Odstavec předpisu 425/2017 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 425/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů
Čl.I

Čl.I
Nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění nařízení vlády č. 215/2010 Sb., nařízení vlády č. 309/2012 Sb., nařízení vlády č. 179/2015 Sb., nařízení vlády č. 327/2015 Sb. a nařízení vlády č. 341/2016 Sb., se mění takto:
1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatném řádku doplňuje věta "Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/891 ze dne 13. března 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny, a doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o sankce uplatňované v uvedených odvětvích, a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011.".
2. V § 2 odst. 1 se za slovo "podává" vkládá slovo "právnická".
3. V § 2 odstavec 2 včetně poznámek pod čarou č. 42 a 54 zní:
"(2) K žádosti se přiloží
a) originál nebo úředně ověřená kopie platných stanov organizace,
b) doklad prokazující, že žadatel sdružuje ode dne podání žádosti nejméně 5 producentů42), kteří nejsou vzájemně personálně propojeni,
c) doklad prokazující, že roční hodnota produkce uvedené na trh, na které se podílí všichni producenti, které žadatel sdružuje, činila v posledním kalendářním roce přede dnem podání žádosti nejméně 6 000 000 Kč5),
d) doklad prokazující, že podíl produkce uvedené na trh jedním producentem žadatele na celkové produkci uvedené na trh všemi producenty žadatele za poslední kalendářní rok přede dnem podání žádosti je nižší než 50 %, a
e) informace o obchodním a rozpočtovém řízení54) uvedené v příloze č. 5 k tomuto nařízení.
42) Čl. 2 písm. a) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/891.
54) Čl. 7 písm. d) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/891.".
4. V § 2 odstavec 3 zní:
"(3) Fond vydá rozhodnutí o uznání organizace producentů nebo nadnárodní organizace producentů se sídlem v České republice podle přímo použitelného předpisu Evropské unie4), pokud
a) žadatel splní podmínky podle odstavců 1 a 2 a
b) každý producent v roce podání žádosti i v roce předcházejícím roku podání žádosti má evidovanou zemědělskou půdu se zemědělskou kulturou standardní orná půda nebo ovocný sad v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů.".
5. V § 2 odst. 4 se slova "Osoba, která byla uznána podle odstavce 3," nahrazují slovy "Organizace producentů nebo nadnárodní organizace producentů".
6. V § 2 odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 55 zní:
"(5) Organizace producentů a nadnárodní organizace producentů po celou dobu trvání
a) sdružuje nejméně 5 producentů, kteří nejsou vzájemně personálně propojeni,
b) uvede na trh každý kalendářní rok produkci55), na které se podílí všichni sdružení producenti, o hodnotě nejméně 6 000 000 Kč, a
c) zajistí, že každý sdružený producent má evidovanou zemědělskou půdu se zemědělskou kulturou standardní orná půda nebo ovocný sad v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů.
55) Čl. 59 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/891.".
7. § 6 se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 14, 15, 16, 38, 39 a 40 zrušuje.
8. V § 8 se doplňuje odstavec 9, který včetně poznámky pod čarou č. 56 zní:
"(9) Organizace producentů může předložit Fondu na jím vydaném formuláři žádost o změnu operačního programu na následující roky, a to nejpozději do 15. září56) roku předcházejícího změně operačního programu.
56) Čl. 34 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/891.".
9. V § 9 odstavec 1 zní:
"(1) Na území České republiky se nepoužijí tato opatření pro předcházení krizím25):
a) investice zajišťující účinnější řízení množství uvedených na trh a
b) podpora správních nákladů na zřizování vzájemných fondů.".
10. Poznámka pod čarou č. 44 zní:
"44) Čl. 44 a čl. 49 písm. a) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/891.".
11. V § 9 odstavec 5 zní:
"(5) Organizace producentů, sdružení organizací producentů, nadnárodní organizace producentů nebo nadnárodní sdružení organizací producentů mohou dodat produkty stažené z trhu ke zkrmení do zoologických zahrad.".
12. V § 9 se doplňují odstavce 6 a 7, které včetně poznámky pod čarou č. 57 znějí:
"(6) Maximální výše podpory na stažení z trhu pro produkty, které nejsou uvedeny v příloze IV nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2017/891, je uvedena v příloze č. 6 k tomuto nařízení.
(7) Sklízení nezralého ovoce a zeleniny nebo jejich nesklízení nelze provést u produktů, u nichž trvá období sklizně déle než jeden měsíc, pokud bylo již sklizeno alespoň 70 % produkce57).
57) Čl. 48 odst. 3 třetí pododstavec nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/891.".
13. Za § 11b se vkládá nový § 11c, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 58 až 60 zní:
"§ 11c
Podpora na dočasná mimořádná podpůrná opatření v období 2017/2018
(1) Podpora58) pro stahování ovoce z trhu, sklízení nezralého ovoce nebo jeho nesklizení je poskytována na vybrané produkty uvedené v přímo použitelném předpisu Evropské unie59) a produkované na území České republiky, na opatření provedená v období od 1. července 2017 do 30. června 2018.
(2) Předběžné oznámení o provedení opatření podle odstavce 1 doručí žadatel Fondu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie49) nejpozději do 30. dubna 2018 na formuláři vydaném Fondem.
(3) Pro výpočet podpory na opatření podle odstavce 1 jsou výnosy vybraných produktů pro přepočet plochy oznámené žadatelem Fondu v hektarech na množství produktů v tunách a maximální výše částky podpory uvedeny v příloze č. 7 k tomuto nařízení.
(4) Žádost o poskytnutí podpory doručí žadatel Fondu nejpozději do 31. července 2018 na formuláři vydaném Fondem.
(5) Pokud uznaná plocha přepočtená na tuny a uznané množství v tunách z přijatých žádostí o poskytnutí podpory překročí množství 2 000 tun60), Fond podporu jednotlivých žadatelů poměrně sníží.
58) Čl. 1 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1165 ze dne 20. dubna 2017, kterým se stanoví dočasná mimořádná podpůrná opatření pro producenty některého ovoce.
59) Čl. 1 odst. 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1165.
60) Čl. 2 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1165.".
14. Doplňují se přílohy č. 5 až 7, které včetně nadpisů znějí:
"Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 318/2008 Sb.
Informace o obchodním a rozpočtovém řízení organizace producentů
A. Informace o obchodním řízení organizace producentů
Informace o obchodním řízení organizace producentů obsahují zejména:
1. rozdělení produktů do skupin pro přímý prodej a pro skladování,
2. stanovení práv a povinností členů k organizaci producentů (může být obsahem stanov organizace),
3. stanovení práv a povinností organizace producentů k členům (může být obsahem stanov organizace),
4. pravidla dodávek zboží do organizace producentů a prodeje zboží, zejména se jedná o popis následujících činností:
a) přejímka zboží mezi členem organizace producentů a skladem, popis procesu přejímky zboží, včetně stanovení postupu v případě, že zboží neodpovídá standardu vhodnému ke skladování,
b) popis procesu skladování a třídění zboží, úhrada nákladů za skladování, uchovávání denních záznamů o skladování, řádné označení zboží před naskladněním, vedení skladových karet, stanovení závazných pravidel pro zatřídění ovoce do jakostních tříd,
c) popis zajištění dopravy ovoce od pěstitele do míst určení nebo prodejních míst a
d) popis zajištění přípravy zboží k expedici i vlastnímu prodeji.
B. Informace o rozpočtovém řízení organizace producentů
Informace o rozpočtovém řízení organizace producentů obsahují zejména:
1. popis oběhu dokladu při dodávce zboží do organizace producentů (daňové doklady dodací listy),
2. finanční toky, stanovení příspěvku člena organizace producentů z objemu každé dodávky do provozního fondu, lhůta pro úhradu dodávky členovi organizace producentů,
3. popis manipulace s produkty při skladování, úhrady nákladů na skladování, úhrady případných ztrát a
4. postup pro uplatňování námitek ze strany člena organizace producentů.
Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 318/2008 Sb.
Maximální výše podpory na stažení z trhu pro produkty podle § 9 odst. 5
I------------------------------I---------------------------------------------I
I      Produkt      I       Maximální podpora       I
I               I          (Kč/t)          I
I               I----------------------I----------------------I
I               I Bezplatné rozdělení I Jiné určení produktů I
I------------------------------I----------------------I----------------------I
I Třešně            I        14 530 I        10 898 I
I------------------------------I----------------------I----------------------I
I Višně            I        4 870 I        3 652 I
I------------------------------I----------------------I----------------------I
I Švestky, slívy        I        4 227 I        3 170 I
I------------------------------I----------------------I----------------------I
I Jahody            I        22 437 I        16 828 I
I------------------------------I----------------------I----------------------I
I Rybíz červený        I        3 429 I        2 571 I
I------------------------------I----------------------I----------------------I
I Rybíz černý         I        5 332 I        3 999 I
I------------------------------I----------------------I----------------------I
I Mrkev            I        2 475 I        1 857 I
I------------------------------I----------------------I----------------------I
I Cibule            I        2 527 I        1 895 I
I------------------------------I----------------------I----------------------I
I Okurky salátové       I        7 334 I        5 501 I
I------------------------------I----------------------I----------------------I
I Papriky           I        8 522 I        6 391 I
I------------------------------I----------------------I----------------------I
I Salát            I        11 706 I        8 779 I
I------------------------------I----------------------I----------------------I
I Brokolice          I        10 800 I        8 100 I
I------------------------------I----------------------I----------------------I
I Kedluben           I        8 651 I        6 488 I
I------------------------------I----------------------I----------------------I
I Kapusta           I        3 839 I        2 879 I
I------------------------------I----------------------I----------------------I
I Ředkvičky          I        10 568 I        7 926 I
I------------------------------I----------------------I----------------------I
I Hlávkové zelí bílé      I        2 007 I        1 505 I
I------------------------------I----------------------I----------------------I
I Hlávkové zelí červené    I        2 727 I        2 045 I
I------------------------------I----------------------I----------------------I
Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 318/2008 Sb.
Výnosy vybraných produktů pro přepočet plochy oznámené žadatelem Fondu v hektarech na množství produktů v tunách a maximální výše částky podpory pro opatření podle § 11c
I------------I----------I-----------------------------------I------------------------I
I Druh ovoce I Průměrné I  Sklízení nezralého ovoce nebo  I  Stahovaní z trhu s  I
I      I výnosy I     jeho nesklízení     I jiným určením produktů I
I      I (t/ha) I-----------------------I-----------I------------I-----------I
I      I     I Členové organizace  I Nečlenové I Členové  I Nečlenové I
I      I     I  producentů (OP)  I      I organizace I      I
I      I     I            I      I producentů I      I
I      I     I-----------I-----------I-----------I------------I-----------I
I      I     I Příspěvek I Příspěvek I Příspěvek I Příspěvek I Příspěvek I
I      I     I  EU   I  OP   I  EU   I   EU   I  EU   I
I      I     I (75 %)  I (25 %)  I (50 %)  I  (75 %)  I (50 %)  I
I      I     I EUR/ha  I EUR/ha  I EUR/ha  I  EUR/t  I  EUR/t  I
I------------I----------I-----------I-----------I-----------I------------I-----------I
I Jablka   I  20,41 I 1 821,29 I  607,10 I 1 214,19 I   99,15 I   66,10 I
I------------I----------I-----------I-----------I-----------I------------I-----------I
I Hrušky   I  14,69 I 1 576,60 I  525,53 I 1 051,07 I   119,25 I   79,50 I
I------------I----------I-----------I-----------I-----------I------------I-----------I
I Švestky  I   4,99 I  687,12 I  229,04 I  458,08 I   153,00 I  102,00 I
I------------I----------I-----------I-----------I-----------I------------I-----------I
I Broskve a I   3,25 I  590,12 I  196,71 I  393,41 I   201,75 I  134,50 I
I nektarinky I     I      I      I      I      I      I
I------------I----------I-----------I-----------I-----------I------------I-----------I
I Třešně   I   2,85 I  617,33 I  205,78 I  411,55 I   240,68 I  160,45 I
I------------I----------I-----------I-----------I-----------I------------I-----------I
                                          ".

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.