Odstavec předpisu 185/2015 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády
§ 8

§ 8
Podmínky poskytnutí dotace
(1) Dotace v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy se poskytne, jestliže
a) zalesněný pozemek žadatele byl před zalesněním veden v evidenci využití půdy a je součástí dílu půdního bloku, který je v této evidenci vymezen jako vhodný k zalesnění, a
b) zalesněna je souvislá plocha o výměře nejméně 0,5 ha, nejde-li o plochu navazující na stávající pozemek určený podle lesního zákona k plnění funkcí lesa; tato podmínka se považuje za splněnou i v případě, že překážka návaznosti na stávající pozemek určený k plnění funkcí lesa nebo souvislosti zalesněné plochy není širší než 4 metry.
(2) Dotace v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy se poskytne pod podmínkou, že žadatel
a) dodrží výměru zalesněného pozemku, na kterou Fond poskytne dotaci na založení lesního porostu, po dobu 10 kalendářních let počínaje rokem následujícím po roce založení lesního porostu,
b) zajistí, aby v období od 15. května kalendářního roku následujícího po roce založení lesního porostu do konce pátého roku po roce založení lesního porostu vykazoval porost znaky péče a ochrany směřující k jeho zajištění podle lesního zákona; jde o stav, kdy stromky nejsou výrazně poškozeny, jsou jednotlivě nebo skupinovitě rovnoměrně rozmístěny po zalesněné ploše a počet životaschopných jedinců jednotlivých druhů lesních dřevin na 1 ha zalesněného pozemku neklesne v tomto období pod 80 % minimálního počtu stanoveného podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, a
c) bude dodržovat pravidla podmíněnosti uvedená v nařízení vlády upravujícím pravidla podmíněnosti plateb zemědělcům po celý kalendářní rok na veškeré jím obhospodařované zemědělské půdě.
(3) Dotace na založení lesního porostu se poskytne, jestliže
a) plochy lesních dřevin uvedené v žádosti o poskytnutí dotace na založení lesního porostu jsou na pozemku osázeny v souladu s předloženým projektem založení lesního porostu podle § 5 odst. 2 písm. f); do plochy pozemku, na níž musí být dodrženy minimální počty jedinců jednotlivých druhů lesních dřevin uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení, se započte i neosázená plocha podle § 7 odst. 3,
b) žadatel po založení lesního porostu ohlásil změnu druhu zemědělské kultury v evidenci využití půdy a
c) počet životaschopných jedinců jednotlivých druhů lesních dřevin rovnoměrně rozmístěných na zalesněném pozemku neklesne v období ode dne doručení žádosti o poskytnutí dotace na založení lesního porostu do 14. května následujícího kalendářního roku po roce založení lesního porostu pod 90 % minimálního počtu těchto jedinců na 1 ha pozemku stanoveného podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení.
(4) Fond poskytne dotaci na založení lesního porostu v příslušném kalendářním roce nejvýše na výměru zemědělské půdy, kterou žadatel uvedl do ohlášení podle § 4.
(5) Dřeviny, které nejsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení, a nedeklarované dřeviny jsou součástí plochy způsobilé pro dotaci k založení lesního porostu a dotaci na péči o lesní porost, pokud je jejich souvisle osázená výměra nižší nebo rovna 50 m
2
.
(6) Skladba dřevin se u dotace za ukončení zemědělské výroby nezohledňuje.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.