Odstavec předpisu 179/2015 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 179/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů
Čl.I

Čl. I
Nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění nařízení vlády č. 215/2010 Sb. a nařízení vlády č. 309/2012 Sb., se mění takto:
1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se doplňuje věta „Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, v platném znění.“.
2. V § 2 odst. 2 písm. b) se slova „podle obchodního zákoníku3)“ zrušují.
3. Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje.
4. V § 2 odst. 2 písm. c) se slova „alespoň 5 členů“ nahrazují slovy „nejméně 5 producentů42)“.
Poznámka pod čarou č. 42 zní:
„42) Čl. 19 odst. 1 písm. a) prováděcího nařízení Komise (EU) č. 543/2011, v platném znění.“.
5. V § 2 odst. 3 se slova „alespoň 5 členů,“ nahrazují slovy „nejméně 5 producentů42)“ a slova „ani majetkově“ se zrušují.
6. Poznámky pod čarou č. 4 a 5 znějí:
„4) Čl. 154 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění.
5) Čl. 154 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění.“.
7. § 4 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 7 zní:
㤠4
Výše podílu na hlasovacích právech a výše podílu člena organizace producentů
Výše podílu na hlasovacích právech všech členů organizace producentů může na jednoho člena činit nejvýše 20 %. Maximální výše podílu jednoho člena v organizaci producentů musí být nižší než 50 % podílů7) všech členů v organizaci producentů.
7) Čl. 31 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 543/2011, v platném znění.“.
8. V nadpisu § 6 se doplňují slova „seskupení producentů“.
9. V § 6 se odstavce 1 až 3 zrušují.
Dosavadní odstavce 4 až 11 se označují jako odstavce 1 až 8.
10. Poznámky pod čarou č. 9 až 11 a 13 a 37 se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.
11. V § 6 odst. 4 se slova „osobou podle odstavce 1“ nahrazují slovy „seskupením producentů“.
12. V § 6 odstavec 6 zní:
„(6) Předběžně uznané seskupení producentů oznamuje Fondu všechny změny týkající se údajů a dokladů, které byly Fondu poskytnuty v souvislosti s jeho žádostí, a to do 15 dnů ode dne jejich vzniku.“.
13. Poznámka pod čarou č. 15 zní:
„15) Čl. 45 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 543/2011, v platném znění.“.
14. Poznámka pod čarou č. 17 zní:
„17) Čl. 26a prováděcího nařízení Komise (EU) č. 543/2011, v platném znění.“.
15. V § 8 odst. 7 se slovo „program“ nahrazuje slovem „program43)“.
Poznámka pod čarou č. 43 zní:
„43) Čl. 19 písm. g) prováděcího nařízení Komise (EU) č. 543/2011, v platném znění.“.
16. § 9 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 25 a 44 až 46 zní:
㤠9
Opatření pro předcházení krizím
(1) Na území České republiky se nepoužije opatření uvedené v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím prováděcí pravidla v odvětví ovoce a zeleniny25), které se vztahuje k podpoře na pokrytí správních nákladů na zřizování vzájemných fondů.
(2) Organizace producentů, sdružení organizací producentů, nadnárodní organizace producentů nebo nadnárodní sdružení organizací producentů doručí Fondu oznámení všech plánovaných stažení z trhu, sklízení nezralého ovoce a zeleniny nebo jejich nesklizení, a to nejpozději 7 kalendářních dnů předem44).
(3) Organizace producentů, sdružení organizací producentů, nadnárodní organizace producentů nebo nadnárodní sdružení organizací producentů dodá ovoce a zeleninu stažené z trhu bezplatně45) do
a) domova pro seniory, domova pro osoby se zdravotním postižením, domova se zvláštním režimem, chráněného bydlení, azylového domu, terapeutické komunity nebo sociálně terapeutické dílny podle zákona o sociálních službách,
b) základní nebo střední školy podle školského zákona,
c) školského zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy nebo do školského zařízení pro preventivně výchovnou péči podle zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, nebo
d) zdravotnického zařízení lůžkové péče podle zákona o zdravotních službách.
(4) Organizace producentů, sdružení organizací producentů, nadnárodní organizace producentů nebo nadnárodní sdružení organizací producentů může ovoce a zeleninu staženou z trhu dále dodat zpracovateli, který dodané produkty stažené z trhu použije pouze v zařízení pro nepotravinářské zpracování pro energetické účely s výjimkou výroby alkoholu46).
(5) Organizace producentů, sdružení organizací producentů, nadnárodní organizace producentů nebo nadnárodní sdružení organizací producentů při provádění opatření pro předcházení krizím postupují podle zákona o rostlinolékařské péči.
25) Čl. 33 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění.
Čl. 73 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 543/2011, v platném znění.
44) Čl. 78 odst. 3 a čl. 85 odst. 1 písm. c) prováděcího nařízení Komise (EU) č. 543/2011, v platném znění.
45) Čl. 34 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění. Čl. 80 odst. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 543/2011, v platném znění.
46) Čl. 80 odst. 3 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 543/2011, v platném znění.“.
17. V § 10 se za slovo „republiky“ vkládají slova „nejdále do vzdálenosti 300 km“.
18. Poznámka pod čarou č. 26 zní:
„26) Čl. 50 odst. 7 písm. b) prováděcího nařízení Komise (EU) č. 543/2011, v platném znění.“.
19. V § 11 se odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 31 zrušuje.
20. Přílohy č. 1 a 2 znějí:
„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 318/2008 Sb.
Seznam environmentálních opatření podle § 8 odst. 5

------------------------------------------------------------------------------------------------
   Environmentální         Druh akce             Požadavky
    opatření
------------------------------------------------------------------------------------------------
č. Název           č.     Popis            
------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Zvýšení přirozené     1.1. Nákup mulčovačů,      Zvýšení obsahu organické hmoty
  úrodnosti půdy         drtičů větví        v půdě a podpora biologického 
                                života v půdě
------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Protierozní opatření   2.1. Zatravnění sadů      Zamezení eroze na svažitých 
  a opatření k šetrnému                   pozemcích
  hospodaření s vodou    ------------------------------------------------------------------
  v krajině         2.2. Investice do závlahových  Snížení spotřeby vody a snížení
                  zařízení, kromě hlavních  vodní eroze vybudováním 
                  závlahových zařízení    kapkové závlahy nebo 
                                mikropostřiku o nejméně 25 %
------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Zvýšení biodiverzity   3.1. Introdukce organizmů pro  Zvýšení počtu živočichů
                  opylování s výjimkou včel opylujících rostliny s výjimkou 
                                včel
------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Ekologické zemědělství  4.1. Výsadby ekologických sadů Podpora způsobů hospodaření 
                                šetrných k životnímu prostředí, 
                                snížení používání prostředků 
                                na ochranu a hnojení rostlin
------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Poradenství, školení   5.1. Organizace školení k    Zvýšit úroveň znalostí
                  opatřením Vnitrostátního  producentů o vybraných
                  rámce ČR sektoru ovoce a  opatřeních Vnitrostátního
                  zelenina pro operační   rámce ČR sektoru ovoce a
                  programy organizací    zelenina pro operační programy
                  producentů         organizací producentů
------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Podpora nechemických   6.1. Introdukce predátorů a   Snížení zátěže životního
  metod ochrany          použití biologických    prostředí způsobené použitím
                  metod ochrany       prostředků chemické ochrany, 
                                zajištění přirozené biodiverzity 
                                k podpoře užitečných organizmů
               ------------------------------------------------------------------
             6.2. Netkané textilie na    Snížení chemické ochrany,
                  pokrytí porostu      mechanické zabránění náletu 
                                škodlivého hmyzu, snížení eroze
------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Opatření na zmírnění   7.1. Výměna starých chladicích Snížení zatížení životního
  klimatických změn        systémů          prostředí (zvýšení účinnosti 
                                chladicího systému)
                                o nejméně 25 %
               ------------------------------------------------------------------
               7.2. Tepelná izolace objektů  Snížení spotřeby energie
                  pro skladování a      o nejméně 25 %
                  posklizňovou úpravu 

------------------------------------------------------------------------------------------------
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 318/2008 Sb.
Seznam opatření pro operační program podle § 8 odst. 7
1) Opatření č. 1 - Plánování produkce
a) výdaje spojené s pořízením výpočetní a kancelářské techniky,
b) výdaje spojené s pořízením softwarového vybavení nebo
c) osobní náklady v souvislosti s plánováním produkce (například odhady, sklizňové termíny, soulad mezi poptávkou a nabídkou, průzkum trhu).
2) Opatření č. 2 - Kvalita produkce
a) výdaje spojené s pořízením technologií pro přípravu půdy,
b) výdaje spojené s pořízením technologií pro ošetřování rostlin,
c) výdaje spojené s pořízením technologií pro sklizeň rostlin,
d) výdaje spojené s pořízením technologií pro dopravu produkce k posklizňové úpravě nebo ke zpracování,
e) výdaje spojené s pořízením skleníků nebo foliových krytů,
f) osobní náklady vyplývající z opatření ke zlepšení a udržení vysoké úrovně jakosti,
g) výdaje spojené s pořízením přepravních zařízení udržujících kvalitu produkce,
h) výdaje spojené s budováním systémů síťových a foliových krytů,
i) výdaje spojené s pořízením zařízení a strojního vybavení k monitoringu kvality,
j) výdaje spojené s pořízením zařízení zvyšujících hygienu a kvalitu skladovacích prostor,
k) výdaje spojené s pořízením technologií prodlužující trvanlivost produkce nebo
l) výdaje spojené s certifikací a bezpečností produktů.
3) Opatření č. 3 - Odbyt produkce
a) výdaje spojené s pořízením technologií pro posklizňovou úpravu produkce,
b) výdaje spojené s pořízením technologií pro třídění nebo balení produkce,
c) výdaje spojené s úpravou či vybudováním skladovacích a manipulačních prostor,
d) výdaje spojené s certifikací procesu řízení,
e) nájem nebo pacht skladovacích a manipulačních prostor jako účelná náhrada výstavby nových skladů,
f) osobní náklady a investice vyplývající z opatření ke zlepšení úrovně uvádění zboží na trh,
g) výdaje spojené s aktivním marketingem,
h) osobní náklady vyplývající z opatření ke zvyšování koncentrace nabídky,
i) výdaje spojené se zvýšením přidané hodnoty produkce,
j) výdaje spojené s propagací obchodní značky organizace producentů, případně sdružení organizací producentů,
k) výdaje spojené s propagací správných stravovacích návyků,
l) výdaje spojené s propagací značek jakosti nebo
m) výdaje spojené se zpracováním vlastní produkce.
4) Opatření č. 4 - Vzdělávání a školení
a) akce spojené se získáním odborných informací o integrované produkci a ekologickém zemědělství,
b) akce spojené se získáním odborných informací o environmentálních tématech,
c) akce spojené se získáním odborných informací o kontrole chorob a škůdců, jakosti produktů,
d) akce spojené se získáním odborných informací o dohledatelnosti produktů,
e) akce spojené se získáním odborných informací o zlepšení a udržení vysoké kvality produkce nebo
f) poradenská činnost k zajištění vysoké kvality produkce.
5) Opatření č. 5 - Předcházení krizím a jejich řešení
a) výdaje spojené se zajištěním stability podnikatelského prostředí pomocí podpory pojištění do 80 %,
b) výdaje spojené s propagací ke zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny v době využívání opatření související s předcházením krizí,
c) výdaje spojené s opětovnou výsadbou sadů s ohledem na povinné vyklučení ze zdravotních důvodů nebo fytosanitárních důvodů nebo
d) výdaje spojené se stahováním z trhu, se sklízením nezralého ovoce a zeleniny nebo s jejich nesklízením.
6) Opatření č. 6 - Environmentální opatření podle § 8 odst. 5".
21. Poznámka pod čarou č. 35 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.