Odstavec předpisu 368/2015 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 368/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění vyhlášky č. 409/2013 Sb.
Čl.I

Čl. I
Vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění vyhlášky č. 409/2013 Sb., se mění takto:
1. V poznámce pod čarou č. 1 se zrušují slova „Směrnice Komise 93/17/EHS ze dne 30. března 1993 o vymezení tříd Společenství pro základní sadbu brambor a o podmínkách a označování těchto tříd.“ a na konci poznámky pod čarou č. 1 se doplňují věty
„Prováděcí směrnice Komise 2013/63/EU ze dne 17. prosince 2013, kterou se mění přílohy I a II směrnice Rady 2002/56/ES, pokud jde o minimální požadavky na sadbu brambor a partie sadby brambor.
Prováděcí směrnice Komise 2014/20/EU ze dne 6. února 2014 o vymezení tříd Unie pro základní a certifikovanou sadbu brambor a o podmínkách a označování těchto tříd.
Prováděcí směrnice Komise 2014/21/EU ze dne 6. února 2014 o minimálních podmínkách a třídách Unie pro sadbu brambor předcházející základní sadbě brambor.
Prováděcí směrnice Komise 2015/1955/EU ze dne 29. října 2015, kterou se mění přílohy I a II směrnice Rady 66/402/EHS o uvádění osiva obilovin na trh.“.
2. V § 19 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Sadbu česneku je možné uvádět do oběhu pouze v uzavřeném obalu zamezujícím účinně záměně obsahu.“.
3. V příloze č. 1, části III, oddílu 2, pododdílu 1, tabulce č. 3.2a řádek „ječmen“ zní:
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ječmen          SE, E       1,0       5011       -        -
              C        1,0       5011       -        -
           E (komponenty      1,0      10011       -        -
           hybridů CMS)
           C (hybrid CMS)     1,0       5011       -        -
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. V příloze č. 1, části III, oddílu 2, pododdílu 2 se za slovo „ječmene,“ vkládají slova „s výjimkou hybridů ječmene vyráběných za využití cytoplazmatické pylové sterility (CMS),“.
5. V příloze č. 1, části III, oddílu 3, pododdílu 1, vysvětlivce č. 18 se za slovo „odrůdy“ vkládají slova „ , s výjimkou hybridních odrůd ječmene vyráběných za využití cytoplazmatické pylové sterility“.
6. V příloze č. 1, části III, oddílu 3, pododdílu 2, bodu 4. se za slovo „ječmene,“ vkládají slova „s výjimkou hybridů ječmene vyráběných za využití cytoplazmatické pylové sterility,“.
7. V příloze č. 1, části III, oddílu 3, pododdílu 2, bod 5. zní:
„5. pro osivo hybridních odrůd pšenic, ječmene, s výjimkou hybridních odrůd ječmene vyráběných za využití cytoplazmatické pylové sterility, ovsů a samosprašného tritikale vyráběné bez použití chemického hybridizačního prostředku je minimální odrůdová čistota (% hybridnosti) osiva kategorie C 90 %, pro osivo hybridních odrůd ječmene vyráběných za využití cytoplazmatické pylové sterility je minimální odrůdová čistota (% hybridnosti) osiva kategorie C 85 % a maximální množství příměsí jiných, než je obnovitel fertility, je 2 %, kontroluje se úřední následnou vegetační zkouškou;“.
8. V příloze č. 1, části III, oddílu 3, pododdílu 2, bodu 6. se za slovo „žita“ vkládají slova „a hybridních odrůd ječmene vyráběných za využití cytoplazmatické pylové sterility“.
9. V příloze č. 1, části III, oddílu 3, pododdílu 2, se za bod 7. vkládá nový bod 8., který zní:
„8. v případě osiva hybridních odrůd ječmene využívající CMS je nejvyšší povolený počet rostlin odchylných typů v porostech pro výrobu osiva kategorie E u udržovatele a obnovitele fertility 0,1 %, u pylově sterilního mateřského komponentu 0,2%a v porostech pro výrobu osiva kategorie C u obnovitele fertility a pylově sterilního mateřského komponentu 0,3 %, u pylově sterilního mateřského komponentu ve formě jednoduchého hybridu 0,5 %. Minimální úroveň pylové sterility mateřského komponentu je v porostech pro výrobu osiva kategorie E 99,7 % a v porostech pro výrobu osiva kategorie C 99,5 %. Splnění požadavků uvedených v tomto bodě se posuzuje úřední následnou vegetační zkouškou. Osivo kategorie C se může vyrábět při pěstování směsi pylově sterilního mateřského komponentu s komponentem obnovujícím pylovou fertilitu.“.
10. V příloze č. 3, části V, oddílu 2, pododdílu 2, tabulce č. 5.2b, řádku „jestřabina východní“, sloupci „klíčivost“ se číslo „6028),36)“ nahrazuje číslem „60“.
11. V příloze č. 5, části V, oddílu 3, pododdílu 1, tabulce č. 5.3, řádku „Len“, sloupci „Škodlivý organismus“ se slovo „exiqua“ nahrazuje slovem „exigua“.
12. Příloha č. 7 zní:
„Příloha č. 7 k vyhlášce č. 129/2012 Sb.
Požadavky na množitelské porosty a sadbu brambor
Část I
Přehled druhů
 
                                               Tabulka 1
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Český název         Latinský název
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Brambor           Solanum tuberosum L.
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Část II
Specifikace kategorií rozmnožovacího materiálu a nejvyšší povolený počet generací
Oddíl 1
Povolené kategorie a generace
 
                                               Tabulka 2
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Druh    Mateřské   Rozmnožovací          Základní        Certifikovaný
      rostliny   materiál            RM2           RM2
             předstupňů2   
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       PBTC 1   PB 1  PB 2  PB 3  PB 4    S   SE   E     A    B 2
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Brambor    x      x   x   x   x     x    x   x     x    x
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1 - Generace PBTC je určena pro materiál předcházející generaci PB, jehož rostliny a hlízy byly vypěstovány v chráněném zařízení a v pěstebním substrátu, který je prostý škodlivých organismů. Mateřské rostliny musí být prosté Pectobacterium spp., Dickeya spp., viru svinutky bramboru a virů A, M, S, X a Y. Mateřská rostlina je identifikovaná rostlina, ze které je používán materiál k rozmnožování, mateřskou rostlinou se rozumí mikrohlízy, je-li použito mikrovegetativní množení, a klonový materiál, je-li použita klonová selekce.
2 - Maximální počet generací RM předstupňů sázených na poli je 4 a celkový maximální počet kombinovaných generací sadby předcházející základní sadbě na poli a základní sadby brambor je maximálně 7.
3 - Maximální počet generací kategorie základní RM je 3 a celkový maximální počet generací základního RM a RM předstupňů dohromady je 7 (nelze množit z generace do stejné generace).
4 - Maximální počet generací certifikovaného RM je 2 (nelze množit z generace do stejné generace).
5 - Pokud není na úřední návěsce generace uvedena, považuje se daná sadba brambor za poslední generaci, která je v dané kategorii povolena.
Část III
Požadavky na vlastnosti množitelských porostů
Oddíl 1
Počet a termíny přehlídek
Pododdíl 1
 
                                              Tabulka 3.1
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                        Přehlídka
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         1                2                 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 při průměrné výšce trsů 20 cm      v plné vegetaci        po ukončení vegetace
   
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pododdíl 2
Požadavky na vlastnosti pozemku a vlastnosti půdy
1. před výsadbou musí být na pozemku proveden průzkum na výskyt Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens a Globodera pallida (Stone) Behrens s negativním výsledkem,
2. pozemek nesmí být dotčen mimořádnými rostlinolékařskými opatřeními nařízenými v důsledku výskytu Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. a Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., které se týkají zákazu množení sadby,
3. množení na jednom pozemku je přípustné nejdříve za 3 roky po předchozím porostu brambor.
Oddíl 2
Minimální izolační vzdálenosti množitelských porostů
Pododdíl 1
 
                                              Tabulka 3.2
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nejmenší vzdálenost   Rozmnožovací materiál   Základní rozmnožovací     Certifikovaný
    (m)          předstupňů         materiál       rozmnožovací materiál     
od jiných porostů  ----------------------------------------------------------------------------------          
   brambor           PB          S    SE   E      A    B
  s výskytem    ---------------------------------------------------------------------------------- 
 virových chorob         500         300   300   300     100   100
  nad 10 %
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pododdíl 2
1. každý množitelský porost je od sousedního porostu zřetelně oddělen nejméně jedním bramborami neosázeným řádkem nebo nejméně 10 m dlouhým neosázeným pruhem v šíři sazeče na počátku i na konci množitelského porostu,
2. za nedodržení minimální vzdálenosti množitelských porostů od jiných porostů brambor se považují i vyselektované rostliny neodstraněné v den následující po selekci,
3. výskyt virových chorob v porostech běžného pěstování brambor v uzavřených pěstebních oblastech musí být do 10,0 %.
Oddíl 3
Čistota druhu a čistota odrůdy
Pododdíl 1
 
                                             Tabulka 3.3
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Stupeň  Nejvyšší povolené %   Nejvyšší povolené %   Nejvyšší povolené   Předčasné ukončení
množení  výskytu odchylných    chybějících rostlin   % výskytu obrostů     vegetace
     typů a jiných odrůd       6            7            8
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PBTC       0            10            2          povinné
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 PB       0,01           10            2          povinné
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 S       0,1           15            4          povinné
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 SE       0,1           15            4          povinné
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 E       0,1           20            4          povinné
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 A       0,2           25            6          povinné
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 B       0,5           25            6 9        doporučené
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6 - Při výpočtu procenta chybějících rostlin se v případě šířky řádku 70 - 75 cm vychází z počtu.  
  50 000 jedinců na 1 ha a v případě šířky řádku 90 cm z počtu 45 000 jedinců na 1 ha.
7 - Za jeden obrost se považuje každý trs, na kterém jsou po předčasném ukončení vegetace vyrostlé 
  nové výhony delší než 5 cm.
8 - O termínu předčasného ukončení vegetace rozhoduje na základě místních podmínek dodavatel a 
  informuje nejpozději do 5 dnů od jeho stanovení příslušného semenářského inspektora.
9 - Procento výskytu obrostů, do kterého lze ještě odebírat vzorky na posklizňové zkoušky přímo 
  z porostu, při vyšším výskytu lze provést odběr těchto vzorků až po sklizni.
Pododdíl 2
1. Souvratě nesmí být osázeny bramborami.
2. K založení porostu nesmí být použita krájená sadba.
Oddíl 4
Zdravotní stav porostu
Pododdíl 1
 
                                             Tabulka 3.4a
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                  % rostlin s příznaky napadení chorobami nebo škůdci
 Choroby, škůdci   --------------------------------------------------------------------------------
             Mateřské
             rostliny    PB     S     SE     E     A     B
                  PBTC       
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
viry celkem         0     0,1    0,2    0,5    0,8    2,0    6,0
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakteriální černání      0     0     0,1    0,5    1,0    2,0    4,0
stonků bramboru 
(Dickeya spp.,
Pectobacterium spp.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
škodlivé organismy,               nesmí se vyskytovat
které je zakázáno
zavlékat a
rozšiřovat na území
Evropské unie3)
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pododdíl 2
1. Při přehlídce se neodstraněná matečná hlíza i neodstraněné nové hlízy sadbové velikosti hodnotí jako rostlina s příznaky napadení viry.
2. V případě selekce odkládáním natě se při výskytu živých neokřídlených mšic každý selektovaný trs ponechaný v porostu hodnotí jako rostlina s příznaky napadení viry.
3. Nejvyšší přípustné hodnoty výskytu příznaků napadení viry platí pouze tehdy, jedná-li se o virové choroby způsobené viry běžnými v Evropě.
Pododdíl 3
Zkoušky potřebné ke zjištění vlastností množitelských porostů
 
Zkoušení laboratorní metodou                                 Tabulka 3.4b
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
           Mateřské  
           rostliny   PB     S    SE     E     A     B 10    B 10, 13     
           PBTC
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
% hlíz napadených   0     0,5    1,0    2,0    4,0    8,0    10,0     -
virózami                                 5,010
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
testované viry   Svinutka,  Svinutka Svinutka Svinutka Svinutka Svinutka  Svinutka   žádné
           Y, A,    Y, A,   Y, A,   Y, A,  Y, A,   Y     Y
           M, X,    M1111,   M11,    M11,   M11,               
            S      X11,   X11    X11   X11               
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
škodlivé organismy,                nesmí se vyskytovat
které je zakázáno
zavlékat a rozšiřovat
na území Evropské unie3)
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
10 - Sadbu brambor lze vyrábět v generaci B pouze za předpokladu, že použitý výchozí rozmnožovací 
   materiál obsahuje nejvýše 5,0 % hlíz napadených viry.
11 - zjištěná hodnota testovaných virů se násobí koeficientem 0,16.
12 - zjištěná hodnota testovaných virů se násobí koeficientem 0,025.
13 - sadba určená výhradně k použití v další generaci u stejného množitele k založení produkční 
   plochy brambor; na návěskách takové sadby brambor, která nebyla laboratorně testována na 
   virózy, musí být tato skutečnost uvedena spolu s informací, že tento materiál lze použít 
   výhradně u stejného množitele k založení produkční plochy brambor.
___________________________________
3) Přílohy č. 1 a 2 vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých 
  organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů. 
Část IV
Požadavky na vlastnosti množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu podle normy pro sadbu brambor Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (United Nations Economic Commission for Europe - UNECE)
Část V
Požadavky na vlastnosti rozmnožovacího materiálu
1. Velikost sadby
a) hlízy nadsadbové nejvýše 3 %
b) hlízy podsadbové nejvýše 3 %
c) stanovuje se tříděním na čtvercových sítech o minimálním rozměru 25 x 25 mm a maximálním rozměru 60 x 60 mm; v případě použití sít větších než 35 mm je rozdíl mezi síty dělitelný číslem 5; maximální rozdíl velikosti sít v rámci jedné partie je 25 mm.
d) v jedné partii sadby musí být zastoupeny hlízy všech velikostí ve vyrovnaném poměru.
 
2. Další sledované vady:

Tabulka 5
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Číslo Vada                     PBTC    PB     S, SE, E     A, B
vady
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1   Měkká hniloba hlíz   Měkká a suchá                 0,2      0,2  
    --------------------- hniloba celkem     0      0,2    ---- 0,5   ---- 0,5
    Suchá hniloba hlíz                          0,5      0,5   
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2   Vločkovitost hlíz bramboru14          0      1,0      5,0      5,0
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3   Strupovitost bramboru 15            0      5,0      5,0      5,0
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4   Prašná strupovitost bramboru 14        0      1,0      3,0      3,0
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5   Scvrklé hlízy 16                0      0,5      1,0      1,0
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6   Vnější vady způsobené mechanicky nebo     0      3,0      3,0      3,0
    škůdci, hlízy poškozené mrazem a zapařením 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1 - 6 Celkem vady č. 1 až 6             0      6,0      6,0      8,0
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7   Příměs zeminy a jiných nečistot              1,0      1,0      2,0
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8   Hlízy jiných odrůd a odchylných typů                   0,25     0,5
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
9   škodlivé organismy, které je zakázáno           Nesmí se vyskytovat
    zavlékat a rozšiřovat na území 
    Evropské unie 3) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
14 - Za napadené se považují hlízy, u kterých je postiženo více než 10,0 % povrchu hlízy - počítáno 
   součtem plochy postižených míst.
15 - Za napadené se považují hlízy, u kterých je postiženo více než 1/3 povrchu hlízy - počítáno 
   součtem plochy postižených míst.
16 - Hlízy, které jsou nadměrně dehydrované a zvrásnělé, včetně dehydratace způsobené stříbřitostí 
   slupky bramboru.
5. Původci chorob uvedených v tabulce 5:
a) měkké hniloby hlíz bramboru -Pectobacterium spp., Dickeya chrysanthemi (Burkholder et al.) Samson et al., Pythium spp., případně další původci,
b) suché hniloby hlíz bramboru- Fusarium spp., Alternaria spp., Phoma foveata (Foister) Aveskamp, Gruyter et Verkley, případně další původci hniloby,
c) plíseň bramboru - Phytophtora infestans (Mont.) De Bary,
d) strupovitost bramboru - Streptomyces scabiei (ex Thaxter) Lambert et Loria, Streptomyces reticuliscabiei Bouchek-Mechiche et al. nebo další Streptomyces spp.,
e) vločkovitost hlíz bramboru - Thanatephorus cucumeris (A. B. Frank) Donk (Rhizoctonia solani J. G. Kühn - anam.),
f) prašná strupovitost bramboru - Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh.,
g) stříbřitost slupky bramboru - Helminthosporium solani Durier et Mont.
6. Sadbové brambory nesmějí být uváděny do oběhu, pokud byly ošetřeny prostředky, které zabraňují klíčení.
Část VI
Návěska
Oddíl 1
Úřední návěska sadby brambor kategorie rozmnožovací materiál předstupňů nebo šlechtitelský rozmnožovací materiál obsahuje následující údaje:
1. označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky
2. označení "Pravidla a normy EU"
3. triviální a botanický název druhu
4. název odrůdy
5. označení kategorie "rozmnožovací materiál předstupňů" nebo "šlechtitelský rozmnožovací materiál"
6. generace po šlechtitelském rozmnožovacím materiálu
7. číslo partie
8. hmotnost v jednom balení
9. velikostní třídění
10. měsíc a rok uzavření
11. označení země výroby
12. číslo návěsky
13. název a adresa dodavatele
14. případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li chemické ošetření provedeno
15. případně označení "geneticky modifikovaný organismus", jedná-li se o geneticky modifikovanou odrůdu
16. údaje požadované pro rostlinolékařský pas (je-li návěska zároveň rostlinolékařským pasem) podle jiného právního předpisu4)
____________________________________
4) Vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin 
a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů.
Oddíl 2
Úřední návěska sadby brambor kategorie základní rozmnožovací materiál nebo certifikovaný rozmnožovací materiál obsahuje následující údaje:
1. označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky
2. označení "Pravidla a normy EU"
3. triviální a botanický název druhu
4. název odrůdy
5. kategorie, generace
6. číslo partie
7. hmotnost v jednom balení
8. velikostní třídění
9. měsíc a rok uzavření
10. označení země výroby
11. číslo návěsky
12. název a adresa dodavatele
13. případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li chemické ošetření provedeno
14. případně označení "geneticky modifikovaný organismus", jedná-li se o geneticky modifikovanou odrůdu
15. údaje požadované podle zvláštního právního předpisu4) pro rostlinolékařský pas (je-li návěska zároveň rostlinolékařským pasem)
____________________________________
4) Vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů. 
Část VII
Malé balení
Oddíl 1
Nejvyšší povolená hmotnost malého balení sadby brambor
Nejvyšší hmotnost rozmnožovacího materiálu v jednom malém balení je 10 kg (bez aditiv).
Oddíl 2
Označování malého balení
Návěska dodavatele nebo nápis na malém balení sadby brambor kategorie základní rozmnožovací materiál nebo certifikovaný rozmnožovací materiál obsahuje následující údaje:
1. označení "Malé balení"
2. název a adresa dodavatele
3. označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky
4. číslo partie
5. triviální a botanický název druhu
6. název odrůdy
7. kategorie, generace
8. hmotnost v jednom balení
9. velikostní třídění
10. případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li chemické ošetření provedeno
11. případně označení "geneticky modifikovaný organismus", jedná-li se o geneticky modifikovanou odrůdu
12. údaje požadované podle zvláštního právního předpisu4) pro rostlinolékařský pas (je-li návěska zároveň rostlinolékařským pasem)
____________________________________
4) Vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů.". 
13. V příloze č. 9 vzory formulářů uvedených pod písmeny b) Žádost o uznání množitelského porostu, d) Výsledek mechanického rozboru sadby brambor, n) Žádost o registraci osob a s) Protokol o přebalení, přenávěskování, úpravě osiva znějí:14. V příloze č. 10 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
„c) Uznávací list na množitelský porost sadby brambor,“.
Dosavadní písmena c) až k) se označuji jako písmena d) až l).
15. V příloze č. 10 se za písmeno i) vkládá nové písmeno j), které zní:
„j) Rozhodnutí o neuznání množitelského porostu sadby brambor,“.
Dosavadní písmena j) až l) se označuji jako písmena k) až m).
16. V příloze č. 10 vzory dokladů vydávané Ústavem nebo pověřenou osobou uvedené pod písmeny c) Uznávací list na množitelský porost sadby brambor, g) Uznávací list na sadbu, h) Dvojjazyčný uznávací list na sadbu, j) Rozhodnutí o neuznání množitelského porostu sadby brambor a l) Rozhodnutí o neuznání sadby znějí:    
17. V příloze č. 20 bodě 1 tabulka zní:
 
------------------------------------------------------------------------------------------------
   Kategorie rozmnožovacího materiálu       Symbol     Barva návěsky
        nebo typ osiva
------------------------------------------------------------------------------------------------
 Rozmnožovací materiál 1. generace          SE 1
   předstupňů                 (u sadby brambor 
                           PB 1)     bílá s fialovým příčným
            ------------------------------------------  pruhem po diagonále
            2. generace          SE 2     šíře 5 mm z levého dolního
                         (u sadby brambor  do pravého horního rohu
                           PB 2)
            ------------------------------------------
            3. generace          SE 3 
                         (u sadby brambor                                
                           PB 3)
            ------------------------------------------
            4. generace          PB 4
                         (pouze u sadby                                
                           brambor)

------------------------------------------------------------------------------------------------
Základní rozmnožovací materiál (Elita)         E      bílá
                       (u sadby brambor 
                         S, SE a E)
------------------------------------------------------------------------------------------------
   Certifikovaný   jediná generace        C      modrá
 rozmnožovací materiál -------------------------------------------------------------------------
            1. generace          C 1      modrá
                        (u sadby brambor 
                            A)
            -------------------------------------------------------------------------
            2. generace          C 2      červená 1)
                        (u sadby brambor 
                           B)
            -------------------------------------------------------------------------
            3. generace          C 3      červená
------------------------------------------------------------------------------------------------
  Standardní osivo                  S      tmavě žlutá
------------------------------------------------------------------------------------------------
  Obchodní osivo                   O      hnědá
------------------------------------------------------------------------------------------------
  Směsi osiv (druhové a odrůdové)                 zelená
------------------------------------------------------------------------------------------------
  Osivo s neukončenou certifikací                 šedá
------------------------------------------------------------------------------------------------
  Osivo úředně nezapsaných odrůd                  oranžová
------------------------------------------------------------------------------------------------
  Šlechtitelský rozmnožovací materiál     u sadby brambor   fialová
                           PBTC
------------------------------------------------------------------------------------------------
  Certifikovaný rozmnožovací materiál               modrá se zeleným příčným
  sdružené odrůdy                         pruhem po diagonále
------------------------------------------------------------------------------------------------
1) Pro sadbu brambor kategorie B jsou používány modré návěsky jako pro A.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.