Odstavec předpisu 185/2015 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády
§ 9

§ 9
Snížení nebo neposkytnutí dotace
(1) Zjistí-li Fond, že žadatel nesplnil podmínku uvedenou v § 8 odst. 3 písm. c), a to tak, že počet životaschopných jedinců jednotlivých druhů lesních dřevin uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení rovnoměrně rozmístěných na zalesněném pozemku klesl na hodnotu
a) nižší než 90 % a zároveň vyšší nebo rovnou 80 %, dotaci na založení lesního porostu na daném dílu půdního bloku sníží o 5 %,
b) nižší než 80 % a zároveň vyšší nebo rovnou 70 %, dotaci na založení lesního porostu na daném dílu půdního bloku sníží o 10 %,
c) nižší než 70 %, dotaci na založení lesního porostu na daném dílu půdního bloku neposkytne.
(2) Bylo-li příčinou nesplnění podmínky uvedené v § 8 odst. 3 písm. c) působení biotických nebo abiotických činitelů bez zavinění žadatele a žadatel bez zbytečného odkladu provede dosadbu v souladu s projektem založení lesního porostu zajišťující splnění stanovených podmínek a provedení dosadby oznámí Fondu na Fondem vydaném formuláři, postup podle odstavce 1 se neuplatní.
(3) Zjistí-li Fond, že žadatel nesplnil podmínku uvedenou v § 8 odst. 2 písm. b), a to tak, že počet životaschopných jedinců jednotlivých druhů lesních dřevin uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení rovnoměrně rozmístěných na zalesněném pozemku klesl na hodnotu
a) nižší než 80 % a zároveň vyšší nebo rovnou 70 %, dotaci na péči o lesní porost nebo dotaci za ukončení zemědělské výroby na daném dílu půdního bloku sníží o 10 %,
b) nižší než 70 % a zároveň vyšší nebo rovnou 60 %, dotaci na péči o lesní porost nebo dotaci za ukončení zemědělské výroby na daném dílu půdního bloku sníží o 20 %,
c) nižší než 60 %, dotaci na péči o lesní porost nebo dotaci za ukončení zemědělské výroby na daném dílu půdního bloku neposkytne.
(4) Bylo-li příčinou nesplnění podmínky uvedené v § 8 odst. 2 písm. b) působení biotických nebo abiotických činitelů bez zavinění žadatele a žadatel bez zbytečného odkladu provede dosadbu v souladu s projektem založení lesního porostu zajišťující splnění stanovených podmínek a provedení dosadby oznámí Fondu na Fondem vydaném formuláři, postup podle odstavce 3 se neuplatní.
(5) Zjistí-li Fond, že žadatel nesplnil podmínku uvedenou v § 6 odst. 4 a rozdíl mezi celkovou plochou uvedenou v jednotné žádosti9) a souhrnem celkové plochy uvedené v jednotné žádosti a v jednotné žádosti nevykázané je
a) vyšší než 3 %, avšak nižší nebo roven 4 % plochy uvedené v jednotné žádosti, sníží dotaci na péči o lesní porost nebo dotaci za ukončení zemědělské výroby o 1 %10),
b) vyšší než 4 %, avšak nižší nebo roven 5 % plochy uvedené v jednotné žádosti, sníží dotaci na péči o lesní porost nebo dotaci za ukončení zemědělské výroby o 2 %10), nebo
c) vyšší než 5 % plochy uvedené v jednotné žádosti, sníží dotaci na péči o lesní porost nebo dotaci za ukončení zemědělské výroby o 3 %10).
(6) Nedoručí-li žadatel formulář jednotné žádosti podle § 6 odst. 4, sníží Fond dotaci na péči o lesní porost nebo dotaci za ukončení zemědělské výroby o 3 %.
(7) Zjistí-li Fond, že žadatel nesplnil podmínku uvedenou v § 8 odst. 3 písm. b), sníží dotaci na založení lesního porostu na daném dílu půdního bloku o 3 %.
(8) Zjistí-li Fond, že žadatel porušil podmínku uvedenou v § 8 odst. 2 písm. c), dotaci v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy sníží nebo neposkytne podle přímo použitelného předpisu Evropské unie11).
(9) V případě opakovaného nesplnění některé z podmínek odůvodňujícího snížení dotace podle odstavce 3, 6 nebo 7 se dotace sníží o dvojnásobek snížení stanoveného dotčeným ustanovením.
(10) Za opakované nesplnění se pro účely tohoto nařízení považuje nesplnění stejné podmínky více než jednou v průběhu závazku. Opakované nesplnění nemůže nastat v průběhu jednoho kalendářního roku.
(11) Fond dotaci v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy neposkytne na část dílu půdního bloku evidovanou v evidenci využití půdy, zjistí-li, že na ní byl uplatněn postup podle § 3g odst. 4 zákona o zemědělství.
9) Čl. 72 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013.
Čl. 11 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.
10) Čl. 16 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.
11) Čl. 39 a 40 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.