Odstavec předpisu 282/2014 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 282/2014 Sb., o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků
§ 2

§ 2
Registrace prvního kupujícího
(1) Žádost o registraci prvního kupujícího2) se podává Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen „Fond“) na jím vydaném formuláři.
(2) Součástí žádosti o registraci prvního kupujícího je
a) prohlášení žadatele, že každá dodávka syrového mléka bude označena dokladem, který ji umožní identifikovat, a to prostřednictvím identifikačního čísla osoby nebo názvu a sídla anebo jména, popřípadě jmen, a příjmení a sídla nebo bydliště producentů mléka, kteří prvnímu kupujícímu syrové mléko prodali,
b) prohlášení žadatele, že dodávky syrového mléka jím prodané hospodářským subjektům budou označeny identifikačním číslem osoby nebo názvem a sídlem anebo jménem, popřípadě jmény, a příjmením a sídlem nebo bydlištěm těchto hospodářských subjektů,
c) prohlášení žadatele, že zavedl evidenční systém zajišťující poskytování informací Fondu podle § 3,
d) prohlášení žadatele, že veškeré syrové mléko bude dodávat výlučně do podniků, závodů, popřípadě jiných zařízení, ve kterých je syrové mléko ošetřeno nebo zpracováno (dále jen „zpracovatel“); to neplatí, je-li přímo žadatel zpracovatelem a zároveň ošetřuje nebo zpracovává veškeré jemu dodané syrové mléko.
(3) Fond vydá rozhodnutí o registraci prvního kupujícího, jestliže žadatel
a) splňuje podmínky pro registraci podle odstavce 2 a
b) je fyzickou osobou podnikající na území České republiky nebo obchodní korporací3) podnikající na území České republiky.
(4) První kupující může vyvíjet svou činnost jen tehdy, je-li registrován Fondem.
(5) Seznam registrovaných prvních kupujících uveřejňuje Fond způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(6) Registrovaný první kupující oznamuje Fondu změny týkající se údajů a dokladů, které byly Fondu poskytnuty v rámci žádosti o registraci prvního kupujícího, a to vždy nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.
(7) Jestliže registrovaný první kupující hodlá ukončit svou činnost, podá Fondu písemnou žádost o zrušení registrace prvního kupujícího a k této žádosti doloží doklady podle § 3 odst. 1. O zrušení registrace prvního kupujícího Fond vydá rozhodnutí.
2) Čl. 151 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.
3) Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.