Odstavec předpisu 477/2012 Sb.
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 477/2012 Sb., o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu a o stanovení a uchovávání dokumentů
Příl.1

Příloha 1
Zařazení druhů biomasy, které jsou předmětem podpory, do jednotlivých skupin podle kategorií
Tabulka č. 1: Procesy uvedené v § 3 odst. 1 písm. a), b) a d) a § 3 odst. 2.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Podpora elektřiny Podpora tepla ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Popis druh biomasy Proces Proces ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kategorie 1 (Cíleně pěstovaná biomasa podle § 7)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ a) Cíleně pěstované plodiny, které jsou primárně určeny k energetickému využití, jejichž O, S, P, B, DS, DP O, DS, DP, B hmota nadzemní části je využita k energetickým účelům, případně upravené pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy1), ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ b) cíleně pěstované energetické dřeviny, tj. dřeviny vypěstované mimo lesní půdu, jejichž O, S, P, B, DS, DP O, DS, DP, B hmota nadzemní části je využita k energetickým účelům, případně upravené pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ c) ušlechtilá paliva vyrobená z biomasy kategorie 1 uvedená pod písmenem a) O, S, P O, DS, DP ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ d) ušlechtilá paliva vyrobená z biomasy kategorie 1 uvedené pod písmenem b). - O ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kategorie 2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ a) Sláma obilovin a olejnin, sláma kukuřice na zrno, včetně vedlejších a zbytkových O, S, P, B, DS, DP O, DS, DP, B produktů z jejich zpracování a včetně jejich úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ b) znehodnocené zrno potravinářských obilovin a semeno olejnin, včetně vedlejších a O, S, P, B, DS, DP O, DS, DP, B zbytkových produktů z jejich zpracování a včetně jejich úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ c) ostatní rostlinná pletiva, celé rostliny a části rostlin včetně sena, včetně O, S, P, B, DS, DP O, DS, DP, B vedlejších a zbytkových produktů z jejich zpracování a včetně jejich úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ d) rostliny uvedené v příloze č. 4 k této vyhlášce, avšak pouze v případě, pokud se O, S, P, B, DS, DP O, DS, DP, B jedná výlučně o využití biomasy vzniklé odstraněním těchto rostlin na jejich stávajících stanovištích, včetně vedlejších a zbytkových produktů z jejich zpracování a včetně jejich úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ e) travní hmota z údržby trvalých porostů, z údržby veřejné i soukromé zeleně, včetně O, S, P, B, DS, DP O, DS, DP, B údržby vodních vodotečí, ochranných pásem apod. a včetně jejích úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ f) kaly z čistíren odpadních vod, vzniklé v aeračních nádržích při biologickém zpracování O, S, P, B, DS, DP O, DS, DP, B odpadních vod nebo při biologickém procesu čištění, a separovaných sedimentací nebo flotací, s vyloučením ostatních kalů a usazenin z vodních těles, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ g) kaly z mechanického oddělování obsahující vlákna, včetně jejich úprav pro přepravu O, S, P, B, DS, DP O, DS, DP, B ke konečnému spotřebiteli biomasy, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ h) zbytkový jedlý olej a tuk, směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé O, S, P, B, DS, DP O, DS, DP, B oleje a jedlé tuky, včetně vedlejších a zbytkových produktů jejich zpracování a včetně jejich úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ i) zbytkové produkty z destilace lihu, výpalky a obdobné rostlinné zbytky a vedlejší O, S, P, B, DS, DP O, DS, DP, B produkty z rostlin, včetně vedlejších a zbytkových produktů jejich zpracování a včetně jejich úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ j) rostlinné oleje a živočišné tuky s výjimkou živočišných tuků podle přímo použitelného O, S, P, B, DS, DP O, DS, DP, B předpisu Evropské unie3) včetně vedlejších a zbytkových produktů jejich zpracování a včetně jejich úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ k) alkoholy vyráběné z biomasy, O, S, P, B, DS, DP O, DS, DP, B ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ l) kompost nevyhovující jakostí nebo určený k energetickému využití a vyplozené substráty O, S, P, B, DS, DP O, DS, DP, B z pěstování hub v podobě energetického kompostu včetně vedlejších a zbytkových produktů jeho zpracování a včetně jeho úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy, zbytkový digestát z bioplynových stanic, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ m) biologicky rozložitelné zbytky z kuchyní a stravoven, O, S, P, B, DS, DP O, DS, DP, B ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ n) biologicky rozložitelná část komunálního odpadu včetně vedlejších a zbytkových O, S, P, B, DS, DP O, DS, DP, B produktů jejich zpracování a včetně jejich úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ o) zbytková hmota z těžby dřeva, tzv. nehroubí, tj. dřevo do průměru 7 cm a zbytkové O, P, S, DS, DP O produkty z jejího zpracování včetně kořenů (pařezů), biomasa vzniklá v lese z probírek a prořezávek, dřevní hmota z údržby veřejné a soukromé zeleně včetně tratí, vodotečí, rozvodů elektřiny apod. a zbytkové produkty jejího zpracování, včetně jejich úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ p) ostatní zbytková biomasa v podobě kalů z praní, čištění, extrakce, loupání, O, S, P, B, DS, DP O, DS, DP, B odstřeďování a separace, včetně zbytkové biomasy ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, jedlých olejů, kakaa, kávy a tabáku, z mlékárenského, konzervárenského, cukrovarnického, pivovarnického a tabákového průmyslu, z výroby droždí a kvasničného extraktu, z přípravy a kvašení melasy, z pekáren a výroby cukrovinek, výroby alkoholických a nealkoholických nápojů a další obdobná biomasa, která je nevhodná ke spotřebě nebo pro další zpracování, včetně vedlejších a zbytkových produktů jejich zpracování a včetně jejich úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ q) použité dřevo, použité výrobky vyrobené ze dřeva a dřevěných materiálů, dřevěné O, P O obaly včetně vedlejších a zbytkových produktů jejich zpracování a včetně jejich úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ r) ušlechtilá paliva2) vyrobená z biomasy kategorie 1 uvedené pod písmeny c), O, S, P, DS, DP O, DS, DP nesplňující podmínky § 7 odst. 2 písm. b) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ s) ušlechtilá paliva2) vyrobená z biomasy kategorie 2 uvedené pod písmeny a) až e), O, P, S, DS, DP O, DS, DP l) až n) a p). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kategorie 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ a) Vlákninové kaly vznikající v sedimentačních nádržích při čištění odpadních vod O, S, P, B, DS, DP O, DS, DP, B z produkce papíru a celulózy separované sedimentací nebo flotací, výplně a povrchové vrstvy z mechanického třídění, včetně vedlejších a zbytkových produktů jejich zpracování a včetně jejich úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ b) deinkingové kaly, včetně vedlejších a zbytkových produktů jejich zpracování a O, S, P, B, DS, DP O, DS, DP, B včetně jejich úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ c) zbytková biomasa z kožedělného a textilního průmyslu, včetně vedlejších a O, S, P, B, DS, DP O, DS, DP, B zbytkových produktů jejího zpracování a včetně její úpravy pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ d) druhotně nevyužitý papír a lepenka, včetně vedlejších a zbytkových produktů jejich O, S, P, B, DS, DP O, DS, DP, B zpracování a včetně jejich úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ e) výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky, výměnová vlákna, včetně vedlejších O, S, P, B, DS, DP O, DS, DP, B a zbytkových produktů jeho zpracování a včetně jeho úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ f) sulfátový, sulfitový výluh, surové tálové mýdlo, včetně vedlejších a zbytkových O, S, P, B, DS, DP O, DS, DP, B produktů jejich zpracování a včetně jejich úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ g) zbytková dřevní hmota vznikající při výrobě celulózy včetně kůry, včetně vedlejších O, S, P, B, DS, DP O, DS, DP, B produktů z jejího zpracování a včetně jejích úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ h) odřezky ze dřeva určené pro materiálové využití, včetně vedlejších a zbytkových O, S, P, DS, DP O, DS, DP, B produktů jejich zpracování a včetně jejich úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ i) štěpka vzniklá při pilařském zpracování odkorněného a neodkorněného dřeva, O, P O ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ j) ušlechtilá paliva2) vyrobená z biomasy kategorie 3 uvedené pod písmeny a) a c) až h). O, P, DP O ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vysvětlivky k tabulce č. 1: 1) Úpravou pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy se rozumí např. balíkování, štěpkování, řezání a mletí biomasy. 2) Ušlechtilým palivem se rozumí pelety a brikety z cíleně pěstované biomasy, zbytkové biomasy ze zemědělské a lesní produkce a zbytkové biomasy ze zpracovatelského průmyslu. 3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1069/2009, o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu). Poznámky k tabulce č. 1: O1, O2 a O3 - kategorie v procesu spalování nebo zplynování čisté biomasy S1, S2 a S3 - kategorie v procesu spoluspalování biomasy a neobnovitelného zdroje P1, P2 a P3 - pro kategorie v procesu paralelního spalování biomasy a neobnovitelného zdroje DS1, DS2 a DS3 - kategorie v procesu spoluspalování biomasy a druhotného zdroje DP1, DP2 a DP3 - kategorie v procesu paralelního spalování biomasy a druhotného zdroje B1, B2 a B3 - kategorie v procesu spalování biokapalin
Tabulka č. 2: Proces uvedený v § 3 odst. 1 písm. c) a § 3 odst. 3.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Podpora elektřiny Podpora biometanu ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Popis druhu biomasy Proces Proces ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kategorie 1 (Cíleně pěstovaná biomasa podle § 7)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ a) Cíleně pěstované plodiny a jejich oddělené části s původem v zemědělské výrobě, AF AF včetně jejich úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy1). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kategorie 2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ a) Travní hmota z údržby trvalých porostů, z údržby veřejné i soukromé zeleně, včetně AF AF údržby vodních vodotečí, ochranných pásem apod., ostatní rostlinná pletiva, rostliny a části rostlin, včetně jejich úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ b) znehodnocené zrno potravinářských obilovin a semeno olejnin, včetně jejich úprav pro AF AF přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ c) zemědělské meziprodukty z živočišné výroby vznikající při chovu hospodářských zvířat, AF AF včetně tuhých a kapalných exkrementů s původem z živočišné výroby - kejda, hnůj, močůvka, trus, nedožerky, včetně jejich úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ d) kafilerní tuk pouze kategorie 2 a 3 podle přímo použitelného předpisu Evropské unie2), AF AF ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ e) masokostní moučka pouze kategorie 2 a 3 podle přímo použitelného předpisu Evropské AF AF unie2), ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ f) vedlejší a zbytkové produkty ze zemědělských výrob, zbytkové biomasy ze zpracování AF AF ovoce, zeleniny, obilovin, pícnin, nepoužité oleje z olejnatých rostlin a pokrutiny vzniklé při lisování rostlinného oleje, které prošly pouze mechanickou úpravou nebo úpravou pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ g) vedlejší a zbytkové produkty ze zemědělských a potravinářských výrob, zbytkové AF AF biomasy ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, pícnin, nepoužité oleje z olejnatých rostlin a pokrutiny vzniklé při lisování rostlinného oleje, které prošly technologickou úpravou (jinou než mechanickou) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ h) alkoholy vyráběné z biomasy, zbytkové produkty z destilace lihu, výpalky z lihovarů AF AF vyrábějících kvasný líh pro potravinářské účely a z pěstitelských pálenic, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ i) rostlinné oleje a živočišné tuky s výjimkou živočišných tuků podle přímo použitelného AF AF předpisu Evropské unie2,) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ j) zpracované produkty pocházející z živočišných materiálů kategorie 2 a 3, podle přímo AF AF použitelného předpisu Evropské unie2), nezpracovaných živočišných materiálů, kalů z praní a čištění živočišných tkání kategorie 3, podle právního předpisu evropských společenství, mléka, mleziva, hnoje a obsahu trávicího traktu z něj vyjmutého, vše kategorie 3, podle přímo použitelného předpisu Evropské unie3), v případě těchto materiálů kategorie 2 podle přímo použitelného předpisu Evropské unie2), tj. pouze pokud jsou předem tepelně zpracovány, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ k) biologicky rozložitelné zbytky z kuchyní a stravoven, biologicky rozložitelná část AF AF vytříděného komunálního odpadu pocházející z odděleného sběru nebo z procesu mechanicko-biologické úpravy, s vyloučením biomasy zpracovávané v procesu čištění odpadních vod, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ l) kaly z praní, čištění, extrakce, loupání, odstřeďování a separace, včetně zbytkové AF - biomasy z mlékárenského, konzervárenského, cukrovarnického, pivovarnického a tabákového průmyslu, z výroby jedlých olejů, kakaa, kávy, droždí a kvasničného extraktu, z přípravy a kvašení melasy, z pekáren a výroby cukrovinek, výroby alkoholických a nealkoholických nápojů, a další obdobná biomasa, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ m) nestabilizované kaly z čistíren odpadních vod, vzniklé v aeračních nádržích při AF - biologickém zpracování odpadních vod nebo při biologickém procesu čištění výlučně z čistíren vybavených pouze aerobním stupněm čištění, s vyloučením ostatních kalů a usazenin z vodních těles, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ n) zbytkový jedlý olej a tuk, směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze AF - jedlé oleje a jedlé tuky. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vysvětlivky k tabulce č. 2: 1) Úpravou pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy se rozumí např. balíkování, štěpkování, řezání a mletí biomasy. 2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1069/2009, o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu). 3) Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992m kterým se vydává celní kodex Společenství. Poznámky k tabulce č. 2: AF1, AF2 - kategorie v procesu anaerobní fermentace, ze které vzniká bioplyn nebo biometan. Za biomasu v kategorii 1 se považuje biomasa v případě, že zahrnuje pouze plodiny a také v případě, že energetické plodiny a jejich části tvoří v daném kalendářním měsíci více než 50% hmotnostního podílu v sušině vstupní suroviny do bioplynové stanice a zbytek vstupní suroviny tvoří biomasa zařazená do kategorie č. 2.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.