Odstavec předpisu 72/2015 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 72/2015 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními
§ 3

§ 3
Žadatel o poskytnutí platby
(1) O poskytnutí platby pro méně příznivé oblasti (dále jen „platba“) může požádat fyzická nebo právnická osoba, která
a) je aktivním zemědělcem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího pravidla pro platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky2) a splňuje podmínky uvedené v § 4,
b) je zemědělským podnikatelem podle § 2e až 2ha zákona o zemědělství a
c) zemědělsky obhospodařuje v méně příznivých oblastech podle § 2 nejméně 1 ha zemědělské půdy vedené na ni v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů podle § 3a a následujících zákona o zemědělství (dále jen „evidence využití půdy“), na kterou lze platbu podle § 6 odst. 3 poskytnout.
(2) O poskytnutí platby může požádat též organizační složka státu podle zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, která splňuje podmínky podle odstavce 1 písm. a) a c).
(3) Osoba podle odstavce 1 nebo organizační složka státu podle odstavce 2 (dále jen „žadatel“) doručí Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen „Fond“) žádost o poskytnutí platby do 15. května příslušného kalendářního roku, a to na formuláři vydaném Fondem pro příslušný kalendářní rok v rámci jednotné žádosti3).
2) Čl. 9 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013.
Čl. 11 až 13 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014.
3) Čl. 72 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1306/2013.
Čl. 11 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.
Čl. 13 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.