Odstavec předpisu 143/2015 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 143/2015 Sb., o náležitostech průvodních dokladů pro přepravu vinařských produktů na území České republiky
§ 2

§ 2
Náležitosti průvodního dokladu a jeho použitelnost
(1) Osoba, která má sídlo nebo bydliště na celním území Evropské unie a přepravuje nebo nechává přepravovat vinařský produkt pouze na území České republiky (dále jen „přepravce“), může při této přepravě místo průvodních dokladů podle čl. 24 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 436/2009 použít průvodní doklad, který obsahuje tyto údaje:
a) obchodní firmu anebo jméno nebo název, adresu sídla nebo bydliště a identifikační číslo osoby, která má sídlo nebo bydliště na celním území Evropské unie a odesílá nebo nechává odeslat vinařský produkt (dále jen „odesílatel“),
b) adresu místa odeslání, pokud se liší od adresy podle písmene a),
c) obchodní firmu anebo jméno nebo název, adresu sídla nebo bydliště a identifikační číslo osoby, která má sídlo nebo bydliště na celním území Evropské unie a které je odesílán vinařský produkt (dále jen „příjemce“), pokud jde o osobu odlišnou od odesílatele,
d) adresu cílového místa doručení vinařského produktu, pokud jde o adresu odlišnou od adresy podle písmene c), popřípadě od adresy podle písmene a),
e) obchodní firmu anebo jméno nebo název, adresu sídla nebo bydliště a identifikační číslo přepravce vinařského produktu, pokud jde o osobu odlišnou od odesílatele nebo příjemce,
f) datum zahájení přepravy vinařského produktu,
g) datum ukončení přepravy vinařského produktu, pokud je odlišné od data podle písmene f),
h) číslo průvodního dokladu, které jednoznačně odlišuje jednotlivé přepravy vinařských produktů příslušného odesílatele,
i) označení druhu vinařského produktu podle části XII přílohy I nebo části II přílohy VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013,
j) identifikaci vinařského produktu, která spočívá v označení
1. moštové odrůdy nebo uvedení tradičního výrazu, jde-li o víno v obalu určeném pro spotřebitele, označeném údaji podle čl. 118 a 119 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 a opatřeném jednorázovým uzávěrem, pokud je toto víno některým z těchto údajů označeno, nebo
2. kódu vinařské oblasti a kódu operace při zpracování vína podle části B bodu 1.4 přílohy VI nařízení Komise (ES) č. 436/2009 a dále, pokud je toto víno některým z těchto údajů označeno, v označení ročníku sklizně, moštové odrůdy nebo v uvedení tradičního výrazu, jde-li o jiné víno než podle bodu 1,
k) označení šarže2) u nebaleného vinařského produktu a u vinařského produktu
1. v obalu o objemu větším než 5 litrů, nebo
2. v obalu o objemu do 5 litrů v případě, kdy odesílatel sám stočil nebo nechal stočit vinařský produkt do obalu určeného pro spotřebitele,
l) jednoznačné identifikační údaje stáčírny nebo výrobce, pokud jsou odlišné od údajů o odesílateli podle písmene a),
m) množství přepravovaného vinařského produktu podle části C přílohy VI nařízení Komise (ES) č. 436/2009 v
1. objemových jednotkách, pokud jde o nebalený vinařský produkt,
2. počtu balení a jejich objemu, pokud jde o balený vinařský produkt, nebo
3. hmotnostních jednotkách, pokud jde o vinné hrozny čerstvé, jiné než stolní, a
n) osvědčení o chráněném označení původu, chráněném zeměpisném označení nebo osvědčení vín s označením roku sklizně nebo moštové odrůdy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie3), nejde-li o víno vyrobené na území České republiky, které v celé fázi distribuce nepřekročilo hranice tohoto území.
(2) Údaje podle odstavce 1 písm. l) a n) se nevyžadují v případě přepravy vinařského produktu v obalu určeném pro spotřebitele, který je označen údaji podle čl. 118 a 119 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 a je opatřen jednorázovým uzávěrem.
(3) U vinařského produktu pocházejícího ze třetích zemí propuštěného do volného oběhu obsahuje průvodní doklad vedle náležitostí podle § 2 odst. 1 písm. a) až n) také číslo dokladu V I 1 vystaveného podle přímo použitelného předpisu Evropské unie4) nebo referenční číslo rovnocenného dokladu schváleného příslušnými orgány země původu za podmínek stanovených v přímo použitelném předpisu Evropské unie5), který byl při přepravě přiložen.
(4) Průvodní doklad má listinnou formu a obsahuje jméno, příjmení a podpis osoby, která jej vystavuje, je-li odesílatelem fyzická osoba, popřípadě jméno, příjmení a podpis osoby nebo osob, které jednají za odesílatele, je-li jím právnická osoba.
(5) Za průvodní doklad se považuje daňový doklad, dodací list nebo jiný doklad, pokud splňují náležitosti podle odstavců 1 až 4.
(6) Průvodní doklad vystavený podle tohoto nařízení lze použít pouze pro jednu přepravu vinařského produktu, a to nejpozději do konce třetího dne ode dne zahájení přepravy.
2) § 3 písm. j) zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů.
3) Čl. 31 a příloha IXa písm. A) a B) nařízení Komise (ES) č. 436/2009, v platném znění.
4) Čl. 43 nařízení Komise (ES) č. 555/2008, v platném znění.
5) Čl. 45 nařízení (ES) č. 555/2008, v platném znění.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.