Odstavec předpisu 282/2014 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 282/2014 Sb., o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků
§ 7

§ 7
Uznání mezioborové organizace
(1) Žádost o uznání mezioborové organizace podává právnická osoba se sídlem na území České republiky, která splňuje podmínky stanovené předpisem Evropské unie16), Fondu na jím vydaném formuláři.
(2) Součástí žádosti o uznání mezioborové organizace je prohlášení o tom, které činnosti uvedené v předpisu Evropské unie16) žadatel vykonává.
(3) Fond vydá rozhodnutí o uznání mezioborové organizace, pokud žadatel splňuje požadavky uvedené v odstavcích 1 a 2.
(4) Uznaná mezioborová organizace oznamuje Fondu změny týkající se údajů a dokladů, které byly Fondu poskytnuty v rámci žádosti o uznání mezioborové organizace, a to vždy nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.
(5) Seznam uznaných mezioborových organizací zveřejňuje Fond způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(6) V souladu s předpisem Evropské unie17) Fond nejméně jedenkrát za 2 roky provede u uznané mezioborové organizace kontrolu na místě, aby ověřil, zda uznaná mezioborová organizace plní podmínky pro uznání stanovené tímto nařízením a předpisem Evropské unie16), a zda neporušuje pravidla pro její činnost stanovená tímto nařízením nebo předpisem Evropské unie.
(7) Neplní-li uznaná mezioborová organizace podmínky pro uznání podle tohoto nařízení nebo předpisu Evropské unie16), nebo bylo zjištěno porušení pravidel stanovených pro její činnost tímto nařízením nebo předpisem Evropské unie, vyzve Fond uznanou mezioborovou organizaci k odstranění nedostatků. Pokud nejsou nedostatky odstraněny ve stanovené lhůtě, Fond uznání mezioborové organizace rozhodnutím zruší18). V případech stanovených předpisem Evropské unie19) Fond uznání mezioborové organizace rozhodnutím zruší bez předchozí výzvy k odstranění nedostatků.
(8) Jestliže uznaná mezioborová organizace hodlá ukončit svou činnost, podá Fondu písemnou žádost o zrušení uznání mezioborové organizace. O zrušení uznání mezioborové organizace Fond vydá rozhodnutí.
16) Čl. 157 a 163 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.
17) Čl. 163 odst. 3 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.
18) Čl. 163 odst. 3 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.
19) Čl. 163 odst. 3 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.