Odstavec předpisu 314/2016 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 314/2016 Sb., o uznávání organizací producentů a sdružení organizací producentů k provádění společné organizace trhu s vybranými zemědělskými produkty a o změně nařízení vlády č. 282/2014 Sb., o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků
§ 3

§ 3
Uznání sdružení organizací producentů
(1) Žádost o uznání sdružení organizací producentů k provádění společné organizace trhu v odvětví uvedeném v příloze č. 1 nebo 2 k tomuto nařízení doručí právnická osoba se sídlem na území České republiky, která splňuje požadavek stanovený v čl. 156 odst. 1 nařízení (EU) č. 1308/2013, Fondu na jím vydaném formuláři.
(2) Součástí žádosti o uznání sdružení organizací producentů je
a) seznam všech uznaných organizací producentů, jež jsou jeho členy,
b) originál nebo úředně ověřená kopie platných stanov, popřípadě jiných platných zakladatelských dokumentů žadatele, ve kterých jsou zohledněny požadavky přímo použitelného předpisu Evropské unie1) ve vztahu k příslušnému odvětví uvedenému v příloze č. 1 nebo 2 k tomuto nařízení, a
c) prohlášení žadatele, že bude každoročně Fondu do 31. ledna oznamovat hodnotu nebo objem obchodované produkce zemědělského produktu, uvedeného v příloze č. 1 nebo 2 k tomuto nařízení, který byl jejich členy prostřednictvím uznaného sdružení organizací producentů dodán na trh v předchozím kalendářním roce.
(3) Fond vydá rozhodnutí o uznání sdružení organizací producentů, pokud žadatel sdružuje alespoň 2 uznané organizace producentů k provádění společné organizace trhu v odvětví uvedeném v příloze č. 1 nebo 2 k tomuto nařízení, splňuje požadavky uvedené v odstavcích 1 a 2 a požadavek stanovený v čl. 156 odst. 1 nařízení (EU) č. 1308/2013.
(4) Uznané sdružení organizací producentů oznamuje Fondu změny týkající se údajů a dokladů, které byly Fondu poskytnuty v rámci žádosti o uznání sdružení organizací producentů, a to vždy nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala.
(5) Seznam uznaných sdružení organizací producentů zveřejňuje Fond způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(6) Jestliže uznané sdružení organizací producentů hodlá v některém nebo ve všech odvětvích uvedených v příloze č. 1 nebo 2 k tomuto nařízení ukončit svou činnost, podá Fondu písemnou žádost o zrušení uznání sdružení organizací producentů v odvětví uvedeném v příloze č. 1 nebo 2 k tomuto nařízení, pro které bylo uznáno za sdružení organizací producentů. O zrušení uznání sdružení organizací producentů Fond vydá rozhodnutí.
(7) Fond nejméně jedenkrát za 4 roky provede u uznaného sdružení organizací producentů kontrolu na místě, aby ověřil, zda uznané sdružení organizací producentů plní podmínky pro uznání a zda neporušuje pravidla pro jeho činnost stanovená tímto nařízením a předpisem Evropské unie1).
1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, v platném znění.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.