Odstavec předpisu 166/2016 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 166/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 478/2009 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 157/2014 Sb.
Čl.I

Čl.I
Nařízení vlády č. 478/2009 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 157/2014 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se slova "(dále jen "podpora")" zrušují a slova "včetně dětí z přípravných tříd základních škol3) (dále jen "první stupeň")" se nahrazují slovy "a dětem v přípravných třídách základních škol nebo v přípravném stupni základních škol speciálních3) (dále jen "první stupeň") a podpory na doprovodná opatření (dále jen "podpora")".
2. V poznámce pod čarou č. 1 se věta "Nařízení Komise (ES) č. 288/2009 ze dne 7. dubna 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o podporu Společenství na poskytování ovoce a zeleniny a výrobků z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních v rámci projektu "Ovoce do škol", v platném znění." nahrazuje větami "Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2016/247 ze dne 17. prosince 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu Unie na dodávky a distribuci ovoce a zeleniny, výrobků z ovoce, zeleniny a banánů v rámci projektu "Ovoce a zelenina do škol".
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2016/248 ze dne 17. prosince 2015, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu Unie na dodávání a distribuci ovoce a zeleniny, výrobků z ovoce a zeleniny a banánů v rámci projektu "Ovoce a zelenina do škol", a kterým se stanoví orientační přidělení podpory.".
3. V § 2 odst. 1 písm. a) se slova "části IX" nahrazují slovy "částech IX a XI".
4. V § 2 odst. 1 písm. b) se za slovo "šťávy" vkládá slovo " , saláty".
5. V § 2 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) Výše podpory, kterou lze poskytnout na 1 kus ovoce nebo zeleniny, odpovídající počet kusů ovoce nebo zeleniny o celkové minimální hmotnosti 100 g, balení ovocného protlaku nebo salátu o minimální hmotnosti 100 g nebo balení ovocné nebo zeleninové šťávy o minimálním objemu 200 ml (dále jen "porce"), nesmí přesáhnout částky uvedené v příloze k tomuto nařízení.".
Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6.
6. V § 2 odst. 3 a 5 se za slovo "Podíl" vkládá slovo "porcí" a slova "počtu produktů" se nahrazují slovy "počtu porcí".
7. V § 2 odst. 4 se za slovo "šťávy" vkládá slovo " , salátu".
8. V § 2 odst. 6 písmeno b) zní:
"b) vzdělávací akce a vzdělávací materiály o produktech dodávaných v rámci projektu "Ovoce a zelenina do škol", o zdravých stravovacích návycích a o ochraně životního prostředí týkající se produkce, distribuce a spotřeby ovoce a zeleniny, s výjimkou založení a provozu internetových prezentací,".
9. V § 2 odst. 6 se na konci písmene d) doplňuje slovo "nebo".
10. V § 2 odst. 6 se písmeno e) zrušuje.
Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e).
11. Poznámka pod čarou č. 17 zní:
"17) Čl. 4 odst. 1 písm. b) bod iii) a čl. 4 odst. 5 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2016/247.".
12. V nadpisu § 3 se slova "pro dodávání produktů" nahrazují slovy "žadatele o podporu".
13. V § 3 odstavec 1 zní:
"(1) Žádost o schválení žadatele o podporu (dále jen "žádost o schválení") může podat osoba, která
a) produkty přímo dodává podle čl. 5 odst. 2 písm. c) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2016/247, nebo
b) řídí distribuci produktů podle čl. 5 odst. 2 písm. e) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2016/247,
(dále jen "žadatel").".
14. V § 3 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 6 zní:
"(3) Součástí žádosti o schválení je kromě závazků uvedených v přímo použitelném předpise Evropské unie6) také závazek žadatele, že produkty dodá podle oznámení Fondu o minimálním počtu dodávek produktů za měsíc příslušného školního roku do každé základní školy, s níž bude mít uzavřenou smlouvu o dodávání produktů, v průběhu celého školního roku. Dodávkou produktů se rozumí závoz, během kterého žadatel zajistí dodání maximálně 2 porcí najednou na žáka do každé základní školy, s níž má uzavřenou smlouvu o dodávání produktů na probíhající školní rok.
6) Čl. 6 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2016/247.".
15. V § 3 odstavec 4 zní:
"(4) Žadatel podle § 3 odst. 1 písm. a) připojí k žádosti doklad prokazující, že je producentem ovoce a zeleniny. Žadatel podle § 3 odst. 1 písm. b) připojí k žádosti smlouvu uzavřenou alespoň s jedním distributorem o dodávání produktů do škol nebo její úředně ověřenou kopii a doklad o zřízení samostatného bankovního účtu určeného pouze k financování této podpory nebo jeho úředně ověřenou kopii.".
16. V § 3 odst. 5 se slova "pro dodávání produktů" nahrazují slovy "jako žadatel o podporu".
17. V § 3 odst. 6 se za slova "s níž má" vkládá slovo "schválený".
18. V § 3 odst. 7 se slova "(čl. 5 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 288/2009)" nahrazují slovy "podle čl. 4 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2016/247".
19. V § 3 se na konci odstavce 8 doplňuje věta "Při nedodržení minimálního počtu dodávek produktů za měsíc Fond poměrně sníží finanční prostředky připadající na schváleného žadatele v daném školním roce.".
20. V § 3 odst. 9 se za slova "s nimiž má" vkládá slovo "schválený".
21. V § 3 se doplňuje odstavec 13, který zní:
"(13) Schválenému žadateli, který neuzavře s žádnou základní školou smlouvu o dodávání produktů na probíhající školní rok a nepředloží do 25. září příslušného kalendářního roku informaci podle odstavce 6, Fond schválení odejme.".
22. Poznámky pod čarou č. 7 až 9 znějí:
"7) Příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 2016/248.
8) Čl. 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2016/247.
9) Čl. 4 odst. 1 písm. b) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2016/247.".
23. V § 4 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
"(4) Schválený žadatel podle § 3 odst. 1 písm. a) připojí k žádosti o poskytnutí podpory na produkty
a) přehled měsíčních dodávek produktů a
b) oznámení základní školy o odstoupení od smlouvy o dodávání produktů v případě, že se dotčená škola rozhodla ukončit odběr produktů v průběhu školního roku.".
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.
24. V § 4 odst. 5 úvodní části ustanovení se za slovo "žadatel" vkládá text "podle § 3 odst. 1 písm. b)".
25. V § 4 odst. 5 písm. d) se za slovo "uhrazených" vkládá slovo "schváleným".
26. V § 4 odst. 5 se na konci písmene e) tečka nahrazuje slovem "a" a doplňuje se písmeno f), které zní:
"f) přehled měsíčních dodávek produktů.".
27. V § 4 se doplňuje odstavec 6, který zní:
"(6) Schválenému žadateli podle § 3 odst. 1 písm. a) se poskytne podpora ve výši 100 % částek uvedených v příloze k tomuto nařízení. Schválenému žadateli podle § 3 odst. 1 písm. b) se poskytne podpora podle skutečně vynaložených nákladů, maximálně do výše částek uvedených v příloze k tomuto nařízení.".
28. Poznámky pod čarou č. 10 až 13 znějí:
"10) Čl. 4 odst. 1 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 2016/248.
11) Čl. 4 odst. 4 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 2016/248.
12) Čl. 4 odst. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 2016/248.
13) Čl. 4 odst. 7 a čl. 5 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 2016/248.".
29. V § 4a odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova "opatření za" vkládá slovo "uplynulé".
30. V § 4a odst. 2 písm. b) se slova "kopie faktur s popisem provedeného doprovodného opatření," zrušují a na konci textu písmene se doplňují slova "nebo doklad prokazující výši vynaložených nákladů za doprovodná opatření".
31. Poznámka pod čarou č. 14 zní:
"14) Čl. 10 a příloha nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2016/247.".
32. Doplňuje se příloha, která včetně nadpisu zní:
"Příloha k nařízení vlády č. 478/2009 Sb.
Maximální výše podpory na porci
(§ 2 odst. 2)
I-------------------------------I---------------I------------------I--------------I
I      Skupina       I Druh ovoce a I Velikost porce I Maximální  I
I                I  zeleniny  I         I   výše   I
I                I        I         I podpory na I
I                I        I         I porci v Kč*) I
I-------------------------------I---------------I------------------I--------------I
I 1. skupina - ovoce a zelenina I jablka    I    1 ks    I   6,76   I
I uvedených druhů        I---------------I------------------I--------------I
I                I hrušky    I    1 ks    I   7,67   I
I                I---------------I------------------I--------------I
I                I broskve a   I    1 ks    I   9,01   I
I                I nektarinky  I         I       I
I                I---------------I------------------I--------------I
I                I hroznové víno I minimálně 100 g I   9,48   I
I                I---------------I------------------I--------------I
I                I meruňky    I minimálně 100 g I  11,52   I
I                I---------------I------------------I--------------I
I                I jahody    I minimálně 100 g I  11,56   I
I                I---------------I------------------I--------------I
I                I švestky    I minimálně 100 g I   6,77   I
I                I---------------I------------------I--------------I
I                I rajčata    I minimálně 100 g I   7,49   I
I                I---------------I------------------I--------------I
I                I mrkev     I minimálně 100 g I   5,49   I
I                I---------------I------------------I--------------I
I                I ředkvičky   I minimálně 100 g I   7,24   I
I                I---------------I------------------I--------------I
I                I papriky    I    1 ks    I   9,12   I
I                I---------------I------------------I--------------I
I                I kedlubny   I    1 ks    I   8,82   I
I                I---------------I------------------I--------------I
I                I pomeranče   I    1 ks    I   7,43   I
I                I---------------I------------------I--------------I
I                I mandarinky  I minimálně 100 g I   8,36   I
I                I---------------I------------------I--------------I
I                I banány    I    1 ks    I   8,01   I
I                I---------------I------------------I--------------I
I                I okurky    I minimálně 100 g I   7,93   I
I                I---------------I------------------I--------------I
I                I třešně    I minimálně 100 g I  10,76   I
I-------------------------------I---------------I------------------I--------------I
I II. skupina - ostatní ovoce a I        I minimálně 100 g I   8,00   I
I zelenina s výjimkou kiwi a  I        I         I       I
I ananasu            I        I         I       I
I-------------------------------I---------------I------------------I--------------I
I III. skupina - saláty, kdy se I        I minimálně 100 g I  15,00   I
I v jednom kelímku či sáčku   I        I         I       I
I nachází porcované ovoce anebo I        I         I       I
I zelenina           I        I         I       I
I-------------------------------I---------------I------------------I--------------I
I IV. skupina - balení     I        I minimálně 100 g I  10,00   I
I čerstvého ovoce a zeleniny,  I        I         I       I
I kdy se v jednom kelímku či  I        I         I       I
I sáčku nachází 3 a více druhů I        I         I       I
I neporcovaného drobného ovoce I        I         I       I
I anebo zeleniny        I        I         I       I
I-------------------------------I---------------I------------------I--------------I
I V. skupina - ovocné a     I        I minimálně 200 ml I  12,00   I
I zeleninové šťávy       I        I         I       I
I-------------------------------I---------------I------------------I--------------I
I VI. skupina - ovocné protlaky I        I minimálně 100 g I  12,00   I
I-------------------------------I---------------I------------------I--------------I
*) Maximální výše podpory na porci v Kč je bez daně z přidané hodnoty a zahrnuje
  náklady na produkty i veškeré vedlejší náklady související s dodávkou porce.".

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.