Odstavec předpisu 142/2014 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství
§ 5

§ 5
Investice
(1) Žádost o podporu na investice podle předpisů Evropské unie13) doručí výrobce14) se sídlem na území České republiky Fondu na jím vydaném formuláři do 31. srpna kalendářního roku.
(2) Žádost o podporu lze podat na tyto nové investice:
a) dřevěný sud nebo uzavřená dřevěná nádoba na výrobu vína o objemu nejméně 600 litrů,
b) speciální kvasná nádoba s aktivním potápěním matolinového klobouku pro výrobu červených vín, nebo
c) cross-flow filtr na víno, ve kterém je víno přiváděno na membránu tangenciálně a určitý objem vína prochází membránou jako filtrát a zbývající pokračuje podél membrány s odfiltrovanými nečistotami.
(3) V žádosti žadatel uvede
a) popis pořízeného zařízení podle odstavce 2 a jeho přínosu ke zvýšení výkonnosti podniku13),
b) v případě výměny popis původního zařízení, včetně technických parametrů,
c) v případě výměny místo, kde se nachází původní zařízení,
d) místo, kde se bude nacházet zařízení, na které je požadována podpora,
e) údaje o mikro, malém a středním podniku15) a
f) výši odhadovaných nákladů na pořízení zařízení podle odstavce 241).
(4) Žadatel musí investici provést nejdříve po podání žádosti podle odstavce 110) a doručit Fondu doklady o její úhradě do 31. ledna kalendářního roku následujícího po podání žádosti.
(5) Výměnu původního zařízení lze začít provádět až po provedení kontroly ověřující stav původního zařízení.
(6) Fond jednotlivé investice posuzuje samostatně.
(7) Žádost o podporu podle odstavce 1 se doručí Fondu nejpozději do 31. srpna 2017.
10) Čl. 130 nařízení (EU, EURATOM) č. 966/2012 Evropského parlamentu a Rady ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002.
13) Čl. 103u nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, v platném znění.
Čl. 50 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění.
14) § 3 písm. o) zákona č. 321/2004 Sb., ve znění zákona č. 215/2006 Sb. a zákona č. 256/2011 Sb.
15) Čl. 50 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění.
41) Čl. 35 písm. a) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2016/1149 ze dne 15. dubna 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o vnitrostátní programy podpory v odvětví vína, a mění nařízení Komise (ES) č. 555/2008.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.