Odstavec předpisu 185/2015 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády
§ 5

§ 5
Žádost o poskytnutí dotace na založení lesního porostu
(1) Žádost o poskytnutí dotace na založení lesního porostu pro příslušný kalendářní rok doručí žadatel Fondu na Fondem vydaném formuláři po založení lesního porostu, a to nejpozději do 30. listopadu příslušného kalendářního roku, ve kterém byl lesní porost založen; k žádosti doručené po tomto datu Fond nepřihlíží.
(2) Žádost o poskytnutí dotace na založení lesního porostu obsahuje
a) seznam pozemků, na kterých byl založen lesní porost, jejich označení v katastru nemovitostí a příslušnost k dílu půdního bloku vedeného v evidenci využití půdy (dále jen „zalesněný pozemek“), včetně druhu zemědělské kultury podle nařízení vlády upravujícího podrobnosti evidence využití půdy podle uživatelských vztahů před založením lesního porostu a jeho výměry, zkratku druhu lesní dřeviny, cílový hospodářský soubor a alespoň minimální počet jedinců jednotlivých druhů lesních dřevin na 1 ha uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení,
b) písemný souhlas vlastníka pozemku, popřípadě spoluvlastníků nakládajících většinou hlasů, s jeho zalesňováním, jde-li o žadatele podle § 3 odst. 1 písm. c), d) nebo e),
c) nájemní smlouvu, smlouvu o výpůjčce nebo pachtovní smlouvu nebo jejich kopie umožňující dodržení podmínky uvedené v § 8 odst. 2 písm. a), jde-li o žadatele podle § 3 odst. 1 písm. d) nebo e),
d) rozhodnutí orgánu státní správy lesů o prohlášení zalesněného pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa podle lesního zákona; doba, která uplyne ode dne nabytí právní moci rozhodnutí ke dni doručení žádosti o poskytnutí dotace na založení lesního porostu, nesmí být delší než lhůta stanovená pro založení lesního porostu podle lesního zákona3),
e) vyjádření Státního pozemkového úřadu v těch případech, kdy zalesněný pozemek je na základě rozhodnutí v řízení o pozemkových úpravách evidován v katastru nemovitostí již jako lesní pozemek; doklad podle tohoto písmene nahrazuje doklad podle písmen d), k) a l); doba, která uplyne ode dne nabytí právní moci rozhodnutí ke dni doručení žádosti o poskytnutí dotace na založení lesního porostu, nesmí být delší než lhůta pro zalesnění podle lesního zákona 3),
f) projekt založení lesního porostu, jehož náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 2 k tomuto nařízení,
g) odborné stanovisko Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů o typologickém zařazení zalesňovaných pozemků,
h) potvrzení odborného lesního hospodáře, že projekt založení lesního porostu podle písmene f) byl zpracován v souladu s vyjádřením podle písmene g) a založení lesního porostu bylo provedeno v souladu s tímto projektem,
i) doklad o původu reprodukčního materiálu lesních dřevin použitého při založení lesního porostu,
j) zákres příslušných dílů půdních bloků v mapě dílů půdních bloků z evidence využití půdy v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším s vyznačením rozmístění jednotlivých druhů lesních dřevin a umístění oplocení, pokud je navrhováno, včetně zakreslení nezalesněných ploch uvedených v § 7 odst. 3,
k) kopii ohlášení změny druhu pozemku na lesní pozemek potvrzenou příslušným katastrálním úřadem a
l) rozhodnutí o změně využití území4); v případě, že žadatel hodlá zalesnit pozemek menší než 300 m2, doloží namísto rozhodnutí o změně využití území souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu.
(3) Dokladem o původu podle odstavce 2 písm. i) se rozumí průvodní list5), který nesmí být ke dni doručení žádosti o poskytnutí dotace na založení lesního porostu starší 12 měsíců. Použije-li vlastník lesa k zalesňování reprodukční materiál původem z lesních porostů nacházejících se na území České republiky, které jsou v jeho vlastnictví, a pokud v těchto lesních porostech nejsou uznané zdroje reprodukčního materiálu, lze u všech druhů lesních dřevin, s výjimkou smrku ztepilého, borovice lesní a modřínu opadavého, nahradit průvodní list potvrzením odborného lesního hospodáře o původu takového reprodukčního materiálu obsahujícím zejména
a) identifikaci místa, odkud reprodukční materiál pochází, uvedením jednotek prostorového rozdělení lesa6),
b) přírodní lesní oblast, odkud reprodukční materiál pochází,
c) nadmořskou výšku nebo výškové pásmo místa, odkud reprodukční materiál pochází,
d) druh lesní dřeviny, věk a způsob pěstování sadebního materiálu a jeho množství.
(4) Žádost podle odstavce 1 nelze Fondu podat pro období počínající rokem 2023 a pro období následující.
3) § 31 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).
4) § 77 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 350/2012 Sb.
5) § 8 zákona č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů.
6) § 6 odst. 3 vyhlášky č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.