Odstavec předpisu 322/2020 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 322/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů, a některá související nařízení vlády
Čl.I

Čl.I
Nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění nařízení vlády č. 215/2010 Sb., nařízení vlády č. 309/2012 Sb., nařízení vlády č. 179/2015 Sb., nařízení vlády č. 327/2015 Sb., nařízení vlády č. 341/2016 Sb. a nařízení vlády č. 425/2017 Sb., se mění takto:
1. V poznámce pod čarou č. 1 se věty první a druhá zrušují, na konci textu věty třetí se vkládají slova " , v platném znění" a na samostatném řádku se doplňuje věta "Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/892 ze dne 13. března 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny, v platném znění.".
2. V § 2 odst. 1 se slova "právnická osoba" nahrazují slovy "družstvo nebo společnost s ručením omezeným".
3. V § 2 odst. 2 písm. a), § 3 odst. 2 písm. a) a v § 8 odst. 2 se slova "originál nebo úředně ověřená" zrušují.
4. V § 2 odst. 2 písmeno b) zní:
"b) doklad prokazující, že žadatel sdružuje ode dne podání žádosti nejméně 5 producentů42), kteří nejsou vzájemně personálně propojeni a každý z nich
1. je zemědělský podnikatel,
2. má evidovanou zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury standardní orná půda nebo ovocný sad v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů a
3. pěstuje minimálně 1 rok před podáním žádosti produkty, pro které se organizace producentů uznává,".
5. V § 2 odst. 2 písm. d) se číslo "50" nahrazuje číslem "80".
6. V § 2 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:
"f) v případě pěstování plodin, kde kořenový systém rostlin není v přímém kontaktu se zemědělskou půdou evidovanou v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů, doklad o právním důvodu užívání pozemku producentem.".
7. V § 2 odstavec 3 zní:
"(3) Fond vydá rozhodnutí o uznání organizace producentů nebo nadnárodní organizace producentů se sídlem v České republice podle přímo použitelného předpisu Evropské unie4), pokud žadatel splní podmínky podle odstavců 1 a 2.".
8. V § 2 odst. 4 se za text "2," vkládají slova "a změny, které souvisí se vzájemným personálním propojením členů,".
9. V § 2 odstavec 5 zní:
"(5) Organizace producentů a nadnárodní organizace producentů se sídlem v České republice po celou dobu trvání zajistí plnění podmínek podle odstavců 1 a 2.".
Poznámka pod čarou č. 55 se zrušuje.
10. V § 3 odst. 2 písm. a) se slovo "organizace" nahrazuje slovem "sdružení".
11. V § 4 se číslo "20" nahrazuje číslem "30".
12. V nadpise § 5 se slova "nebo z nadnárodní organizace producentů" nahrazují slovy " , z nadnárodní organizace producentů, ze sdružení organizací producentů nebo z nadnárodního sdružení organizací producentů".
13. V § 5 se slova "6 měsíců" nahrazují slovy "3 měsíce" a na konci paragrafu se doplňuje věta "Úprava podle věty první se obdobně použije i na vystoupení člena ze sdružení organizací producentů nebo z nadnárodního sdružení organizací producentů se sídlem v České republice, které bylo uznané podle § 3.".
14. V § 8 odst. 4 se za slova "Změna operačního programu" vkládají slova "v průběhu roku".
15. V § 8 odstavec 8 včetně poznámky pod čarou č. 24 zní:
"(8) Organizace producentů nebo nadnárodní organizace producentů se sídlem v České republice podá žádost o vyplacení části podpory za výdaje vyplývající z operačního programu24) Fondu na jím vydaném formuláři, a to za výdaje vynaložené v prvním pololetí příslušného roku, do konce července téhož roku.
24) Čl. 12 prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/892, v platném znění.".
16. V § 8 se doplňuje odstavec 10, který zní:
"(10) Dvanáctiměsíční referenční období podle čl. 23 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/891 začíná nejdříve 1. ledna třetího roku před rokem, na který se žádá o podporu, a končí nejpozději 31. prosince roku předcházejícího před rokem, na který se žádá o podporu.".
17. § 11 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 27 až 30 a 61 zní:
"§ 11
Podmínky členství některých osob v organizaci producentů a provádění činností zajišťovaných externě
(1) Osoba, která není producentem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie27), může být přijata za člena organizace producentů28), pokud předmět její činnosti odpovídá požadavkům a cílům uvedeným v přímo použitelném předpise Evropské unie29) a pokud se jedná o
a) člena, který vyrábí výrobky v rámci odvětví ovoce a zeleniny, nebo
b) člena, který svým členstvím v organizaci producentů slouží k plnění jejích úkolů, které nejsou uvedeny v písmeni a).
(2) Osoba uvedená v odstavci 1 nemá právo spolurozhodovat o nakládání s finančními prostředky provozního fondu30) příslušné organizace producentů.
(3) Osoba, která není producentem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie27) a zabývá se výlučně obchodem s ovocem a zeleninou, nemůže být členem organizace producentů.
(4) Provádění činností zajišťovaných externě mohou organizace producentů vykonávat na základě smlouvy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie61) předložené Fondu.
27) Čl. 2 písm. a) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/891.
28) Čl. 16 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/891.
29) Čl. 152 odst. 1 písm. c) a čl. 154 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění.
30) Čl. 16 odst. 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/891.
61) Čl. 13 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/891
Čl. 155 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.".
18. § 11a včetně nadpisu zní:
"§ 11a
Snížení podpory a odejmutí uznání organizace producentů nebo nadnárodní organizace producentů
(1) Zjistí-li Fond, že uznaná organizace producentů nebo nadnárodní organizace producentů se sídlem v České republice neplní v daném kalendářním roce podmínku stanovenou v § 2 odst. 2 písm. d), § 7 nebo v § 11 odst. 1, 2 nebo 3, sníží roční výši podpory za daný kalendářní rok, ve kterém k porušení došlo, o 5 %.
(2) Zjistí-li Fond, že uznaná organizace producentů nebo nadnárodní organizace producentů se sídlem v České republice opakovaně nesplnila podmínku stanovenou v § 2 odst. 2 písm. d) ve 2 po sobě jdoucích kalendářních letech, sníží výši podpory za druhý kalendářní rok, ve kterém k porušení došlo, o 50 %.
(3) Zjistí-li Fond, že uznaná organizace producentů nebo nadnárodní organizace producentů se sídlem v České republice opakovaně nesplnila podmínku stanovenou v § 2 odst. 2 písm. d) ve 3 po sobě jdoucích kalendářních letech, odejme organizaci producentů nebo nadnárodní organizaci producentů se sídlem v České republice uznání.".
Poznámky pod čarou č. 47 až 50 se zrušují.
19. § 11b a 11c se včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 51 až 53 a 58 až 60 zrušují.
20. V příloze č. 2 bodě 5 se na konci textu písmene a) doplňují slova "za předpokladu, že pojistná smlouva obsahuje výši výdajů pro uznaný druh ovoce nebo zeleniny".
21. V příloze č. 2 bodě 5 se na konci textu písmene b) doplňují slova "s tím, že tištěné propagační materiály obsahují viditelnou vlajku Evropské unie a text "Kampaň financovaná s podporou Evropské unie"".
22. Přílohy č. 3, 4 a 7 se zrušují.
23. V příloze č. 5 písm. A bod 4 zní:
"4. pravidla dodávek produktů do organizace producentů a prodeje produktů, zejména se jedná o popis následujících činností:
a) přejímka produktů mezi členem organizace producentů a skladem, proces přejímky produktů, včetně stanovení postupu v případě, že produkty neodpovídají standardu vhodnému ke skladování,
b) proces skladování a třídění produktů, úhrada nákladů za skladování, uchovávání denních záznamů o skladování, řádné označení produktů před naskladněním, vedení skladových karet, stanovení závazných pravidel pro zatřídění produktů do jakostních tříd,
c) zajištění dopravy produktů od pěstitele do míst určení nebo prodejních míst a
d) zajištění přípravy produktů k expedici i vlastnímu prodeji.".
24. V příloze č. 5 písm. B bodě 1 se slovo "zboží" nahrazuje slovem "produktů".

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.