Odstavec předpisu 72/2015 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 72/2015 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními
§ 5

§ 5
Žádost o poskytnutí platby
(1) Žádost o poskytnutí platby (dále jen „žádost“) obsahuje
a) náležitosti stanovené v § 3 odst. 2 zákona o zemědělství,
b) seznam dílů půdních bloků vedených v evidenci využití půdy, na které žadatel požaduje platbu, včetně
1. výměry dílu půdního bloku; jde-li o díl půdního bloku, který se celou výměrou nenachází na území jednoho typu méně příznivých oblastí podle § 2, uvedou se v žádosti jednotlivé výměry částí dílu půdního bloku nacházejících se v příslušných typech méně příznivých oblastí podle § 2 a
2. zařazení dílu půdního bloku do příslušného typu méně příznivých oblastí podle § 2,
c) prohlášení žadatele o tom, že se zavazuje dodržovat pravidla podmíněnosti uvedené v přílohách č. 1 až 4 k nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, po celý kalendářní rok na veškeré jím obhospodařované zemědělské půdě, a
d) zákres dílů půdních bloků podle písmene b) v mapě dílů půdních bloků v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším.
(2) Pokud žadatel pěstuje rychle rostoucí dřeviny na některém z dílů půdních bloků uvedených v žádosti, připojí k žádosti na formuláři vydaném Fondem údaje o
a) druzích rychle rostoucích dřevin a jejich kříženců pěstovaných na dílech půdních bloků a
b) kalendářním roce založení porostu s rychle rostoucími dřevinami a kalendářním roce posledního obmýtí, pokud již proběhlo.
(3) Minimální výměra, na kterou lze podat žádost, činí 1 ha zemědělské půdy podle § 6 odst. 3. V případě, že se zemědělská půda obsažená v žádosti žadatele nachází ve více než jednom typu méně příznivých oblastí podle § 2 odst. 1, vztahuje se minimální výměra k součtu jednotlivých typů méně příznivých oblastí.
(4) Je-li žádost doručena po lhůtě uvedené v § 3 odst. 3, platba se za podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie4) sníží nebo se žádost zamítne.
(5) Žádost podle odstavce 1 nelze Fondu podat pro období počínající rokem 2018.
4) Čl. 13 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.