Odstavec předpisu 359/2019 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 359/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 132/2018 Sb., o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin
Čl.I

Čl.I
Vyhláška č. 132/2018 Sb., o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin, se mění takto:
1. V § 2 se odstavec 5 zrušuje.
2. V § 2 se doplňuje odstavec 5, který zní:
"(5) Číslo šarže výrobce formulace a datum výroby výrobce formulace a případně i další údaje podle odstavce 2 se uvádí i ve formě 2D kódu; 2D kódem se rozumí dvoudimenzionální čárový kód s vysokou informační hodnotou a schopností detekce a oprav při jeho porušení.".
3. V § 6 odst. 2 se slova "a vlhkosti" zrušují.
4. V § 7 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.
5. V § 7 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) Jsou-li číslo šarže výrobce formulace a datum výroby výrobce formulace přípravku nebo pomocného prostředku uváděny prostřednictvím 2D kódu, distributor vede záznamy v elektronické podobě, která umožní propojení záznamů s příslušnými 2D kódy.".
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.
6. V § 10 se odstavec 5 zrušuje.
7. V § 10 se doplňuje odstavec 5, který zní:
"(5) Číslo šarže výrobce formulace a datum výroby výrobce formulace a případně i další údaje podle odstavce 2 se uvádí i ve formě 2D kódu; 2D kódem se rozumí dvoudimenzionální čárový kód s vysokou informační hodnotou a schopností detekce a oprav při jeho porušení.".
8. V § 12 odstavec 1 zní:
"(1) Při odběru vzorků přípravků nebo pomocných prostředků v obalu o velikosti do 25 kg nebo do 25 l včetně, se provádí odběr tohoto celého balení, případně většího počtu balení stejné šarže; pokud je to technicky možné, lze tímto způsobem provést odběr i většího balení.".
9. V § 12 odst. 2 úvodní část ustanovení zní: "V případě, že nebylo odebráno celé balení podle odstavce 1, použijí se k odběru vzorků přípravků nebo pomocných prostředků u" a slovo "vzorku" v poslední větě se nahrazuje slovy "jednotlivého konečného vzorku ve vzorkovnici".
10. V § 12 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:
"(6) Ústav při odběru vzorků pro potřeby druhého odborného stanoviska zajistí, že
a) u obalů o velikosti do 2 kg nebo 2 l včetně jsou odebírána minimálně dvě tato balení, případně dvojnásobný počet balení nezbytně nutných k provedení analýz,
b) u obalů o velikosti větší než 2 kg nebo 2 l je odebíráno jedno toto balení a že vzorek pro potřeby druhého odborného stanoviska je následně zajištěn laboratoří Ústavu z tohoto balení, a
c) při odběru vzorků do vzorkovnic jsou zajištěny minimálně dvě vzorkovnice téhož vzorku.".
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.