Odstavec předpisu 282/2014 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 282/2014 Sb., o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků
§ 5

§ 5
Uznání sdružení organizací producentů
(1) Žádost o uznání sdružení organizací producentů podává právnická osoba se sídlem na území České republiky nebo nadnárodní sdružení organizací producentů9) se sídlem na území České republiky, které splňují podmínky stanovené předpisem Evropské unie10), Fondu na jím vydaném formuláři.
(2) Součástí žádosti o uznání sdružení organizací producentů je
a) seznam všech uznaných organizací producentů, jež jsou jeho členy, a
b) ověřená kopie platných stanov žadatele, popřípadě jiných platných zakladatelských dokumentů.
(3) Fond vydá rozhodnutí o uznání sdružení organizací producentů, pokud žadatel sdružuje alespoň 2 uznané organizace producentů a splňuje požadavky uvedené v odstavcích 1 a 2.
(4) Uznané sdružení organizací producentů oznamuje Fondu změny týkající se údajů a dokladů, které byly Fondu poskytnuty v rámci žádosti o uznání sdružení organizací producentů, a to vždy nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.
(5) Seznam uznaných sdružení organizací producentů zveřejňuje Fond způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(6) Jestliže uznané sdružení organizací producentů hodlá ukončit svou činnost, podá Fondu písemnou žádost o zrušení uznání sdružení organizací producentů. O zrušení uznání sdružení organizací producentů Fond vydá rozhodnutí.
(7) V souladu s předpisem Evropské unie8) Fond nejméně jedenkrát za 4 roky provede u uznaného sdružení organizací producentů kontrolu na místě, aby ověřil, zda uznané sdružení organizací producentů plní podmínky pro uznání stanovené tímto nařízením nebo předpisem Evropské unie6), a zda neporušuje pravidla pro jeho činnost stanovená tímto nařízením nebo předpisem Evropské unie.
(8) Sdružení organizací producentů po celou dobu trvání uznání dodržuje pravidla pro jeho činnost stanovená tímto nařízením a předpisem Evropské unie25).
(9) Uznané sdružení organizací producentů uchovává doklady související s uznáním a doklady související s jeho činností podle předpisu Evropské unie10) po dobu nejméně 4 let od konce roku, kdy byly vystaveny.
6) Čl. 161 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.
8) Čl. 161 odst. 3 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.
9) Čl. 1 odst. 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 880/2012.
10) Čl. 156 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.
25) Čl. 149 a 161 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění.
Čl. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 511/2012.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.