Odstavec předpisu 322/2020 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 322/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů, a některá související nařízení vlády
Čl.III

Čl.III
Nařízení vlády č. 282/2014 Sb., o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků, ve znění nařízení vlády č. 314/2016 Sb., se mění takto:
1. V poznámce pod čarou č. 1 větě druhé se slova " , v platném znění" zrušují, věta poslední se zrušuje a na samostatném řádku se doplňuje věta "Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1746 ze dne 1. října 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/1185, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o oznamování informací a dokumentů Komisi.".
2. V § 3 odstavec 1 zní:
"(1) Registrovaný první kupující oznamuje Fondu na jím vydaném formuláři vždy do 10 dnů po uplynutí každého kalendářního měsíce
a) celkové množství syrového mléka z konvenčního chovu vyjádřené v kilogramech, které mu bylo dodáno jednotlivými producenty za každý kalendářní měsíc, a jejich identifikační údaje,
b) celkové množství syrového mléka z ekologického chovu vyjádřené v kilogramech, které mu bylo dodáno jednotlivými producenty za každý kalendářní měsíc, a jejich identifikační údaje,
c) obsah tuku a bílkovin v procentech hmotnosti z celkového množství dodaného syrového mléka přepočtený na dvě desetinná místa,
d) seznam zpracovatelů zabývajících se ošetřením a zpracováním jím dodaného syrového mléka s uvedením množství syrového mléka, které těmto zpracovatelům dále prodal,
e) celkovou fakturovanou částku bez daně z přidané hodnoty zaokrouhleně v celých číslech za dodávky syrového mléka, které mu byly dodány producenty za každý kalendářní měsíc, a
f) celkovou fakturovanou částku bez daně z přidané hodnoty zaokrouhleně v celých číslech za dodávky syrového mléka z chovu v režimu ekologického zemědělství, které mu byly dodány producenty za každý kalendářní měsíc.".
3. V § 3 odst. 3 se slova "množství jemu měsíčně dodaného syrového mléka a jím zpracovatelům prodaného syrového mléka" nahrazují slovy "údajů uvedených v odstavci 1" a číslo "3" se nahrazuje číslem "4".
4. V § 3 se doplňují odstavce 5 a 6, které včetně poznámek pod čarou č. 23 a 24 znějí:
"(5) V souladu s předpisem Evropské unie23) Fond nejméně jedenkrát za 4 roky provede u registrovaného prvního kupujícího kontrolu na místě, aby ověřil, že registrovaný první kupující plní podmínky stanovené v odstavci 1 a předpisem Evropské unie24).
(6) Fond rozhodne o zrušení registrace registrovanému prvnímu kupujícímu, pokud nenakupuje syrové kravské mléko od producentů po dobu 12 po sobě jdoucích měsíců a nevykonává činnost, pro kterou byl registrován.
23) Příloha III bod 8 prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/1185 ze dne 20. dubna 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o oznamování informací a dokumentů Komisi, a kterým se mění a ruší několik nařízení Komise, v platném znění.
24) Čl. 151 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.
Příloha III bod 8 prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/1185, v platném znění.".
5. V § 4 odst. 8 a v § 5 odst. 7 se číslo "2" nahrazuje číslem "4".
6. V § 4 se doplňují odstavce 9 a 10, které včetně poznámky pod čarou č. 25 znějí:
"(9) Organizace producentů a nadnárodní organizace producentů po celou dobu trvání uznání dodržuje pravidla pro její činnost stanovená tímto nařízením a předpisem Evropské unie25).
(10) Uznaná organizace producentů uchovává doklady související s uznáním a doklady související s její činností podle předpisu Evropské unie6) po dobu nejméně 4 let od konce roku, kdy byly vystaveny.
25) Čl. 149 a 161 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění.
Čl. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 511/2012.".
7. V § 5 se doplňují odstavce 8 a 9, které znějí:
"(8) Sdružení organizací producentů po celou dobu trvání uznání dodržuje pravidla pro jeho činnost stanovená tímto nařízením a předpisem Evropské unie25).
(9) Uznané sdružení organizací producentů uchovává doklady související s uznáním a doklady související s jeho činností podle předpisu Evropské unie10) po dobu nejméně 4 let od konce roku, kdy byly vystaveny.".
8. V poznámce pod čarou č. 21 se slova "§ 27a odst. 1 písm. e)" nahrazují slovy "§ 22 odst. 1 písm. a)".
9. V § 9 odst. 1 se slova "15 dnů po uplynutí každého kalendářního měsíce" nahrazují slovy "31. ledna" a za slovo "prodeje" se doplňují slova "za předchozí kalendářní rok".
10. V § 9 odst. 2 se slovo "měsíční" zrušuje.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.