Odstavec předpisu 28/2018 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 28/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Čl.I

Čl.I
Nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., nařízení vlády č. 63/2016 Sb., nařízení vlády č. 236/2016 Sb., nařízení vlády č. 47/2017 Sb., nařízení vlády č. 49/2017 Sb. a nařízení vlády č. 315/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 12 odst. 2 se slova " , včetně umístění technického zařízení podle části C přílohy č. 2 k tomuto nařízení" zrušují.
2. V § 15 odst. 2 se slova " , včetně umístění technického zařízení uvedeného v části C přílohy č. 2 k tomuto nařízení" zrušují.
3. V § 15 odst. 5 úvodní části ustanovení se za slovo "kterém" vkládají slova "v příslušném kalendářním roce".
4. V § 18 odstavec 2 zní:
"(2) Podmínka uvedená v odstavci 1 se nevztahuje na díl půdního bloku zařazený do titulu ošetřování travních porostů podle § 2 písm. d) bodu 1, na kterém
a) žadatel do 31. července příslušného kalendářního roku provede pastvu, nebo
b) je v evidenci využití půdy ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace evidováno provádění obnovy podle § 9 odst. 5 s datem zahájení obnovy nejpozději ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace.".
5. V § 19 odst. 12 se za slova "odstavce 11 písm. a)" vkládají slova "nebo snížení limitu přívodu dusíku pastvou podle odstavce 11 písm. b)" a za slovo "provedena" se doplňují slova "nebo měla být splněna podmínka minimálního přívodu dusíku pastvou".
6. V § 21 odst. 7 písm. b) se číslo "31." nahrazuje číslem "15.".
7. V § 21 odst. 7 písm. c) a § 21 odst. 8 písm. b) bodě 2 se slova "1. dubna" nahrazují slovy "16. března".
8. V § 30 odst. 1 písm. b) bodě 6 se slova "příslušný díl" nahrazují slovy "příslušnou produkční plochu dílu".
9. V § 30 odst. 2 písm. b) se na konci textu bodu 1 doplňují slova " ; dotace se neposkytne na příslušný díl půdního bloku, na kterém bylo nesplnění zjištěno".
10. V příloze č. 2 část D zní:
"
D. Vzor vedení záznamu o hodnotách meteorologických prvků a vyhodnocení zjištěných
údajů v sadu v podopatření integrovaná produkce ovoce (§ 12) a při pěstování
zeleniny nebo jahodníku v podopatření integrovaná produkce zeleniny a jahodníku
(§ 15)
I--------------------------------------------------------------------------------I I Díl půdního bloku I I-------I-------------I--------------I--------------I--------------I-------------I I Datum I Teplota I Průměrná I Doba I Množství I Vyhodnocení I I I vzduchu I vlhkost I ovlhčení I srážek I zjištěných I I I------I------I vzduchu I listů I (integrovaná I údajů a I I I min. I max. I (integrovaná I (integrovaná I produkce I přijatá I I I I I produkce I produkce I zeleniny a I opatření I I I I I ovoce) I ovoce) I jahodníku) I I I-------I------I------I--------------I--------------I--------------I-------------I I I I I I I I I I-------I------I------I--------------I--------------I--------------I-------------I I I I I I I I I I-------I------I------I--------------I--------------I--------------I-------------I ".

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.