Odstavec předpisu 423/2016 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 423/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
Čl.I

Čl.I
Nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., nařízení vlády č. 185/2015 Sb., nařízení vlády č. 61/2016 Sb. a nařízení vlády č. 236/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 6 odstavec 1 zní:
"(1) Žádost o poskytnutí jednotné platby na plochu zemědělské půdy kromě náležitostí stanovených v § 4 obsahuje identifikační číslo dílu půdního bloku.".
2. V § 7 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Zemědělská půda se zemědělskou kulturou jiná kultura není způsobilá pro poskytnutí této platby.".
3. V § 7 odst. 2 písm. c) se slova "podle písmene b)" zrušují.
4. V § 9 se doplňuje odstavec 3, který zní:
"(3) Žadatel, na kterého se vztahuje diverzifikace plodin, uvede v žádosti o poskytnutí platby pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí pouze identifikační číslo dílu půdního bloku s kulturou orná půda. Žadatel u druhu zemědělské kultury standardní orná půda zároveň uvede název plodiny a její výměru, ze které Fond vypočte podíl jednotlivých plodin v rámci diverzifikace plodin.".
5. V § 10 se doplňuje odstavec 6, který zní:
"(6) O porušení ochrany trvalých travních porostů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie25) se nejedná v případě jednotlivé environmentálně citlivé plochy menší než 0,01 ha; při výpočtu číselných údajů použije Fond matematické zaokrouhlování na 2 desetinná místa.".
6. V § 11 se doplňuje odstavec 4, který zní:
"(4) Žadatel, který využívá plochu v ekologickém zájmu, uvede v žádosti o poskytnutí platby pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí identifikační číslo dílu půdního bloku, druh plochy využívané v ekologickém zájmu16) podle § 11 odst. 1 a její výměru.".
7. V § 12 odst. 1 se slova "po dobu nejvýše 3 let" a slovo "jedné" zrušují.
8. V § 12 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova "nebo jedné jeho části o výměře nejvýše 5 ha" nahrazují slovy "nebo jeho části".
9. V § 14 odst. 2 písm. b) se za slova "na které se" vkládají slova "minimálně od 1. června do 15. července kalendářního roku".
10. V § 20 se odstavec 7 zrušuje.
Dosavadní odstavce 8 a 9 se označují jako odstavce 7 a 8.
11. V § 25 odst. 2 písm. w) se slovo "salátová" zrušuje.
12. V § 31 odst. 1 se za slovo "evidovaných" vkládají slova "na žadatele" a za slovo "půdy" se vkládá slovo "a".
13. V nadpisu § 32 se za slovo "Snížení" vkládají slova "nebo neposkytnutí".
14. V § 32 odst. 6 se za slovo "dokladů" vkládají slova "a potvrzení podle § 20 odst. 5 písm. a) a b) nebo nepředložení dokladů".
15. V příloze č. 7 ve sloupci "Druh zeleniny" se slova "čekanka salátová" nahrazují slovem "čekanka".

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.