Odstavec předpisu 297/2016 Sb.
Zákon Parlamentu České republiky č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
§ 19

§ 19
Přechodná ustanovení
(1) Po dobu 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona lze k podepisování podle § 5 použít rovněž zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis.
(2) Po dobu 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona lze namísto zaručené elektronické pečetě založené na kvalifikovaném certifikátu pro elektronickou pečeť nebo namísto kvalifikované elektronické pečetě použít
a) elektronickou značku podle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, založenou na systémovém certifikátu vydaném osobou, která byla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a která je kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru, nebo
b) zaručenou elektronickou pečeť založenou na certifikátu pro elektronickou pečeť vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru.
(3) Pro účely odstavce 2 se § 11 odst. 2 použije obdobně.
(4) Kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru, který vydává systémové certifikáty pro použití podle odstavce 2 písm. a), poskytuje tuto službu vytvářející důvěru na základě písemné smlouvy. Ustanovení § 3 odst. 1 písm. a) a § 3 odst. 2 se na uchovávání dokumentů souvisejících s vydáváním systémových certifikátů použijí obdobně.
(5) Po dobu 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona lze namísto kvalifikovaného elektronického časového razítka podle § 11 použít elektronické časové razítko vydané kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru.
(6) Kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru, který vydává elektronická časová razítka pro použití podle odstavce 5, poskytuje tuto službu vytvářející důvěru na základě písemné smlouvy. Ustanovení § 3 odst. 1 písm. c) se na uchovávání dokumentů souvisejících s vydáváním elektronických časových razítek použije obdobně.
(7) Povinnosti podle § 6 odst. 5 až 8 zákona č. 227/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
(8) Platnost elektronických značek a systémových certifikátů není zrušením zákona č. 227/2000 Sb. dotčena.
(9) Používá-li ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona jiný právní předpis pojem uznávaná elektronická značka, rozumí se jím rovněž elektronická značka podle zákona č. 227/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, založená na systémovém certifikátu vydaném osobou, která byla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a která je kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.