Odstavec předpisu 282/2014 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 282/2014 Sb., o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků
§ 9

§ 9
Prodej přímo spotřebiteli
(1) Producent s uděleným souhlasem podle jiného právního předpisu21), prodávající syrové mléko a mléčné výrobky přímo spotřebiteli, oznámí Fondu do 31. ledna množství syrového mléka a mléčných výrobků prodaných v rámci přímého prodeje za předchozí kalendářní rok, a to na formuláři vydaném Fondem. Pro účely tohoto oznámení přepočte producent mléčné výrobky prodané přímo spotřebiteli na ekvivalent mléka pomocí koeficientů uvedených v příloze k tomuto nařízení. Pro přepočet objemu syrového mléka v litrech na množství v kilogramech použije producent koeficient 1,027.
(2) Producent uchovává po dobu minimálně 3 let od konce roku, kdy byly doklady vystaveny, doklady o množství syrového mléka a mléčných výrobků prodaných přímo spotřebiteli a hlášení podle odstavce 1.
(3) Producent uvedený v odstavci 1, který ukončí produkci syrového mléka a mléčných výrobků, oznámí bez zbytečného odkladu tuto skutečnost Fondu.
21) § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 308/2011 Sb.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.