Odstavec předpisu 63/2016 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 63/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., a nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů
Čl.II

Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Řízení o žádostech, která byla zahájena podle nařízení vlády č. 75/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí učinnosti tohoto nařízení, a která nebyla přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení pravomocně skončena, se dokončí podle nařízení vlády č. 75/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, s výjimkou § 21 odst. 5 písm. e), kdy se řízení o žádostech, která byla zahájena v roce 2015, dokončí podle nařízení vlády č. 75/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.
2. Dotace pro rok 2015 v rámci podopatření podle § 2 písm. d), vypočtená podle § 23 nařízení vlády č. 75/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se sníží o 10 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 18 odst. 1 písm. b), § 19 odst. 2 písm. a), § 19 odst. 3 písm. a), § 19 odst. 4 písm. a), § 19 odst. 5 písm. a), § 19 odst. 6 písm. a), § 19 odst. 8 písm. a), § 19 odst. 8 písm. b) bodu 2, § 19 odst. 9 písm. a), § 19 odst. 10 písm. a) nebo v § 19 odst. 11 písm. a), jde-li o nesplnění v rozsahu větším než 3 % a současně nižším nebo rovném 25 % celkové výměry trvalého travního porostu obhospodařovaného žadatelem, vedeného v evidenci využití půdy a zařazeného do podopatření podle § 2 písm. d). Snížení se nevztahuje na plochu trvalého travního porostu zařazeného do titulu podle § 2 písm. d) bodů 6 a 7 nařízení vlády č. 75/2015 Sb.
3. Dotace pro rok 2015 v rámci podopatření podle § 2 písm. d), vypočtená podle § 23 nařízení vlády č. 75/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se sníží o 50 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 18 odst. 1 písm. b), § 19 odst. 2 písm. a), § 19 odst. 3 písm. a), § 19 odst. 4 písm. a), § 19 odst. 5 písm. a), § 19 odst. 6 písm. a), § 19 odst. 8 písm. a), § 19 odst. 8 písm. b) bodě 2, § 19 odst. 9 písm. a), § 19 odst. 10 písm. a) nebo v § 19 odst. 11 písm. a), jde-li o nesplnění v rozsahu větším než 25 % celkové výměry trvalého travního porostu obhospodařovaného žadatelem, vedeného v evidenci využití půdy a zařazeného do podopatření podle § 2 písm. d). Snížení se nevztahuje na plochu trvalého travního porostu zařazeného do titulu podle § 2 písm. d) bodů 6 a 7 nařízení vlády č. 75/2015 Sb.
4. Dotace pro rok 2015 v rámci podopatření podle § 2 písm. d), vypočtená podle § 23 nařízení vlády č. 75/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se sníží o 10 %, zjistí-li Fond nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 2, a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla jednou v kontrolním období vyšší než 1,15 a zároveň nižší než 1,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar trvalého travního porostu způsobilého k poskytnutí dotace podle § 2 písm. d) bodů 1 až 5 a 7 až 10, popřípadě trvalého travního porostu nebo travního porostu, který byl k 30. září 2014 travním porostem, způsobilým k poskytnutí dotace podle § 2 písm. b) bodů 1 až 3 a 5 až 9, nebo podle § 2 písm. c) bodu 1 nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, a obhospodařovaného žadatelem a vedeného v evidenci využití půdy.
5. Dotace pro rok 2015 v rámci podopatření podle § 2 písm. d), vypočtená podle § 23 nařízení vlády č. 75/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se sníží o 25 %, zjistí-li Fond nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 2, a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla dvakrát v kontrolním období vyšší než 1,15 a zároveň nižší než 1,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar trvalého travního porostu způsobilého k poskytnutí dotace podle § 2 písm. d) bodů 1 až 5 a 7 až 10, popřípadě trvalého travního porostu nebo travního porostu, který byl k 30. září 2014 travním porostem, způsobilým k poskytnutí dotace podle § 2 písm. b) bodů 1 až 3 a 5 až 9, nebo podle § 2 písm. c) bodu 1 nařízení vlády č. 79/2007 Sb. a obhospodařovaného žadatelem a vedeného v evidenci využití půdy.
6. Dotace pro rok 2015 v rámci podopatření podle § 2 písm. d), vypočtená podle § 23 nařízení vlády č. 75/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se sníží o 50 %, zjistí-li Fond nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 2, a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla třikrát v kontrolním období vyšší než 1,15 a zároveň nižší než 1,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar trvalého travního porostu způsobilého k poskytnutí dotace podle § 2 písm. d) bodů 1 až 5 a 7 až 10, popřípadě trvalého travního porostu nebo travního porostu, který byl k 30. září 2014 travním porostem, způsobilým k poskytnutí dotace podle § 2 písm. b) bodů 1 až 3 a 5 až 9, nebo podle § 2 písm. c) bodu 1 nařízení vlády č. 79/2007 Sb. a obhospodařovaného žadatelem a vedeného v evidenci využití půdy.
7. Dotace pro rok 2015 v rámci podopatření podle § 2 písm. d) nařízení vlády č. 75/2015 Sb. se neposkytne, zjistí-li Fond nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 2, a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla čtyřikrát nebo vícekrát v kontrolním období vyšší než 1,15 a zároveň nižší než 1,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar trvalého travního porostu způsobilého k poskytnutí dotace podle § 2 písm. d) bodů 1 až 5 a 7 až 10, popřípadě trvalého travního porostu nebo travního porostu, který byl k 30. září 2014 travním porostem, způsobilým k poskytnutí dotace podle § 2 písm. b) bodů 1 až 3 a 5 až 9, nebo podle § 2 písm. c) bodu 1 nařízení vlády č. 79/2007 Sb. a obhospodařovaného žadatelem a vedeného v evidenci využití půdy.
8. Dotace pro rok 2015 v rámci podopatření podle § 2 písm. d) nařízení vlády č. 75/2015 Sb. se neposkytne, zjistí-li Fond nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 2, a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla vyšší než 1,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar trvalého travního porostu způsobilého k poskytnutí dotace podle § 2 písm. d) bodů 1 až 5 a 7 až 10, popřípadě trvalého travního porostu nebo travního porostu, který byl k 30. září 2014 travním porostem, způsobilým k poskytnutí dotace podle § 2 písm. b) bodů 1 až 3 a 5 až 9, nebo podle § 2 písm. c) bodu 1 nařízení vlády č. 79/2007 Sb. a obhospodařovaného žadatelem a vedeného v evidenci využití půdy.
9. Dotace pro rok 2015 v rámci podopatření podle § 2 písm. d), vypočtená podle § 23 nařízení vlády č. 75/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se sníží o 3 %, zjistí-li Fond nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 3, a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla jednou v kontrolním období vyšší než 1,5 a zároveň nižší než 1,8 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy.
10. Dotace pro rok 2015 v rámci podopatření podle § 2 písm. d), vypočtená podle § 23 nařízení vlády č. 75/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se sníží o 10 %, zjistí-li Fond nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 3, a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla dvakrát v kontrolním období vyšší než 1,5 a zároveň nižší než 1,8 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy.
11. Dotace pro rok 2015 v rámci podopatření podle § 2 písm. d), vypočtená podle § 23 nařízení vlády č. 75/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se sníží o 25 %, zjistí-li Fond nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 3, a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla třikrát v kontrolním období vyšší než 1,5 a zároveň nižší než 1,8 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy.
12. Dotace pro rok 2015 v rámci podopatření podle § 2 písm. d) nařízení vlády č. 75/2015 Sb. se neposkytne, zjistí-li Fond nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 3, a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla čtyřikrát a vícekrát v kontrolním období vyšší než 1,5 a zároveň nižší než 1,8 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy.
13. Dotace pro rok 2015 v rámci podopatření podle § 2 písm. d) nařízení vlády č. 75/2015 Sb. se neposkytne, zjistí-li Fond nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 3 a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla vyšší než 1,8 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.