Odstavec předpisu 185/2015 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády
Příl.2

Příloha 2
Náležitosti projektu založení lesního porostu
A. Povinné údaje uváděné v projektu založení lesního porostu
I. Identifikace žadatele:
a) je-li fyzickou osobou
1. jméno, popřípadě jména, příjmení, titul, popřípadě obchodní firma,
2. datum narození,
3. identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,
4. adresa místa trvalého pobytu - ulice, číslo popisné, číslo orientační, PSČ, obec (městská část, část obce) a
5. telefon, e-mail, popřípadě datová schránka,
b) je-li právnickou osobou
1. obchodní firma nebo název právnické osoby,
2. identifikační číslo osoby,
3. sídlo právnické osoby - ulice, číslo popisné, číslo orientační, PSČ, obec (městská část, část obce),
4. telefon, e-mail, popřípadě datová schránka, a
5. statutární orgán právnické osoby, jméno, popřípadě jména, příjmení, titul.
II. Identifikace zpracovatele projektu založení lesního porostu:
a) je-li fyzickou osobou
1. jméno, popřípadě jména, příjmení, titul, popřípadě obchodní firma,
2. adresa místa trvalého pobytu - ulice, číslo popisné, číslo orientační, PSČ, obec (městská část, část obce),
3. telefon, e-mail, popřípadě datová schránka, a
4. číslo licence odborného lesního hospodáře podle § 5 odst. 2 písm. h),
b) je-li právnickou osobou
1. obchodní firma nebo název právnické osoby,
2. identifikační číslo osoby,
3. sídlo právnické osoby - ulice, číslo popisné, číslo orientační, PSČ, obec (městská část, část obce),
4. telefon, e-mail, popřípadě datová schránka,
5. statutární orgán právnické osoby, jméno, popřípadě jména, příjmení, titul a
6. číslo licence odborného lesního hospodáře podle § 5 odst. 2 písm. h).
III. Identifikace zalesňovaných pozemků:
a) soupis parcel podle evidence katastru nemovitostí
1. kód a název katastrálního území,
2. parcelní číslo,
3. kód druhu pozemku,
4. výměra v hektarech na čtyři desetinná místa a
5. součet výměr k založení lesního porostu v hektarech na čtyři desetinná místa,
b) identifikace dílů půdních bloků,
c) zařazení pozemků do souborů lesních typů a cílových hospodářských souborů podle odborného stanoviska Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů a typologického zařazení zalesňovaných pozemků podle § 5 odst. 2 písm. g),
d) kopie katastrální mapy včetně částí okolních parcel, v níž nesmí být žadatelem provedeny úpravy; v případě založení lesního porostu na zemědělských pozemcích menších než 0,5 ha musí být součástí mapového podkladu i části parcely přiléhajícího pozemku určeného k plnění funkcí lesa a
e) kopie katastrální mapy včetně částí okolních parcel s vyznačením rozmístění jednotlivých dřevin a umístění oplocení, pokud je navrhováno.
IV. Identifikace sadebního materiálu lesních dřevin použitého k založení lesního porostu:
a) cílový hospodářský soubor zalesňovaného pozemku a počty a plochy jednotlivých druhů lesních dřevin uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení na jednotlivých parcelách v kusech a v hektarech a plochy jednotlivých druhů dřevin celkem, při dodržení minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin, s určením základních dřevin a jejich podílu podle vyhlášky č. 298/2018 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů, včetně zakreslení nezalesněných ploch uvedených v § 7 odst. 3 tohoto nařízení,
b) druh, věk, způsob pěstování a kvalita sadebního materiálu podle § 1 odst. 6 až 11 vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů,
c) doklad o původu reprodukčního materiálu podle § 5 odst. 2 písm. i) odpovídající zásadám přenosu reprodukčního materiálu podle vyhlášky č. 456/2021 Sb., o podrobnostech přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnostech o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa.
B. Nepovinné údaje uváděné v projektu založení lesního porostu
I. Způsob přípravy půdy před založením lesního porostu.
II. Technologie výsadby jednotlivých druhů dřevin.
III. Způsoby a četnost ochrany do doby zajištění porostu proti buřeni, proti zvěři, klikorohu, popřípadě dalším škůdcům.
IV. U oplocení minimální technické parametry, u individuálních způsobů ochrany druh a počet kusů, popřípadě další činnosti nutné k zdárnému vývoji založeného porostu (například přihnojení, výsek nežádoucích náletových dřevin).

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.