Odstavec předpisu 368/2017 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 368/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů
Čl.I

Čl.I
Nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství, ve znění nařízení vlády č. 308/2014 Sb., nařízení vlády č. 327/2015 Sb., nařízení vlády č. 341/2016 Sb. a nařízení vlády č. 49/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odst. 2 písm. d) a v § 4 odst. 2 písm. d) se slovo "a" nahrazuje čárkou.
2. V § 3 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem " , a" a doplňuje se písmeno f), které zní:
"f) výměru osázené plochy vinice po realizaci výsadby nové vinice.".
3. V § 4 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem " , a" a doplňuje se písmeno f), které zní:
"f) výměru osázené plochy vinice po realizaci výsadby přesunuté vinice.".
4. V § 4a odst. 2 písm. e) a v § 5 odst. 3 písm. d) se slovo "a" zrušuje.
5. V § 4a odst. 2 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:
"f) výměru celkové osázené plochy vinice po realizaci výsadby nebo dosadby vinice a".
Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno g).
6. V § 4a odst. 4 písm. a) se za slovo "výměru" vkládá slovo "celkové".
7. V § 5 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje slovem "a" a doplňuje se písmeno f), které včetně poznámky pod čarou č. 41 zní:
"f) výši odhadovaných nákladů na pořízení zařízení podle odstavce 241).
41) Čl. 35 písm. a) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2016/1149 ze dne 15. dubna 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o vnitrostátní programy podpory v odvětví vína, a mění nařízení Komise (ES) č. 555/2008.".
8. V poznámce pod čarou č. 15 se slova "Čl. 103u odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, v platném znění." zrušují.
9. V poznámce pod čarou č. 16 se slova "Čl. 103q nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, v platném znění." zrušují.
10. Poznámka pod čarou č. 32 se zrušuje.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.