Odstavec předpisu 409/2013 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 409/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu
Čl.I

Čl. I
Vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, se mění takto:
1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se doplňují věty „Prováděcí směrnice Komise 2012/37/EU ze dne 22. listopadu 2012, kterou se mění některé přílohy směrnic Rady 66/401/EHS a 66/402/EHS, pokud jde o podmínky, které musí splňovat osivo Galega orientalis Lam., maximální hmotnost partií osiv některých druhů pícnin a velikost vzorku Sorghum spp. Prováděcí směrnice Komise 2013/45/EU, kterou se mění směrnice Rady 2002/55/ES, směrnice 2008/72/ES a směrnice 2009/145/ES, pokud jde o botanický název pro rajče.“.
2. V příloze č. 3, části 5, oddílu 2, pododdílu 2, tabulce č. 5.2b, řádku „jestřabina východní“, sloupci „klíčivost“ se slovo „60“ nahrazuje slovy „6028) , 36)“.
3. V příloze č. 8, části 1, tabulce 1, druhém sloupci, v příloze č. 14, části 1, tabulce 1, druhém sloupci a v příloze č. 14, části 6, tabulce 6, prvním sloupci se slova „Lycopersicon esculentum Mill.“ nahrazují slovy „Solanum lycopersicum L.“.
4. V příloze č. 9 vzory formulářů uvedených pod písmeny a) Žádost o povolení uvádět do oběhu osivo úředně nezapsané odrůdy a d) Výsledek mechanického rozboru sadby brambor znějí:
5. V příloze č. 10 Vzory dokladů vydávané Ústavem nebo pověřenou osobou uvedené pod písmeny a) Uznávací list na množitelský porost (pro Ústav), c) Uznávací list na osivo (pro Ústav), e) Dvojjazyčný uznávací list na osivo, f) Uznávací list na sadbu, g) Dvojjazyčný uznávací list na sadbu a k) Prohlášení o osivu s neukončenou certifikací znějí:


6. V příloze č. 20 části 3 a 4 znějí:
„3. Vzory úředních návěsek pro:
a) osivo,
b) sadbu brambor,
c) směsi osiv,
d) osivo s neukončenou certifikací
e) osivo úředně nezapsaných odrůd zemědělských druhů
Pozn.: číslo návěsky může být se souhlasem Ústavu uvedeno v dolní levé části návěsky.
a) vzor návěsky pro osivo


 
b) vzor návěsky pro sadbu brambor


 
c) vzor návěsky pro směs osiv


 
d) vzor návěsky pro osivo s neukončenou certifikací


 
f) vzor návěsky pro osivo úředně nezapsaných odrůd zemědělských druhů


4. Vzory návěsek pro mezinárodní obchod - návěsek pro:
a) ISTA certifikaci,
b) OECD certifikaci.
a) vzor návěsky pro ISTA certifikaci


 
b) vzor návěsky pro OECD certifikaci


 

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.