Odstavec předpisu 341/2016 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 341/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů
Čl.I

Čl.I
Nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství, ve znění nařízení vlády č. 308/2014 Sb. a nařízení vlády č. 327/2015 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odstavce 10 a 11 znějí:
"(10) Žadatel může k restrukturalizaci a přeměně vinic podle odstavce 2 písm. a) a b) v období od 1. ledna 2016 použít pouze povolení pro opětovnou výsadbu38) evidovaná v registru vinic a udělená na základě vyklučení vinice před 5. zářím 20109) nebo udělená po tomto datu na základě vyklučení vinice provedeného po kontrole Fondem. Žadatel může k restrukturalizaci a přeměně vinic podle odstavce 2 písm. c) v období od 1. ledna 2016 použít pouze povolení pro opětovnou výsadbu39) evidovaná v registru vinic a udělená na základě vyklučení vinice provedeného v období od 1. ledna 2016 v rámci dané žádosti po kontrole Fondem.
(11) Pokud žadatel použije k restrukturalizaci a přeměně vinic podle odstavce 2 písm. a) a b) v období od 1. ledna 2016 povolení pro opětovnou výsadbu udělená před podáním žádosti, podává Fondu žádost před zahájením provádění opatření10). Žadatel nesmí zahájit provádění opatření dříve než 4 měsíce po podání žádosti nebo před kontrolou Fondem provedenou na dílech půdních bloků, na kterých bude vysazena nová vinice. Po provedení opatření doručí žadatel Fondu oznámení podle odstavce 5.".
Poznámka pod čarou č. 8 se zrušuje.
2. V § 3 odst. 1 písmeno a) zní:
"a) restrukturalizovaná část vinice, z níž pochází udělené povolení pro opětovnou výsadbu, má v době klučení více než 50 % keřů révy vinné starších 15 let; v případě vinic nově pořízených a registrovaných žadatelem v registru vinic v období 12 měsíců předcházejících podání žádosti o podporu musí být více než 50 % keřů révy vinné starších 10 let k roku podání žádosti; v případě povolení pro opětovnou výsadbu udělených žadateli na základě převodu z práva na opětovnou výsadbu evidovaného v registru vinic v období 12 měsíců předcházejících podání žádosti o podporu musí být více než 50 % keřů révy vinné starších 10 let v době klučení,".
3. V § 3 odst. 1 písm. c) se slova "právo na opětovnou výsadbu nebo" zrušují.
4. V § 3 odst. 2 písmeno a) zní:
"a) číslo dílu půdního bloku, z něhož bude po vyklučení vinice použito povolení pro opětovnou výsadbu v rámci žádosti, nebo číslo dílu půdního bloku, který má být vyklučen na základě udělení povolení pro opětovnou výsadbu předem38),".
5. V § 3 odst. 4 a v § 4 odst. 4 písmena a) znějí:
"a) identifikační číslo povolení pro opětovnou výsadbu evidovaného v registru vinic a uděleného na základě vyklučení vinice před 5. zářím 2010 nebo identifikační číslo povolení pro opětovnou výsadbu z vinice zkontrolované Fondem4) před vyklučením vinice, a".
6. V § 4 odst. 1 písmeno a) zní:
"a) restrukturalizovaná vinice nebo její část, z níž pochází udělené povolení pro opětovnou výsadbu, má v době klučení více než 50 % keřů révy vinné starších 10 let; v případě vinic nově pořízených a registrovaných žadatelem v registru vinic v období 12 měsíců předcházejících podání žádosti o podporu musí být více než 50 % keřů révy vinné starších 5 let k roku podání žádosti; v případě povolení pro opětovnou výsadbu udělených žadateli na základě převodu z práva na opětovnou výsadbu evidovaného v registru vinic v období 12 měsíců předcházejících podání žádosti o podporu musí být více než 50 % keřů révy vinné starších 5 let v době klučení,".
7. V § 4 odst. 1 písm. e) se slova "práva na" nahrazují slovy "povolení pro".
8. V § 4 odst. 2 písmeno a) zní:
"a) číslo dílu půdního bloku, z něhož bude po vyklučení vinice použito povolení pro opětovnou výsadbu v rámci dané žádosti, nebo číslo dílu půdního bloku, který má být vyklučen na základě udělení povolení pro opětovnou výsadbu předem39),".
9. V § 4a odst. 1 písmeno a) zní:
"a) v případě nové výsadby má restrukturalizovaná vinice v době klučení více než 50 % keřů révy vinné starších 10 let; v případě dosadby má restrukturalizovaná vinice k roku podání žádosti více než 50 % keřů révy vinné starších 10 let; v případě vinic nově pořízených, a to registrovaných žadatelem v registru vinic do 12 měsíců předcházejících podání žádosti o podporu, musí být více než 50 % keřů révy vinné starších 5 let k roku podání žádosti,".
10. V § 4a odst. 4 písm. a) se slovo "části" zrušuje.
11. V § 4a odst. 4 písmeno b) zní:
"b) odrůdovou skladbu nově vysazené vinice nebo odrůdovou skladbu dosazených keřů na vinici,".
12. V § 4a odst. 4 písm. d) se slova "vinice nebo dosazené části vinice" nahrazují slovy "po výsadbě nebo dosadbě vinice".
13. V § 6 odst. 1 písm. d) bodě 1 se slova "počet keřů révy vinné překročí nebo je roven 3 572 kusů" nahrazují slovy "počet dosazovaných keřů révy vinné překročí nebo je roven 1 000 kusů".
14. V § 6 odst. 1 písm. d) bodě 2 se slova "počet keřů révy vinné překročí 4 500 kusů" nahrazují slovy "počet dosazovaných keřů révy vinné překročí 2 000 kusů".
15. V § 6 odst. 1 písm. d) bodě 3 se slova "počet keřů révy vinné překročí 5 500 kusů" nahrazují slovy "počet dosazovaných keřů révy vinné překročí 3 000 kusů".
16. V § 6 odst. 1 písm. d) bodě 4 se slova "počet keřů révy vinné překročí 6 500 kusů" nahrazují slovy "počet dosazovaných keřů révy vinné překročí 4 000 kusů".
17. V § 6 odst. 2 se slova "práva na opětovnou výsadbu nebo" a slova "práva na opětovnou výsadbu předem18) nebo" zrušují.
18. V § 6 odstavec 3 zní:
"(3) Pokud žadatel podal žádost podle § 2 odst. 11 a využil povolení pro opětovnou výsadbu39) udělená před podáním žádosti, nenáleží mu sazba zvýšená podle odstavce 210). Zvýšená sazba podle odstavce 2 nenáleží rovněž žadateli, který využil povolení pro opětovnou výsadbu předem18).".
19. V § 6 se na konci odstavce 4 doplňuje věta "U opatření podle § 4a nelze kombinovat na jednom dílu půdního bloku novou výsadbu a dosadbu vinice.".
20. V § 9 odstavce 5 až 7 znějí:
"(5) Podpora se neposkytne na příslušnou část dílu půdního bloku, zjistí-li Fond porušení podmínky podle § 2 odst. 3 nezahájit klučení vinice dříve než 4 měsíce po podání žádosti Fondu nebo před kontrolou provedenou Fondem.
(6) Podpora se neposkytne na díl půdního bloku, zjistí-li Fond porušení podmínky podle § 2 odst. 3 nebo § 2 odst. 11 nezahájit provádění opatření dříve než 4 měsíce po podání žádosti Fondu nebo před kontrolou provedenou Fondem.
(7) Zjistí-li Fond porušení podmínky podle § 3 odst. 1 písm. a), § 3 odst. 1 písm. c), § 4 odst. 1 písm. a) nebo § 4a odst. 1 písm. a) u některého z povolení pro opětovnou výsadbu, poskytne žadateli podporu na tu část dílu půdního bloku, u které byla podmínka splněna.".
21. V § 9 odst. 8 se slova "právo na opětovnou výsadbu nebo" zrušují.
22. V § 9 se za odstavec 9 vkládá nový odstavec 10, který zní:
"(10) Podpora se neposkytne na díl půdního bloku, zjistí-li Fond, že žadatel k restrukturalizaci a přeměně vinic použil zároveň s platnými povoleními pro opětovnou výsadbu i povolení pro novou výsadbu.".
Dosavadní odstavec 10 se označuje jako odstavec 11.
23. V § 9 odst. 11 se číslo "9" nahrazuje číslem "10".
24. V § 10 odst. 1 písm. a) se slova "právo na opětovnou výsadbu nebo" zrušují.
25. V § 10 odst. 2 se slova "právech na" nahrazují slovy "povoleních pro".

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.