Odstavec předpisu 334/2017 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 334/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění pozdějších předpisů
Čl.I

Čl.I
Vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění vyhlášky č. 409/2013 Sb. a vyhlášky č. 368/2015 Sb., se mění takto:
1. V poznámce pod čarou č. 1 se věta "Směrnice Komise 2010/21/EU ze dne 12. března 2010, kterou se mění příloha I směrnice Rady 91/414/EHS, pokud jde o zvláštní ustanovení týkající se klothianidinu, thiamethoxamu, fipronilu a imidaklopridu." zrušuje a na konci textu poznámky pod čarou se na samostatné řádky doplňují věty "Prováděcí směrnice Komise (EU) 2016/11 ze dne 5. ledna 2016, kterou se mění příloha II směrnice Rady 2002/57/ES o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh. Prováděcí směrnice Komise (EU) 2016/317 ze dne 3. března 2016, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES a 2002/57/ES, pokud jde o úřední návěsku balení osiva. Prováděcí směrnice Komise (EU) 2016/2109 ze dne 1. prosince 2016, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS, pokud jde o zahrnutí nových druhů a botanický název druhu Lolium x boucheanum Kunth.".
2. V § 10 odst. 1 písmeno b) zní:
"b) název druhu a název odrůdy, u řepy označení, zda jde o krmnou řepu nebo cukrovku; název druhu se uvede v případě osiva obilnin, olejnin, přadných rostlin, trav, luskovin, jetelovin a jiných krmných plodin alespoň botanickým názvem druhu, a to případně zkráceně a bez jmen autorů, v případě cukrovky, krmné řepy a zelenin postačuje uvést název druhu českým názvem,".
3. V § 10 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:
"j) pořadové číslo prohlášení o osivu s neukončenou certifikací.".
4. V textu pod skupinovým nadpisem "Sazenice zeleniny" nad § 19 se slova "§ 15 odst. 6 a § 19 odst. 15" nahrazují slovy "§ 3 odst. 14 písm. f), § 15 odst. 6 a § 19 odst. 17".
5. V § 19 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Požadavky a postupy pro výrobu, uznávání, balení, označování a uvádění sadby česneku do oběhu jsou uvedeny v příloze č. 22 k této vyhlášce.".
6. V § 24 odstavec 7 včetně poznámky pod čarou č. 3 zní:
"(7) Požadavky na označování obalů osiva informacemi o použitém přípravku na ochranu rostlin jsou stanoveny jiným právním předpisem3).
3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS.".
7. V § 25 odst. 5 se na konci textu písmene h) tečka nahrazuje čárkou a vkládá se nové písmeno i), které zní:
"i) pořadové číslo návěsky.".
8. V § 25 se doplňuje odstavec 6, který zní:
"(6) Na úředních návěskách osiva obilnin, olejnin, přadných rostlin, trav, jetelovin, luskovin, jiných krmných plodin a sadby brambor, s výjimkou úředních návěsek směsí obilnin, trav, luskovin, jetelovin a jiných krmných plodin, se uvede název druhu alespoň botanickým názvem druhu, a to případně zkráceně a bez jmen autorů. Na návěskách cukrovky, krmné řepy a zelenin a na návěskách dodavatele plodin uvedených v první větě tohoto odstavce postačuje uvést název druhu českým názvem.".
9. V příloze č. 2, části I, tabulce 1 sloupec "Latinský název" v řádku "Jílek hybridní" zní: "Lolium x hybridum Hausskn".
10. V příloze č. 5, části III, oddílu 3, pododdílu 4, body 2 a 3 znějí:
"2. Pro osivo hybridních odrůd řepky kategorie E vyráběné za použití pylové sterility je stanovena minimální odrůdová čistota mateřského komponentu 99,0 % a otcovského komponentu 99,9 %.
3. Minimální odrůdová čistota hybridních odrůd (% hybridnosti) osiva řepky kategorie C vyráběného za použití pylové sterility je u ozimých odrůd 90,0 % a u jarních odrůd 85,0 %. Kontroluje se na úředně odebraných vzorcích úřední následnou vegetační zkouškou nebo pomocí vhodných biochemických metod.".
11. V příloze č. 7 se zrušuje podtržení názvů částí I, II a III.
12. V příloze č. 7, části II, oddílu 1 název oddílu 1 a tabulka 2 zní:
"Oddíl 1
Povolené kategorie a generace5
                                               Tabulka 2
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Druh    Mateřské   Rozmnožovací          Základní        Certifikovaný
      rostliny   materiál            RM3           RM4
             předstupňů2   
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       PBTC1    PB 1  PB 2  PB 3  PB 4    S   SE   E     A    B 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Brambor    x      x   x   x   x     x    x   x     x    x
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   ".
13. V příloze č. 7, části III, oddílu 4, pododdílu 3, tabulce 3.4b řádek "testované viry" ve sloupci "PB" zní:
"Svinutka, Y, A, M11, X11, S12".
14. V příloze č. 8, části V, oddílu 3, pododdílu 1, tabulce 5.3 sloupec "Škodlivý organismus" v řádku "Fazol obecný" zní:
"Glomerella cingulata f. sp. phaseoli Kimati
Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith)
Vauterin et al.".
15. V příloze č. 9 se ve vzoru formuláře uvedeného pod písmenem b) Žádost o uznání množitelského porostu za slovo "kontroly" doplňují slova "podle § 13 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů".
16. V příloze č. 9 vzor formuláře uvedeného pod písmenem f) Záznam o výsledku přehlídky množitelského porostu brambor zní:
17. V příloze č. 9 se ve vzoru formuláře uvedeného pod písmenem n) Žádost o registraci osob za slova "uvádění rozmnožovacího materiálu do oběhu" doplňují slova "pro jiného než konečného spotřebitele".
18. V příloze č. 10 název přílohy zní: "Vzory dokladů vydávaných pověřenou osobou" a zrušují se názvy a vzory dokladů uvedených pod písmeny a), c), d), f), g), h), i), j), k) a l). Dosavadní písmena b), e) a m) se označují jako písmena a) až c) a slova "(pro pověřenou osobu)" se zrušují.
19. V příloze č. 10 "vzor Prohlášení o osivu s neukončenou certifikací" zní:
20. V příloze č. 14, části 5.3, písm. a), tabulka 5.3.1 včetně nadpisu zní:
                                            "Tabulka 5.3.1
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Druh      Cibule jiných odrůd   Cibulí rozvitých a  Délka suché natě   Délka kořínků
         a zřetelně       porostlých      maximálně v cm    maximálně v cm
         odchylných typů     maximálně v % 
         maximálně v %       
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Česnek          2           5           5          3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   ".
21. V příloze č. 17 se v "Žádosti o pověření k provádění přehlídek množitelských porostů a vydávání dokladů na množitelské porosty" v prvním řádku tabulky slovo "Žadatel:" nahrazuje slovy "Žadatel (jméno, příjmení a místo trvalého pobytu):".
22. V příloze č. 18 se v "Žádosti o pověření k odběru vzorků" v prvním řádku tabulky slovo "Žadatel:" nahrazuje slovy "Žadatel (jméno, příjmení a místo trvalého pobytu):".
23. V příloze č. 20 se bod 2. zrušuje.
24. Za přílohu č. 21 se doplňuje příloha č. 22, která zní:
"Příloha č. 22 k vyhlášce č. 129/2012 Sb.
Požadavky na množitelské porosty sadby česneku a sadbu česneku
Část I
Přehled druhů
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Český název             I Latinský název            I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Česnek               I Allium sativum L.          I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
Část II
Specifikace kategorií rozmnožovacího materiálu a nejvyšší povolený počet generací
I--------I---------------I--------------------I----------I---------------I------------I
I Druh I Šlechtitelský I  RM předstupňů  I Základní I Certifikovaný I Standardní I
I    I   RM    I          I  RM  I   RM    I  osivo  I
I    I---------------I------I------I------I----------I---------------I------------I
I    I        I SE 1 I SE 2 I SE 3 I  E   I    C    I   S   I
I--------I---------------I------I------I------I----------I---------------I------------I
I Česnek I    X    I X  I X  I X  I  X   I    X    I   X   I
I--------I---------------I------I------I------I----------I---------------I------------I
Část III
Požadavky na vlastnosti množitelských porostů
Oddíl 1
Předplodiny, počet a termíny přehlídek
I-----------I-----------------I----------------------------------------------I
I Kategorie I Počet přehlídek I Porosty nemohou být zakládány na pozemcích, I
I      I   porostu   I  na kterých byly v předcházejícím období  I
I      I         I          pěstovány         I
I      I         I-----------------------I----------------------I
I      I         I   Počet roků    I   Předplodina   I
I-----------I-----------------I-----------------------I----------------------I
I Všechny I    1    I      5      I rostliny rodu Allium I
I kategorie I         I            I           I
I-----------I-----------------I-----------------------I----------------------I
Oddíl 2
Minimální izolační vzdálenosti množitelských porostů
I-------------------------I------------------------I-------------------------I
I    Kategorie    I  Izolace k zamezení  I Vzdálenost od každého I
I             I mechanické příměsi - I  jiného porostu rodu  I
I             I   vzdálenost od   I Allium mimo množitelské I
I             I  sousedních porostů  I porosty česneku stejné I
I             I    česneku     I    kategorie *    I
I             I     (m)      I      (m)      I
I-------------------------I------------------------I-------------------------I
I Šlechtitelský RM, SE, E I      1      I     300 *     I
I-------------------------I------------------------I-------------------------I
I     C, S      I      1      I     100 *     I
I-------------------------I------------------------I-------------------------I
 
* Uvedené vzdálenosti nemusí být dodrženy, pokud je u množitelského porostu
 použito účinné mechanické izolace zabraňující vniknutí hmyzu schopného
 přenést na rostliny česneku viry.
Oddíl 3
Čistota odrůdy
I-------------------------I--------------------------------------------------I
I    Kategorie    I Rostliny neodpovídající odrůdě a odchylných typů I
I             I            (%)            I
I-------------------------I--------------------------------------------------I
I Šlechtitelský RM, SE, E I            0             I
I-------------------------I--------------------------------------------------I
I     C, S      I            1             I
I-------------------------I--------------------------------------------------I
Oddíl 4
Zdravotní stav porostu
1. Škodlivé organismy, které je zakázáno zavlékat a rozšiřovat na území Evropských společenství1), se nesmí vyskytovat.
2. Materiál, který při sklizni vykazuje viditelné příznaky napadení, musí být vhodným způsobem ošetřen nebo zlikvidován.
3. Množitelský porost musí být vizuálně prostý škodlivých organismů uvedených v následující tabulce a nesmí vykazovat příznaky napadení těmito organismy.
I-------------------------I--------------------------------------------------I
I  Skupina škodlivých  I      Název škodlivého organismu      I
I    organismů    I                         I
I-------------------------I--------------------------------------------------I
I Hmyz, roztoči a     I - Aceria tulipae (Keifer)            I
I Nematody všech     I--------------------------------------------------I
I vývojových stadií    I - Delia spp.                   I
I             I--------------------------------------------------I
I             I - Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev      I
I             I--------------------------------------------------I
I             I - Thysanoptera                  I
I-------------------------I--------------------------------------------------I
I Bakterie        I - Pseudomonas fluorescens Migula         I
I-------------------------I--------------------------------------------------I
I Houby          I - Sclerotium cepivorum Berk.           I
I-------------------------I--------------------------------------------------I
I Viry a virům podobné  I - Všechny, zejména však Onion yellow dwarf virus I
I organismy        I                         I
I-------------------------I--------------------------------------------------I
1
Příloha č. 1 a 2 vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů.
Část V
Požadavky na vlastnosti rozmnožovacího materiálu
I----------------------------------------------------I-----------------------I
I       Vlastnosti sadby česneku        I    Kategorie    I
I                          I------------I----------I
I                          I  SE, E  I  C, S  I
I--------------------I-------------------------------I------------I----------I
I Nejvyšší povolený I cibulí jiných odrůd a     I nesmí se I  2   I
I výskyt       I zřetelně odchylných typů   I vyskytovat I     I
I (% z počtu cibulí) I-------------------------------I------------I----------I
I          I cibulí rozvitých a porostlých I   5   I  2   I
I          I-------------------------------I------------I----------I
I          I cibulí mechanicky poškozených I   8   I  8   I
I          I-------------------------------I------------I----------I
I          I cibulí poškozených houbovými I   6   I  6   I
I          I chorobami           I      I     I
I          I-------------------------------I------------I----------I
I          I celkem závadných cibulí    I   10   I  10  I
I          I (včetně poškození mechanicky I      I     I
I          I a houbovými chorobami)    I      I     I
I          I-------------------------------I------------I----------I
I          I cibulí podsadbových *     I   3   I  3   I
I--------------------I-------------------------------I------------I----------I
I Nejvyšší povolená I suché natě          I   5   I  5   I
I délka       I-------------------------------I------------I----------I
I (cm)        I kořenů            I   3   I  3   I
I--------------------I-------------------------------I------------I----------I
* Za podsadbové se považují cibule, které mají příčný průměr menší než 3,5 cm
 u paličáku a 3 cm u nepaličáku.
Část VI
Návěska
Oddíl 1
Úřední návěska sadby česneku kategorie šlechtitelský rozmnožovací materiál, rozmnožovací materiál předstupňů, základní rozmnožovací materiál nebo certifikovaný rozmnožovací materiál obsahuje následující údaje:
1. označení "Kvalita EU"
2. označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky
3. označení dodavatele a jeho registrační číslo
4. číslo partie sadby česneku uváděné do oběhu
5. kategorie a generace
6. datum vystavení návěsky
7. název druhu
8. název odrůdy
9. latinský název rodu a druhu zeleniny, je-li návěska zároveň rostlinolékařským pasem podle zákona o rostlinolékařské péči
10. čistá hmotnost nebo počet kusů
11. při dovozu ze třetích zemí údaj o zemi původu
12. číslo návěsky
13. údaje o případné dodatečné úpravě sadby
Oddíl 2
Návěska dodavatele sadby česneku kategorie standardní osivo obsahuje následující údaje:
1. označení "Kvalita EU"
2. označení dodavatele a jeho registrační číslo
3. číslo partie sadby česneku uváděné do oběhu
4. kategorie
5. datum vystavení návěsky
6. název druhu
7. název odrůdy
8. latinský název rodu a druhu zeleniny, je-li návěska zároveň rostlinolékařským pasem podle zákona o rostlinolékařské péči
9. čistá hmotnost nebo počet kusů
10. při dovozu ze třetích zemí údaj o zemi původu
11. číslo návěsky
12. údaje o případné dodatečné úpravě sadby
Část VII
Malé balení
Oddíl 1
Nejvyšší povolená velikost malého balení sadby česneku
Nejvyšší povolená velikost malého balení sadby česneku je 1 kg nebo 35 cibulí česneku.
Oddíl 2
Označování malého balení
Návěska dodavatele nebo potisk obalu na malém balení sadby česneku obsahuje následující údaje:
a) název druhu
b) název odrůdy
c) označení kategorie a generace
d) číslo partie
e) označení dodavatele a jeho registrační číslo
f) čistá hmotnost nebo počet kusů
g) údaje o případné dodatečné úpravě sadby".

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.