Odstavec předpisu 282/2014 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 282/2014 Sb., o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků
§ 6

§ 6
Uznaná organizace producentů a uznané sdružení organizací producentů
(1) Uznaná organizace producentů a uznané sdružení organizací producentů oznamují před zahájením smluvního jednání Fondu na jím vydaném formuláři skutečnosti stanovené předpisem Evropské unie11).
(2) Uznaná organizace producentů a uznané sdružení organizací producentů oznamují Fondu na jím vydaném formuláři dohodnuté množství, ohledně kterého došlo k uzavření smlouvy nebo změně smlouvy, týkající se jednání o objemu dodávek syrového mléka12).
(3) Uznaná organizace producentů a uznané sdružení organizací producentů oznamují do 31. ledna kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém bylo rozhodnuto o jejich uznání, Fondu na jím vydaném formuláři množství syrového mléka, které bylo jejich členy vyprodukováno a prostřednictvím uznané organizace producentů nebo uznaného sdružení organizací producentů dodáno na trh v předchozím kalendářním roce13).
(4) Každoročně do 31. ledna oznamuje uznaná organizace producentů a uznané sdružení organizací producentů Fondu na jím vydaném formuláři množství syrového mléka, jenž bylo skutečně dodáno v rámci smluv vyjednaných uznanými organizacemi producentů a uznanými sdruženími organizací producentů v předchozím kalendářním roce14).
(5) Neplní-li uznaná organizace producentů nebo uznané sdružení organizací producentů podmínky pro uznání podle tohoto nařízení nebo předpisu Evropské unie6), nebo bylo-li zjištěno porušení pravidel stanovených pro jejich činnost tímto nařízením nebo předpisem Evropské unie, zejména jednají-li o smlouvách nebo změnách smluv, týkajících se dodávek syrového mléka, za jiné hospodářské subjekty než za své členy, vyzve Fond uznanou organizaci producentů nebo uznané sdružení organizací producentů k odstranění nedostatků. Pokud nejsou nedostatky odstraněny ve stanovené lhůtě, Fond na základě předpisu Evropské unie15) uznání organizace producentů nebo uznání sdružení organizací producentů rozhodnutím zruší.
(6) Zjistí-li Fond, že uznaná organizace producentů v odvětví mléka a mléčných výrobků nesplní podmínku minimálního počtu členů stanovenou v § 4 odst. 2 písm. a) bodě 1 nebo 2, Fond uznání organizace producentů nebo uznání sdružení organizací producentů rozhodnutím zruší.
(7) Zjistí-li Fond, že uznaná organizace producentů v odvětví mléka a mléčných výrobků opakovaně nesplní podmínku minimální roční obchodované produkce mléka stanovenou v § 4 odst. 2 písm. a) bodě 1 nebo 2 maximálně do 10 % z celkové roční obchodované produkce, Fond uznání organizace producentů rozhodnutím zruší. Zjistí-li Fond, že uznaná organizace producentů v odvětví mléka a mléčných výrobků nesplní podmínku minimální roční obchodované produkce mléka stanovenou v § 4 odst. 2 písm. a) bodě 1 nebo 2 o více než 10 % z celkové roční obchodované produkce, Fond uznání organizace producentů rozhodnutím zruší.
(8) Zjistí-li Fond, že uznaná organizace producentů nebo uznané sdružení organizací producentů nedoručí Fondu do 31. ledna hlášení o množství syrového mléka, které bylo skutečně dodáno v rámci smluv vyjednaných uznanými organizacemi producentů nebo uznanými sdruženími organizací producentů, vyzve Fond organizaci producentů nebo sdružení organizací producentů k nápravě v přiměřené lhůtě, pokud nedojde k nápravě ve stanovené lhůtě, Fond uznání organizace producentů nebo sdružení organizací producentů rozhodnutím zruší.
(9) Zjistí-li Fond, že uznaná organizace producentů nebo uznané sdružení organizací producentů nedoručí Fondu změny údajů podle § 4 odst. 4 nebo § 5 odst. 4, Fond vyzve organizaci producentů nebo sdružení organizací producentů k nápravě v přiměřené lhůtě, pokud nedojde k nápravě ve stanovené lhůtě, Fond uznání organizace producentů nebo sdružení organizací producentů rozhodnutím zruší.
6) Čl. 161 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.
11) Čl. 2 odst. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 511/2012.
12) Čl. 149 odst. 2 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.
Čl. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 511/2012.
13) Čl. 1 odst. 1 písm. a) prováděcího nařízení Komise (EU) č. 511/2012.
14) Čl. 2 odst. 3 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 511/2012.
15) Čl. 161 odst. 3 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.