rostoucí dřevina        I Maximální I
I   I                            I doba obmýtí I
I-----I--------------------------------------------------------I-------------I
I 1. I Topol černý (P. nigra L)                I  10 let  I
I-----I--------------------------------------------------------I-------------I
I 2. I Topol osika (P. tremula L)               I  10 let  I
I-----I--------------------------------------------------------I-------------I
I 3. I Topol Maximovičův (P. maximowiczii Henry) - pouze   I  8 let  I
I   I kříženci s topolem černým (P nigra L.)         I       I
I-----I--------------------------------------------------------I-------------I
I 4. I Topol kanadský (P. x canadensis Moench)        I  5 let  I
I-----I--------------------------------------------------------I-------------I
I 5. I Topol Simonův (P. simonii Carriere) - pouze kříženci s I  8 let  I
I   I topolem černým (P nigra L)               I       I
I-----I--------------------------------------------------------I-------------I
I 6. I Topol vznešený (P. x generosa Henry) - pouze kříženci I  8 let  I
I   I s topolem černým (P nigra L)              I       I
I-----I--------------------------------------------------------I-------------I
I 7. I Vrba bílá a její kříženci (Salix alba L., S. x rubens I  10 let  I
I   I Schrank)                        I       I
I-----I--------------------------------------------------------I-------------I
I 8. I Vrba košíkářská a její kříženci (S. viminalis L)    I  10 let  I
I-----I--------------------------------------------------------I-------------I
I 9. I Vrba jíva a její kříženci (S. caprea L hybr., S. x   I  10 let  I
I   I smithiana Willd) aj.                  I       I
I-----I--------------------------------------------------------I-------------I
I 10. I Vrba lýkovcová (S. daphnoides L.)           I  10 let  I
I-----I--------------------------------------------------------I-------------I
I 11. I Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L)          I  10 let  I
I-----I--------------------------------------------------------I-------------I
I 12. I Olše lepkavá (Alnus glutinosa (L) Geartn.)       I  10 let  I
I-----I--------------------------------------------------------I-------------I
I 13. I Olše šedá (Alnus incana (L) Moench)          I  10 let  I
I-----I--------------------------------------------------------I-------------I
I 14. I Líska obecná (Corylus avellana L)           I  10 let  I
I-----I--------------------------------------------------------I-------------I
                                      ".
18. V příloze č. 10 se za řádek č. 7 vkládá nový řádek č. 8, který zní:
"8. Česká červinka (CL) - býk plemene česká červinka masného typu zapsaný do plemenné knihy oddílu A, oddělení M".
Dosavadní řádky č. 8 až 30 se označují jako řádky č. 9 až 31.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.