Odstavec předpisu 142/2014 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství
§ 9

§ 9
Snížení nebo vyloučení podpory
(1) Zjistí-li Fond, že pěstitel neuvedl ve formuláři jednotné žádosti24) podle § 8 veškerou plochu v souladu s předpisy Evropské unie25) a rozdíl mezi celkovou plochou uvedenou ve formuláři jednotné žádosti a souhrnem celkové plochy uvedené ve formuláři jednotné žádosti a ve formuláři jednotné žádosti nevykázané je
a) vyšší než 3 %, avšak nižší nebo roven 4 % plochy uvedené ve formuláři jednotné žádosti, sníží podporu25) podle § 3, 4 nebo 4a, k níž se vztahuje povinnost podávat formulář jednotné žádosti, o 1 %26),
b) vyšší než 4 %, avšak nižší nebo roven 5 % plochy uvedené ve formuláři jednotné žádosti, sníží podporu25) podle § 3, 4 nebo 4a, k níž se vztahuje povinnost podávat formulář jednotné žádosti, o 2 %26), nebo
c) vyšší než 5 %, sníží podporu25) podle § 3, 4 nebo 4a, k níž se vztahuje povinnost podávat formulář jednotné žádosti, o 3 %26).
(2) Pokud žadatel o podporu
a) podle § 3 nebo 4, který má povinnost podat prohlášení o sklizni, produkci nebo zásobách27), překročí v jakémkoli kalendářním roce od podání žádosti do podání oznámení o provedení opatření termín stanovený pro jeho nebo jejich podání, Fond sníží podporu podle § 3, 4 nebo 4a o 1 % za každý pracovní den překročení termínu podání prohlášení v jednotlivých letech,
b) podle § 3, 4 nebo 4a překročí v jakémkoli roce od podání žádosti do podání oznámení o provedení opatření termín stanovený pro podání jakéhokoliv z prohlášení podle písmene a) o více než 10 pracovních dnů, nemá nárok na podporu, nebo
c) podle § 5, který má povinnost podat prohlášení o sklizni, produkci nebo zásobách27), překročí stanovený termín pro jeho nebo jejich podání, Fond sníží podporu podle § 5 o 1 % za každý pracovní den překročení termínu podání prohlášení28).
(3) Pokud žadatel o podporu podle § 5, který má povinnost podat prohlášení o sklizni, produkci nebo zásobách, uvede v jakémkoliv z prohlášení neúplné nebo nepřesné údaje, které jsou podstatné pro správné uplatnění opatření, Fond sníží podporu podle § 5 o 1 %29).
(4) Překážka pro snížení podpory nebo vyloučení nároku na podporu v případě vyšší moci nebo mimořádné okolnosti stanovená v předpisu Evropské unie30) se použije rovněž na postup podle odstavce 2 písm. a) a b).
(5) Podpora se neposkytne na příslušnou část dílu půdního bloku, zjistí-li Fond porušení podmínky podle § 2 odst. 3 nezahájit klučení vinice dříve než 4 měsíce po podání žádosti Fondu nebo před kontrolou provedenou Fondem.
(6) Podpora se neposkytne na díl půdního bloku, zjistí-li Fond porušení podmínky podle § 2 odst. 3 nebo § 2 odst. 11 nezahájit provádění opatření dříve než 4 měsíce po podání žádosti Fondu nebo před kontrolou provedenou Fondem.
(7) Zjistí-li Fond porušení podmínky podle § 3 odst. 1 písm. a), § 3 odst. 1 písm. c), § 4 odst. 1 písm. a) nebo § 4a odst. 1 písm. a) u některého z povolení pro opětovnou výsadbu, poskytne žadateli podporu na tu část dílu půdního bloku, u které byla podmínka splněna.
(8) S výjimkou podle § 10 Fond neposkytne podporu na příslušnou část dílu půdního bloku, jestliže žadatel použije k výsadbě nové vinice jiné povolení pro opětovnou výsadbu, než které uvedl do žádosti podle § 3 odst. 2 písm. a), § 3 odst. 4 písm. a), § 4 odst. 2 písm. a), § 4 odst. 4 písm. a) nebo § 4a odst. 2 písm. a).
(9) Jestliže žadatel nedoručí podle § 2 odst. 5 Fondu oznámení o provedení opatření na všech dílech půdních bloků uvedených v žádosti, poskytne Fond žadateli podporu při splnění podmínek na díly půdních bloků, které v oznámení o provedení opatření uvedl.
(10) Podpora se neposkytne na díl půdního bloku, zjistí-li Fond, že žadatel k restrukturalizaci a přeměně vinic použil zároveň s platnými povoleními pro opětovnou výsadbu i povolení pro novou výsadbu.
(11) Ustanovením odstavců 1 až 10 nejsou dotčena ustanovení o snížení a vyloučení uvedená v předpisu Evropské unie1).
1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008.
Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů), v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 555/2008 ze dne 27. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o programy podpory, obchod se třetími zeměmi, produkční potenciál a kontroly v odvětví vína, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a zrušuje nařízení (ES) č. 1782/2003, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 436/2009 ze dne 26. května 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o registr vinic, povinná prohlášení a shromažďování údajů pro sledování trhu, průvodní doklady pro přepravu vinařských produktů a evidenční knihy vedené v odvětví vína, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1122/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o podmíněnost, modulaci a integrovaný administrativní a kontrolní systém v rámci režimů přímých podpor pro zemědělce stanovených v uvedeném nařízení, a k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o podmíněnost v rámci režimu přímé podpory pro odvětví vína, v platném znění.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/560 ze dne 15. prosince 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o systém povolení pro výsadbu révy. Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/561 ze dne 7. dubna 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o systém povolení pro výsadbu révy.
24) Čl. 11 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009.
25) Čl. 55 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009.
26) Čl. 55 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009.
27) Čl. 8 až 11 nařízení Komise (ES) č. 436/2009.
28) Čl. 18 odst. 1 druhý pododstavec nařízení Komise (ES) č. 436/2009.
29) Čl. 18 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 436/2009, v platném znění.
30) Čl. 102 nařízení Komise (ES) č. 555/2008, v platném znění.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.