Odstavec předpisu 332/2019 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 332/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů
Čl.I

Čl.I
Nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., nařízení vlády č. 64/2016 Sb., nařízení vlády č. 236/2016 Sb., nařízení vlády č. 18/2017 Sb., nařízení vlády č. 49/2017 Sb., nařízení vlády č. 29/2018 Sb., nařízení vlády č. 43/2018 Sb. a nařízení vlády č. 57/2019 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odstavec 3 zní:
"(3) Zařadit do opatření ekologické zemědělství lze díl půdního bloku, na kterém dosud není opatření ekologické zemědělství uplatňováno a není na něm uplatňováno
a) navazující opatření ekologické zemědělství podle nařízení vlády č. 331/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství,
b) opatření podle § 2 písm. a), b) nebo c) nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., nebo
c) opatření podle § 2 písm. a), b) nebo c) nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření.".
2. V § 2 se doplňuje odstavec 8, který zní:
"(8) Žádost podle odstavců 1 a 4 nelze Fondu podat pro období počínající rokem 2020 a pro období následující.".
3. V § 3 se doplňuje odstavec 5, který zní:
"(5) Žádost podle odstavce 1 nelze Fondu podat pro období počínající rokem 2020 a pro období následující.".
4. V § 5 odst. 4 písmeno d) včetně poznámky pod čarou č. 5 zní:
"d) odnětí nebo omezení vlastnického práva pro stavby nebo opatření ve veřejném zájmu5),
5) Například zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.".
5. V § 11 odst. 1 písm. a) závěrečné části ustanovení se za slova "nařízení vlády č. 75/2015 Sb." vkládají slova "nebo § 15 a 16 nařízení vlády č. 330/2019 Sb.".
6. V § 18 odstavce 3 a 4 znějí:
"(3) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. a) nebo odstavce 2 písm. a) se sníží o 32 EUR/1 hektar, jde-li o díl půdního bloku nacházející se na území národního parku11), na území 1. zóny chráněné krajinné oblasti11), popřípadě ve zranitelné oblasti na území vymezeném podle § 7 odst. 11 věty první nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu; nachází-li se díl půdního bloku na území národního parku11), popřípadě na území 1. zóny chráněné krajinné oblasti11) jen zčásti, dotace se sníží pouze na této části dílu půdního bloku. Na území národního parku se snížení neuplatní v případě, že žadatel prokáže, že se díl půdního bloku nachází v zastavěném území obce nebo zastavitelné ploše obce.
(4) Dotace podle § 11, 12 nebo 13 se neposkytne, jde-li o díl půdního bloku, na který je zároveň podána žádost o dotaci v rámci podopatření zatravňování orné půdy podle § 2 písm. e) nařízení vlády č. 75/2015 Sb., v rámci podopatření zatravňování drah soustředěného odtoku podle § 2 písm. h) nařízení vlády č. 75/2015 Sb., v rámci podopatření údržba zatravněných dílů půdních bloků podle § 2 písm. e) nařízení vlády č. 330/2019 Sb. nebo v rámci podopatření údržba zatravněných drah soustředěného odtoku podle § 2 písm. h) nařízení vlády č. 330/2019 Sb.".
7. V § 18 odst. 5 se slova "písm. c) bodu 3 nařízení vlády č. 79/2007 Sb." nahrazují slovy "písm. f) nařízení vlády č. 330/2019 Sb.".
8. V § 18 se na konci odstavce 6 doplňují slova "nebo podle § 2 písm. g) nařízení vlády č. 330/2019 Sb.".
9. V § 18 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní:
"(9) Dotace podle odstavců 1 a 2 se neposkytne na část dílu půdního bloku evidovanou v evidenci využití půdy, na které byl uplatněn postup podle § 3g odst. 4 zákona o zemědělství.".
Dosavadní odstavce 9 a 10 se označují jako odstavce 10 a 11.
10. V § 27 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 16 zní:
"(2) Pokud je v průběhu trvání závazku na dílu půdního bloku znemožněno zemědělské hospodaření z důvodu změny zonace národního parku16), ustanovení o snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace se nepoužijí.
16) Zákon č. 114/1992 Sb.".
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.