Odstavec předpisu 47/2017 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 47/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů
Čl.I

Čl.I
Nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., nařízení vlády č. 63/2016 Sb. a nařízení vlády č. 236/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 6 odstavec 1 zní:
"(1) Hodlá-li žadatel v průběhu trvání závazku změnit zařazení mezi tituly v rámci podopatření podle § 2 písm. d), může tak učinit pouze
a) z titulu mezofilní a vlhkomilné louky hnojené podle § 2 písm. d) bodu 2 do titulu mezofilní a vlhkomilné louky nehnojené podle § 2 písm. d) bodu 3,
b) z titulu horské a suchomilné louky hnojené podle § 2 písm. d) bodu 4 do titulu horské a suchomilné louky nehnojené podle § 2 písm. d) bodu 5, nebo
c) z titulu obecná péče o extenzivní louky a pastviny podle § 2 písm. d) bodu 1 do některého z titulů podle § 2 písm. d) bodů 2 až 10, a to v případě, že je na dílu půdního bloku vyhlášeno nové zvláště chráněné území13), ochranné pásmo národního parku14) nebo oblast Natura 200015) ;
žadatel v takovém případě doručí Fondu nejpozději do 15. května kalendářního roku žádost o změnu zařazení, popřípadě žádost o zařazení podle § 3; v případě postupu podle písmene c) žadatel uvede v žádosti o změnu zařazení, popřípadě v žádosti o zařazení podle § 3, že se jedná o změnu titulu z důvodu uvedeného v písmeni c).".
2. V § 6 odstavec 3 zní:
"(3) Žádost podle odstavce 1 lze podat pouze v případě vymezení daného dílu půdního bloku jako hnízdní lokality chřástala polního, podmáčené nebo rašelinné louky, cenného stanoviště lučních společenstev nebo jako stanoviště modráska podle § 1 nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "cenné stanoviště").".
3. V § 7 odst. 6 se text "§ 2 písm. b), d) nebo f)" nahrazuje textem "§ 2 písm. b), c), d) nebo f)".
4. V § 9 odst. 2 se na konci písmene f) doplňují slova " , o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů.".
5. V § 12 odst. 5 písm. i) se slova "a kopii potvrzení o absolvování školení zašle do 30. září příslušného kalendářního roku Fondu" zrušují.
6. V § 12 odst. 7 úvodní části ustanovení se slova "díl půdního bloku vedený" nahrazují slovy "produkční plochu dílu půdního bloku vedeného" a slovo "kterém" se nahrazuje slovem "které".
7. V § 12 odst. 7 písm. b) závěrečná část ustanovení zní:
"v případě pěstování více skupin dřevin uvedených v bodech 1 až 3 na 1 dílu půdního bloku plní žadatel hustotu výsadby danou pro každou z těchto skupin dřevin, přičemž žadatel v žádosti o dotaci uvede u každého dílu půdního bloku produkční plochu v členění na jádroviny, peckoviny nebo bobuloviny včetně příslušné výměry, na kterou žádá o dotaci.".
8. V § 12 se na konci textu odstavce 8 doplňují slova "nebo ostatní ovocné stromy a ovocné keře, přičemž součet výměry všech dílčích produkčních ploch v rámci ovocného sadu je shodný s výměrou odpovídající výměře příslušného dílu půdního bloku evidovaného v evidenci využití půdy na žadatele".
9. V § 12 se doplňuje odstavec 9, který zní:
"(9) Součástí žádosti o dotaci je zákres příslušných dílů půdních bloků nebo produkčních ploch, které žadatel uvedl v žádosti, v mapě dílů půdních bloků v měřítku 1: 10 000 nebo podrobnějším.".
10. V § 13 odst. 5 písm. c) bodě 2 se slovo "látky" nahrazuje slovy "prostředky na ochranu rostlin".
11. V § 13 odst. 5 písm. i) se slova "a kopii potvrzení o absolvování školení zašle do 30. září příslušného kalendářního roku Fondu" zrušují.
12. V § 13 odst. 6 písm. a) až d) a v § 13 odst. 7 písm. a) až d), g) a h) se slovo "látek" nahrazuje slovy "prostředků na ochranu rostlin".
13. V § 13 odst. 6 písm. f) a g) se slova "pomocnou látku" nahrazují slovy "pomocný prostředek na ochranu rostlin".
14. V § 13 odst. 7 písm. f) a v § 13 odst. 7 písm. i) se slova "plísni šedé" nahrazují slovy "šedé hnilobě" a slovo "látek" se nahrazuje slovy "prostředků na ochranu rostlin".
15. V § 15 odst. 6 písmeno c) zní:
"c) zajistí prostřednictvím osoby odborně způsobilé, která má osvědčení o akreditaci podle § 16 zákona o technických požadavcích na výrobky, před každým výsevem nebo výsadbou podporovaného druhu zeleniny na dílu půdního bloku odběr vzorku půdy a jeho rozbor za účelem zjištění obsahu minerálního dusíku,".
16. V § 15 odst. 7 písmeno c) zní:
"c) zajistí prostřednictvím osoby odborně způsobilé, která má osvědčení o akreditaci podle § 16 zákona o technických požadavcích na výrobky, před každou výsadbou podporovaného druhu zeleniny na dílu půdního bloku odběr vzorku půdy a jeho rozbor za účelem zjištění obsahu minerálního dusíku,".
17. V § 15 odst. 8 písmeno c) zní:
"c) zajistí prostřednictvím osoby odborně způsobilé, která má osvědčení o akreditaci podle § 16 zákona o technických požadavcích na výrobky, před každou výsadbou jahodníku na dílu půdního bloku odběr vzorku půdy a jeho rozbor za účelem zjištění obsahu minerálního dusíku,".
18. V § 17 odstavec 2 zní:
"(2) Žadatel po celou dobu zařazení do titulu podle § 2 písm. d) bodů 1 až 5 a 7 až 10 musí splňovat každý den kontrolního období intenzitu chovu hospodářských zvířat uvedených v příloze č. 13 k tomuto nařízení nejvýše 1,15 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zařazený v roce podání žádosti o dotaci do titulu podle
a) § 2 písm. d) bodů 1 až 5 a 7 až 10,
b) § 2 písm. c) bodu 1 nařízení vlády č. 79/2007 Sb., nebo
c) § 2 písm. e) bodů 1 až 6, a to od druhého roku trvání závazku podle § 3 odst. 3.".
19. V § 17 odst. 6 písmeno b) zní:
"b) s výjimkou nepasených ustájených zvířat evidovaných na hospodářství nebo stáji evidované na hospodářství žadatele, kterou uvede do žádosti o poskytnutí dotace, a výměry zemědělské půdy vedené v evidenci využití půdy a zařazené v roce podání žádosti o dotaci do titulu podle
1. § 2 písm. d) bodů 1 až 5 a 7 až 10,
2. § 2 písm. c) bodu 1 nařízení vlády č. 79/2007 Sb., nebo
3. § 2 písm. e) bodů 1 až 6, a to od druhého roku trvání závazku podle § 3 odst. 3
v případě výpočtu pro účely podmínky uvedené v odstavci 2,".
20. V § 18 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova " , o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády," zrušují.
21. V § 18 odst. 1 písm. d) se za text "15. srpna" vkládají slova "nebo do 15. září, pokud se jedná o díl půdního bloku podle § 19 odst. 3 písm. a) bodu 4 nebo § 19 odst. 4 písm. a) bodu 4, nebo do 15. října, pokud se jedná o díl půdního bloku podle § 19 odst. 5 písm. a) bodu 3 nebo § 19 odst. 6 písm. a) bodu 3".
22. V § 18 odst. 4 písm. c) se slovo "nežádá" nahrazuje slovem "žádá".
23. V § 19 odst. 5 písm. d) se za slova "roku trvání závazku" vkládají slova "a zároveň neaplikuje hnůj nebo kompost více než jednou za období trvání závazku".
24. V § 19 odst. 7 písm. a) úvodní části ustanovení se slova "v písmenu f)" nahrazují slovy "v písmenu e)".
25. V § 19 odst. 8 písmeno a) zní:
"a) provádí seč spolu s odklizením biomasy v jednom z následujících termínů, který je pro daný díl půdního bloku stanoven místně příslušným orgánem ochrany přírody v evidenci využití půdy, pouze
1. do 10. června příslušného kalendářního roku,
2. do 10. června příslušného kalendářního roku a zároveň od 1. září do 30. září příslušného kalendářního roku; v případě vymezení v evidenci využití půdy lze druhou seč nahradit pastvou, nebo
3. od 1. září do 30. září příslušného kalendářního roku;
stanovený termín je možno v evidenci využití půdy mezi jednotlivými roky trvání závazku měnit,".
26. V § 19 odst. 9 písm. h) se slovo "a" nahrazuje čárkou.
27. V § 19 se na konci odstavce 9 tečka nahrazuje slovem "a" a doplňuje se písmeno j), které zní:
"j) neprovádí příkrm pasených zvířat; za příkrm se pro účely tohoto nařízení nepovažuje podávání minerálních lizů a napájení.".
28. V § 19 odst. 11 písm. a) bod 1 zní:
"1. zemědělské obhospodařování v souladu s § 7 odst. 2 písm. c) a § 7 odst. 3 nařízení vlády č. 50/2015 Sb. za podmínek uvedených v písmenech c) a e), nebo do 31. srpna, pokud se jedná o díl půdního bloku, který se alespoň z 50 % nachází v oblasti podle § 2 odst. 1 písm. a) bodu 1 nařízení vlády č. 72/2015 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními, ve znění pozdějších předpisů, a".
29. V § 19 odst. 11 písm. f) se za slovo "zvířat" vkládají slova " , s výjimkou provádění příkrmu na základě souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody, a to pouze v období od 1. dubna do 31. května příslušného kalendářního roku".
30. V § 22a odst. 5 písm. a) se na konci textu bodu 3 doplňují slova "dílu půdního bloku".
31. V § 23 se na konci textů odstavců 2 a 3 doplňuje text "nebo c)".
32. V § 25 odst. 4 písm. e) se za slovo "sadbě" vkládají slova "nebo dokladů o provedení službou" a za text "§ 22a odst. 5 písm. a) a b)" se vkládají slova "vystavených na jméno žadatele".
33. V § 26 odst. 1 se na konci písmene b) doplňuje slovo "nebo".
34. V § 26 odst. 1 písm. c) bodě 1 se slovo "nebo" zrušuje.
35. V § 26 odst. 1 se na konci písmene c) doplňuje bod 3, který zní:
"3. nesplnění podmínky uvedené v § 18 odst. 1 písm. c), pokud se jedná o ponechání souvislé nepokosené plochy s rozlohou větší než 1 hektar a zároveň do 1,1 hektaru včetně, snížení se vztahuje pouze na plochu trvalého travního porostu způsobilého k poskytnutí dotace v titulu podle § 2 písm. d) bodů 1 až 5.".
36. V § 26 odst. 1 se písmeno d) zrušuje.
37. V § 26 odstavec 2 zní:
"(2) Dotace v příslušném kalendářním roce v rámci titulu podle § 2, vypočtená podle § 23, se sníží o 3 %, zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění podopatření integrovaná produkce révy vinné
a) nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 6 písm. f) nebo g), snížení se uplatní na díl půdního bloku, na kterém bylo nesplnění zjištěno, nebo
b) nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 7 písm. g), h) nebo i); provedl-li žadatel 1 aplikaci, snížení se uplatní na díl půdního bloku, na kterém bylo nesplnění zjištěno.".
38. V § 27 odst. 1 písmena c) a d) znějí:
"c) podopatření ošetřování travních porostů
1. nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 1 a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla dvakrát v kontrolním období vyšší nebo rovna 0,2 a zároveň nižší než 0,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar trvalého travního porostu obhospodařovaného žadatelem a vedeného v evidenci využití půdy,
2. nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 2 a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla jednou v kontrolním období vyšší než 1,15 a zároveň nižší nebo rovna 1,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zařazený v roce podání žádosti o dotaci do titulu podle § 2 písm. d) bodů 1 až 5 a 7 až 10, do titulu podle § 2 písm. c) bodu 1 nařízení vlády č. 79/2007 Sb., popřípadě do titulu podle § 2 písm. e) bodů 1 až 6, a to od druhého roku závazku podle § 3 odst. 3 a obhospodařovaného žadatelem a vedeného v evidenci využití půdy,
3. nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 3 a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla dvakrát v kontrolním období vyšší než 1,5 a zároveň nižší nebo rovna 1,8 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy,
4. nesplnění podmínky uvedené v § 18 odst. 1 písm. c), pokud se jedná o ponechání souvislé nepokosené plochy s rozlohou větší než 1,1 hektaru, snížení se vztahuje pouze na plochu trvalého travního porostu způsobilého k poskytnutí dotace do titulu podle § 2 písm. d) bodů 1 až 5, nebo
d) podopatření zatravňování drah soustředěného odtoku nesplnění podmínky uvedené v § 22a odst. 5 písm. f) bodě 2 nebo v § 22a odst. 6 písm. c) bodě 2, jde-li o nesplnění v rozsahu větším než 3 % a nižším nebo rovném 25 % celkové výměry zatravněné plochy, zařazené do tohoto podopatření.".
39. V § 27 odst. 1 se písmeno e) zrušuje.
40. V § 27 odst. 2 písm. c) bodě 3 se slova "anebo v" nahrazují čárkou a za text "odst. 8 písm. f)" se doplňují slova "anebo v § 19 odst. 9 písm. j)".
41. V § 27 odst. 2 písm. c) bodě 5 se slovo "nebo" zrušuje.
42. V § 27 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem " , nebo" a doplňuje se písmeno e), které zní:
"e) podopatření zatravňování orné půdy při nesplnění podmínky uvedené v § 20 odst. 7 písm. e) bodě 2 nebo v § 20 odst. 8 písm. c) bodě 2, jde-li o nesplnění v rozsahu větším než 3 % a nižším nebo rovném 25 % celkové výměry zatravněné plochy, zařazené do příslušného titulu podle § 2 písm. e) bodů 1 až 6.".
43. V § 28 odst. 1 písm. d) bod 2 zní:
"2. nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 2 a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla dvakrát v kontrolním období vyšší než 1,15 a zároveň nižší nebo rovna 1,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zařazený v roce podání žádosti o dotaci do titulu podle § 2 písm. d) bodů 1 až 5 a 7 až 10, do titulu podle § 2 písm. c) bodu 1 nařízení vlády č. 79/2007 Sb., popřípadě do titulu podle § 2 písm. e) bodů 1 až 6, a to od druhého roku závazku podle § 3 odst. 3 a obhospodařovaného žadatelem a vedeného v evidenci využití půdy,".
44. V § 28 odst. 1 písmeno f) zní:
"f) podopatření zatravňování drah soustředěného odtoku
1. nesplnění podmínky uvedené v § 22a odst. 5 písm. c), jedná-li se o první nesplnění v průběhu trvání příslušného závazku, nebo
2. nesplnění podmínky uvedené v § 22a odst. 6 písm. d), snížení se uplatní na díl půdního bloku, na kterém bylo nesplnění podmínky zjištěno.".
45. V § 28 odst. 2 písmeno c) zní:
"c) podopatření zatravňování orné půdy
1. nesplnění podmínky uvedené v § 20 odst. 7 písm. b), jedná-li se o první nesplnění v průběhu trvání příslušného závazku, nebo
2. nesplnění podmínky uvedené v § 20 odst. 8 písm. d), snížení se uplatní na díl půdního bloku, na kterém bylo nesplnění podmínky zjištěno, nebo".
46. V § 29 odst. 1 písm. b) bod 1 zní:
"1. nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 2 a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla třikrát v kontrolním období vyšší než 1,15 a zároveň nižší nebo rovna 1,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zařazený v roce podání žádosti o dotaci do titulu podle § 2 písm. d) bodů 1 až 5 a 7 až 10, do titulu podle § 2 písm. c) bodu 1 nařízení vlády č. 79/2007 Sb., popřípadě do titulu podle § 2 písm. e) bodů 1 až 6, a to od druhého roku závazku a obhospodařovaného žadatelem a vedeného v evidenci využití půdy,".
47. V § 29 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena c) a d).
48. V § 29 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem " , nebo" a doplňuje se písmeno e), které zní:
"e) podopatření zatravňování orné půdy při nesplnění podmínky uvedené v § 20 odst. 7 písm. e) bodě 2 nebo v § 20 odst. 8 písm. c) bodě 2, jde-li o nesplnění v rozsahu větším než 25 % celkové výměry zatravněné plochy, zařazené do příslušného titulu podle § 2 písm. e) bodů 1 až 6.".
49. V § 30 odst. 1 písm. e) body 3 a 4 znějí:
"3. nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 2 a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla čtyřikrát nebo vícekrát v kontrolním období vyšší než 1,15 a zároveň nižší nebo rovna 1,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zařazený v roce podání žádosti o dotaci do titulu podle § 2 písm. d) bodů 1 až 5 a 7 až 10, do titulu podle § 2 písm. c) bodu 1 nařízení vlády č. 79/2007 Sb., popřípadě do titulu podle § 2 písm. e) bodů 1 až 6, a to od druhého roku závazku a obhospodařovaného žadatelem a vedeného v evidenci využití půdy,
4. nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 2 a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla vyšší než 1,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zařazený v roce podání žádosti o dotaci do titulu podle § 2 písm. d) bodů 1 až 5 a 7 až 10, popřípadě do titulu podle § 2 písm. c) bodu 1 nařízení vlády č. 79/2007 Sb., popřípadě do titulu podle § 2 písm. e) bodů 1 až 6, a to od druhého roku závazku a obhospodařovaného žadatelem a vedeného v evidenci využití půdy,".
50. V příloze č. 10 tabulce "A. Evidenční karta dílu půdního bloku v podopatření integrovaná produkce zeleniny a jahodníku" se ve vysvětlivce **) text "odst. 9" nahrazuje textem "odst. 6".

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.