Odstavec předpisu 142/2014 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství
§ 6

§ 6
Výše podpory
(1) Podpora nejvýše 75 % skutečně vynaložených nákladů na restrukturalizaci a přeměnu vinic podle předpisu Evropské unie16) v méně rozvinutých regionech17) na opatření
a) změna odrůdové skladby vinice činí
1. 325 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné překročí nebo je roven 3 000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice,
2. 375 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné překročí 4 000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice,
3. 425 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné překročí 5 000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice, nebo
4. 475 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné překročí 6 000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice,
b) přesun vinice do svahu činí
1. 335 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné překročí nebo je roven 2 500 kusů na 1 ha osázené plochy vinice,
2. 360 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné překročí 3 000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice,
3. 410 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné překročí 4 000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice,
4. 460 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné překročí 5 000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice, nebo
5. 510 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné překročí 6 000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice,
c) technika zlepšující obhospodařování vinic výsadbou
1. 325 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné překročí nebo je roven 3 572 kusů na 1 ha osázené plochy vinice,
2. 400 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné překročí 4 500 kusů na 1 ha osázené plochy vinice,
3. 450 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné překročí 5 500 kusů na 1 ha osázené plochy vinice, nebo
4. 500 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné překročí 6 500 kusů na 1 ha osázené plochy vinice,
d) technika zlepšující obhospodařování vinic dosadbou
1. 162 500 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet dosazovaných keřů révy vinné překročí nebo je roven 1 000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice,
2. 200 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet dosazovaných keřů révy vinné překročí 2 000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice,
3. 225 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet dosazovaných keřů révy vinné překročí 3 000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice, nebo
4. 250 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet dosazovaných keřů révy vinné překročí 4 000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice.
(2) Pokud žadatel vyklučil vlastní vinici nebo vinice a povolení pro opětovnou výsadbu použil na novou restrukturalizovanou vinici podle § 3, 4 nebo 4a, kde sazba podpory je uvedena v odstavci 1, a tak nevyužil povolení pro opětovnou výsadbu předem18) podle § 2 odst. 6, zvyšuje se sazba o 120 000 Kč na 1 hektar osázené plochy vinice jako náhrada ztráty příjmů.
(3) Pokud žadatel podal žádost podle § 2 odst. 11 a využil povolení pro opětovnou výsadbu39) udělená před podáním žádosti, nenáleží mu sazba zvýšená podle odstavce 210). Zvýšená sazba podle odstavce 2 nenáleží rovněž žadateli, který využil povolení pro opětovnou výsadbu předem18).
(4) Sazby na opatření uvedené v odstavci 1 písm. a) až písm. c) nelze sčítat; opatření podle § 3, 4 a 4a nelze kombinovat. U opatření podle § 4a nelze kombinovat na jednom dílu půdního bloku novou výsadbu a dosadbu vinice.
(5) Podpora ve výši 50 % skutečně vynaložených nákladů na restrukturalizaci a přeměnu vinic podle předpisu Evropské unie16) v jiných než méně rozvinutých regionech17) se stanoví ve výši dvou třetin podpor podle odstavce 1.
(6) Podpora na investice podle § 5 činí nejvýše 50 % způsobilých výdajů, zároveň však nejvýše 2 miliony Kč podle předpisu Evropské unie13) v méně rozvinutých regionech17) nebo nejvýše 40 % způsobilých výdajů a zároveň nejvýše 2 miliony Kč v jiných než méně rozvinutých regionech17).
(7) Na výplatu podpor podle § 3, 4 a 4a se použije roční částka uvedená v Programu podpor ve vinohradnictví a vinařství pro Českou republiku určená pro daný rozpočtový rok19) na restrukturalizaci a přeměnu vinic. Fond podporu podle § 3 a 4 poměrně sníží, pokud souhrn všech nároků ze žádostí o podporu podle § 3 a 4 pro daný rozpočtový rok19) včetně preferenčních nároků ze žádostí pěstitelů týkajících se preferovaných vinic uvedených v příloze č. 2 a nároků mladých vinohradníků podle odstavce 9 překročí výši přidělených finančních prostředků z rozpočtu Evropské unie.
(8) K výplatě podpor podle odstavce 7 u žádostí pěstitelů týkajících se ploch preferovaných vinic uvedených v příloze č. 2 Fond připočte částku 50 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice. Maximální výše podpory u žádostí pěstitelů týkajících se ploch preferovaných vinic uvedených v příloze č. 2 nesmí překročit sazby uvedené v odstavci 1.
(9) K výplatě podpor podle odstavce 7 mladým vinohradníkům Fond připočte částku 30 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice. Maximální výše podpory mladým vinohradníkům nesmí překročit sazby uvedené v odstavci 1.
(10) Na výplatu podpor podle § 5 se použije roční částka uvedená v Programu podpor ve vinohradnictví a vinařství pro Českou republiku určená pro daný rozpočtový rok19) na investice. Fond podporu podle § 5 poměrně sníží, pokud souhrn všech nároků ze žádostí o podporu podle § 5 pro daný rozpočtový rok19) včetně preferenčních nároků mladých vinařů podle odstavce 11 překročí výši přidělených finančních prostředků z rozpočtu Evropské unie.
(11) K výplatě podpor podle odstavce 10 mladým vinařům Fond připočte 5 % z celkové výše vypočtené podpory podle odstavce 10 bez použití preference. Maximální výše podpory mladým vinařům nesmí překročit sazby uvedené v odstavci 6.
(12) Pokud po výplatě podpor podle § 3, 4, 4a nebo 5 budou k dispozici nevyplacené finanční prostředky, Fond provede poměrný doplatek žadatelům vyplacených podpor až do přípustné výše podpory.
(13) Žádosti o podporu podle § 3, 4, 4a nebo 5, u kterých nedošlo k pravomocnému rozhodnutí Fondu do 30. září rozpočtového roku, budou vyplaceny za shodných podmínek pro výplatu jako ostatní podpory shodného rozpočtového roku, avšak z finančních prostředků přidělených České republice na rozpočtové období.
10) Čl. 130 nařízení (EU, EURATOM) č. 966/2012 Evropského parlamentu a Rady ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002.
13) Čl. 103u nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, v platném znění.
Čl. 50 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění.
16) Čl. 46 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění.
17) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.
18) Čl. 66 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění.
Čl. 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/560.
Čl. 8 odst. 3 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/561.
19) Čl. 39 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, v platném znění.
39) Čl. 66 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.