Odstavec předpisu 72/2015 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 72/2015 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními
§ 9

§ 9
Poskytnutí snížené platby
(1) Zjistí-li Fond, že žadatel o poskytnutí platby na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury travní porost, která byla v evidenci využití půdy ke dni 30. září 2014 vedena jako druh zemědělské kultury travní porost, nebo na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost, nedodržel intenzitu chovu hospodářských zvířat v rozsahu podle § 7 odst. 2 a Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat v kontrolním období byla vyšší nebo rovna 0,2 a zároveň nižší než 0,3 velké dobytčí jednotky na 1 ha uvedené zemědělské půdy obhospodařované žadatelem, sníží platbu o
a) 10 %, nedodržel-li žadatel stanovenou intenzitu chovu jednou,
b) 25 %, nedodržel-li žadatel stanovenou intenzitu chovu dvakrát, nebo
c) 50 %, nedodržel-li žadatel stanovenou intenzitu chovu třikrát.
(2) Snížení platby za nedodržení intenzity chovu podle odstavce 1 se uplatní jen na kultury uvedené v § 7 odst. 2 vedené v evidenci využití půdy ke dni doručení žádosti a posuzuje se zvlášť pro jednotlivé méně příznivé oblasti podle § 2 odst. 1 písm. a), b) nebo c).
(3) Zjistí-li Fond, že žadatel v rámci jednotné žádosti3) neuvedl veškerou plochu v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky8) a rozdíl mezi celkovou plochou uvedenou v žádosti a souhrnem celkové plochy uvedené v žádosti a v žádosti nevykázané je
a) vyšší než 3 %, avšak nižší nebo roven 4 % plochy uvedené v žádosti, sníží platbu o 1 %9),
b) vyšší než 4 %, avšak nižší nebo roven 5 % plochy uvedené v žádosti, sníží platbu o 2 %9), nebo
c) vyšší než 5 % plochy uvedené v žádosti, sníží platbu o 3 %9).
3) Čl. 72 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1306/2013.
Čl. 11 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.
Čl. 13 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014.
8) Čl. 72 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013.
9) Čl. 16 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.