Odstavec předpisu 72/2015 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 72/2015 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními
§ 6

§ 6
Platba
(1) Platba je poskytována Fondem na díl půdního bloku vedený v evidenci využití půdy nacházející se v méně příznivých oblastech podle § 2.
(2) Výše platby za příslušný kalendářní rok se vypočte jako součin žadatelem obhospodařované výměry zemědělské půdy podle odstavce 3 v daném typu méně příznivých oblastí podle § 2 a sazby uvedené v odstavci 4. Při výpočtu výše platby se zohlední pouze díl půdního bloku uvedený v žádosti podle § 5.
(3) Platbu lze poskytnout na zemědělskou půdu, na které jsou v evidenci využití půdy vedeny následující druhy zemědělské kultury podle nařízení vlády upravujícího podrobnosti evidence využití půdy podle uživatelských vztahů:
a) v horských méně příznivých oblastech podle § 2 odst. 1 písm. a)
1. orná půda,
2. trvalý travní porost, nebo
3. trvalá kultura; v případě rychle rostoucích dřevin pěstovaných ve výmladkových plantážích lze platbu poskytnout pouze na druhy rychle rostoucích dřevin a jejich kříženců pěstovaných ve výmladkových plantážích v České republice uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení, a to za podmínky dodržení jejich stanovené maximální délky sklizňového cyklu,
b) v ostatních méně příznivých oblastech podle § 2 odst. 1 písm. b)
1. travní porost; jde-li o zemědělskou půdu, která byla ke dni 30. září 2014 vedena v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury travní porost, nebo
2. trvalý travní porost a
c) ve specifických méně příznivých oblastech podle § 2 odst. 1 písm. c)
1. orná půda,
2. trvalý travní porost, nebo
3. trvalá kultura; v případě rychle rostoucích dřevin pěstovaných ve výmladkových plantážích lze platbu poskytnout pouze na druhy rychle rostoucích dřevin a jejich kříženců pěstovaných ve výmladkových plantážích v České republice uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení, a to za podmínky dodržení jejich stanovené maximální délky sklizňového cyklu.
(4) Sazba na 1 ha zemědělské půdy uvedené
a) v odstavci 3 písm. a) činí
1. 137 EUR v oblastech typu H1,
2. 129 EUR v oblastech typu H2,
3. 91 EUR v oblastech typu H3,
4. 110 EUR v oblastech typu H4,
5. 83 EUR v oblastech typu H5,
b) v odstavci 3 písm. b) činí
1. 82 EUR v oblastech typu OA,
2. 57 EUR v oblastech typu OB a
c) v odstavci 3 písm. c) činí 83 EUR v oblastech typu S.
(5) Fond poskytne platbu v měně České republiky; sazba platby podle odstavce 4 se přepočte podle směnného kurzu, který je uveřejněn v posledním Úředním věstníku Evropské unie ke dni 31. prosince kalendářního roku předcházejícímu roku, za který se platba poskytuje. Není-li k tomuto datu směnný kurz stanoven, použije se nejbližší předcházející směnný kurz.
(6) Jestliže se díl půdního bloku nachází jen zčásti na katastrálním území uvedeném v příloze č. 1 k tomuto nařízení, platba se poskytne na tuto část dílu půdního bloku.
(7) Minimální výměra, na kterou lze platbu poskytnout, činí 1 ha zemědělské půdy nacházející se v méně příznivých oblastech podle § 2 odst. 1.
(8) Výše platby vypočtená podle odstavce 2 se upraví takto:
a) přesahuje-li výměra zemědělské půdy, na kterou lze platbu poskytnout, 300 ha, Fond sníží platbu na přesahující výměru o 10 %,
b) přesahuje-li výměra zemědělské půdy, na kterou lze platbu poskytnout, 500 ha, Fond sníží platbu na přesahující výměru o 18 %,
c) přesahuje-li výměra zemědělské půdy, na kterou lze platbu poskytnout, 900 ha, Fond sníží platbu na přesahující výměru o 22 %,
d) přesahuje-li výměra zemědělské půdy, na kterou lze platbu poskytnout, 1 800 ha, Fond sníží platbu na přesahující výměru o 27 % a
e) přesahuje-li výměra zemědělské půdy, na kterou lze platbu poskytnout, 2 500 ha, Fond sníží platbu na přesahující výměru o 30 %.
(9) Pro účely úpravy výše platby podle odstavce 8 Fond sčítá výměru zemědělské půdy, na kterou lze poskytnout platbu, takto:
a) stanoví se výměra horských méně příznivých oblastí typu H1 podle § 2 odst. 1 písm. a) bodu 1,
b) k výměře stanovené podle písmene a) se připočte výměra horských méně příznivých oblastí typu H2 podle § 2 odst. 1 písm. a) bodu 2,
c) k výměře vypočtené podle písmene b) se připočte výměra horských méně příznivých oblastí typu H4 podle § 2 odst. 1 písm. a) bodu 4,
d) k výměře vypočtené podle písmene c) se připočte výměra horských méně příznivých oblastí typu H3 podle § 2 odst. 1 písm. a) bodu 3,
e) k výměře vypočtené podle písmene d) se připočte výměra horských méně příznivých oblastí typu H5 podle § 2 odst. 1 písm. a) bodu 5,
f) k výměře vypočtené podle písmene e) se připočte výměra specifických méně příznivých oblastí typu S podle § 2 odst. 1 písm. c),
g) k výměře vypočtené podle písmene f) se připočte výměra ostatních méně příznivých oblastí typu OA podle § 2 odst. 1 písm. b) bodu 1 a
h) k výměře vypočtené podle písmene g) se připočte výměra ostatních méně příznivých oblastí typu OB podle § 2 odst. 1 písm. b) bodu 2.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.