Odstavec předpisu 282/2014 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 282/2014 Sb., o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků
§ 3

§ 3
Registrovaný první kupující
(1) Registrovaný první kupující oznamuje Fondu na jím vydaném formuláři vždy do 10 dnů po uplynutí každého kalendářního měsíce
a) celkové množství syrového mléka z konvenčního chovu vyjádřené v kilogramech, které mu bylo dodáno jednotlivými producenty za každý kalendářní měsíc, a jejich identifikační údaje,
b) celkové množství syrového mléka z ekologického chovu vyjádřené v kilogramech, které mu bylo dodáno jednotlivými producenty za každý kalendářní měsíc, a jejich identifikační údaje,
c) obsah tuku a bílkovin v procentech hmotnosti z celkového množství dodaného syrového mléka přepočtený na dvě desetinná místa,
d) seznam zpracovatelů zabývajících se ošetřením a zpracováním jím dodaného syrového mléka s uvedením množství syrového mléka, které těmto zpracovatelům dále prodal,
e) celkovou fakturovanou částku bez daně z přidané hodnoty zaokrouhleně v celých číslech za dodávky syrového mléka, které mu byly dodány producenty za každý kalendářní měsíc, a
f) celkovou fakturovanou částku bez daně z přidané hodnoty zaokrouhleně v celých číslech za dodávky syrového mléka z chovu v režimu ekologického zemědělství, které mu byly dodány producenty za každý kalendářní měsíc.
(2) Množství syrového mléka podle odstavce 1 se uvádí v kilogramech a pro přepočet objemu syrového mléka v litrech na množství v kilogramech použije registrovaný první kupující koeficient 1,027.
(3) Registrovaný první kupující odpovídá za evidenci všech údajů uvedených v odstavci 1. Po dobu nejméně 4 let od konce roku, kdy byly doklady vystaveny, registrovaný první kupující uchovává skladové doklady s uvedením názvu a sídla nebo jména, popřípadě jmen, a příjmení a sídla nebo bydliště každého producenta a hlášení podle odstavce 1, a to spolu s dalšími dokumenty, které umožní prověření jejich správnosti. Po dobu minimálně 4 let od konce roku, kdy byly doklady vystaveny, registrovaný první kupující uchovává seznam zpracovatelů, kterým syrové mléko prodal, včetně množství syrového mléka, které těmto zpracovatelům prodal.
(4) V případě, že Fond zjistí, že registrovaný první kupující porušuje pravidla pro jeho činnost stanovená tímto nařízením, vyzve ho, aby pochybení ve stanovené lhůtě odstranil. Nedojde-li k odstranění pochybení ve stanovené lhůtě, rozhodne Fond o zrušení jeho registrace.
(5) V souladu s předpisem Evropské unie23) Fond nejméně jedenkrát za 4 roky provede u registrovaného prvního kupujícího kontrolu na místě, aby ověřil, že registrovaný první kupující plní podmínky stanovené v odstavci 1 a předpisem Evropské unie24).
(6) Fond rozhodne o zrušení registrace registrovanému prvnímu kupujícímu, pokud nenakupuje syrové kravské mléko od producentů po dobu 12 po sobě jdoucích měsíců a nevykonává činnost, pro kterou byl registrován.
23) Příloha III bod 8 prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/1185 ze dne 20. dubna 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o oznamování informací a dokumentů Komisi, a kterým se mění a ruší několik nařízení Komise, v platném znění.
24) Čl. 151 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.
Příloha III bod 8 prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/1185, v platném znění.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.