Odstavec předpisu 282/2014 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 282/2014 Sb., o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků
§ 4

§ 4
Uznání organizace producentů
(1) Žádost o uznání organizace producentů podává právnická osoba se sídlem na území České republiky nebo nadnárodní organizace producentů4) se sídlem na území České republiky, které splňují podmínky stanovené předpisem Evropské unie5), Fondu na jím vydaném formuláři.
(2) Součástí žádosti o uznání organizace producentů je vedle požadavků stanovených předpisem Evropské unie6)
a) seznam všech členů, z nichž každý musí být producentem mléka, a
1. jejich minimální počet je 10, a jejichž celková minimální roční obchodovaná produkce mléka činila v posledním kalendářním roce přede dnem podání žádosti nejméně 15 000 000 kg, nebo
2. jejich minimální počet je 5, a jejichž celková minimální roční obchodovaná produkce mléka činila v posledním kalendářním roce přede dnem podání žádosti nejméně 500 000 kg, v případě hospodaření v režimu ekologického zemědělství,
b) ověřená kopie platných stanov, popřípadě jiných platných zakladatelských dokumentů žadatele, ve kterých jsou zohledněny požadavky předpisu Evropské unie5),
c) prohlášení žadatele, že bude Fondu oznamovat množství syrového mléka, jichž se týkají smluvní jednání podle příslušného předpisu Evropské unie7) a
d) doklad prokazující, v případě hospodaření v režimu ekologického zemědělství, že
1. žadatel obchoduje v režimu ekologického zemědělství a
2. všichni členové organizace producentů hospodaří v režimu ekologického zemědělství.
(3) Fond vydá rozhodnutí o uznání organizace producentů, pokud žadatel splňuje požadavky uvedené v odstavcích 1 a 2.
(4) Uznaná organizace producentů oznamuje Fondu změny týkající se údajů a dokladů, které byly Fondu poskytnuty v rámci žádosti o uznání organizace producentů, a to vždy nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.
(5) Uznaná organizace producentů, na níž je převáděno vlastnické právo k syrovému mléku jejích producentů, musí být registrována jako první kupující podle § 2 a plní povinnosti uvedené v § 3.
(6) Seznam uznaných organizací producentů zveřejňuje Fond způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(7) Jestliže uznaná organizace producentů hodlá ukončit svou činnost, podá Fondu písemnou žádost o zrušení uznání organizace producentů. O zrušení uznání organizace producentů Fond vydá rozhodnutí.
(8) V souladu s předpisem Evropské unie8) Fond nejméně jedenkrát za 4 roky provede u uznané organizace producentů kontrolu na místě, aby ověřil, zda uznaná organizace producentů plní podmínky pro uznání stanovené tímto nařízením a předpisem Evropské unie6), a zda neporušuje pravidla pro její činnost stanovená tímto nařízením nebo předpisem Evropské unie.
(9) Organizace producentů a nadnárodní organizace producentů po celou dobu trvání uznání dodržuje pravidla pro její činnost stanovená tímto nařízením a předpisem Evropské unie25).
(10) Uznaná organizace producentů uchovává doklady související s uznáním a doklady související s její činností podle předpisu Evropské unie6) po dobu nejméně 4 let od konce roku, kdy byly vystaveny.
4) Čl. 1 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 880/2012.
5) Čl. 152 odst. 3 a čl. 161 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.
6) Čl. 161 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.
7) Čl. 149 odst. 2 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.
8) Čl. 161 odst. 3 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.
25) Čl. 149 a 161 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění.
Čl. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 511/2012.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.