Odstavec předpisu 332/2012 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 332/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění pozdějších předpisů
Čl.I

Čl. I
Nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění nařízení vlády č. 480/2009 Sb., nařízení vlády č. 86/2010 Sb. a nařízení vlády č. 107/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 1 a § 13 odst. 4 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.
2. V § 2 odst. 2 se slova „15. května“ nahrazují slovy „1. listopadu“.
3. V § 2 se odstavec 3 zrušuje.
4. V poznámce pod čarou č. 5 se slova „Čl. 124 odst. 1“ nahrazují slovy „Čl. 122 odst. 1“.
5. V § 5 odst. 2 se slovo „seznam“ nahrazuje slovy „celkovou výměru“ a slova „včetně uvedení jejich výměry,“ se zrušují.
6. V § 6 odst. 3 a odst. 4 písm. a) se za slovo „narození“ vkládají slova „ , popřípadě dat zaevidování do ústřední evidence,“.
7. V § 7 odst. 1 a v § 8 odst. 1 se slova „od 1. do 31. července“ nahrazují slovy „od 1. do 31. prosince“.
8. V § 7 odst. 1 a v § 8 odst. 1 se slova „vedené podle plemenářského zákona“ zrušují.
9. V § 7 odstavec 2 zní:
„(2) Žadatel doloží Fondu do 28. února následujícího kalendářního roku doklad z ústřední evidence prokazující stav ovcí, popřípadě koz chovaných žadatelem nejméně po dobu od 1. do 31. prosince příslušného kalendářního roku, včetně identifikačních čísel a dat narození, popřípadě dat zaevidování do ústřední evidence podle údajů z ústřední evidence, a výpočet velkých dobytčích jednotek.“.
10. V § 8 odstavec 2 zní:
„(2) Žadatel doloží Fondu do 28. února následujícího kalendářního roku doklad z ústřední evidence prokazující stav krav bez tržní produkce mléka chovaných žadatelem nejméně po dobu od 1. do 31. prosince příslušného kalendářního roku, včetně identifikačních čísel a dat narození, popřípadě dat zaevidování do ústřední evidence podle údajů z ústřední evidence, a výpočet velkých dobytčích jednotek.“.
11. Poznámka pod čarou č. 20 zní:
„20) Nařízení vlády č. 60/2012 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům.“.
12. § 9 včetně nadpisu zní:
㤠9
Platba na zemědělskou půdu
(1) Žadatelem o platbu na zemědělskou půdu může být fyzická nebo právnická osoba, která v příslušném kalendářním roce podala žádost o jednotnou platbu na plochu podle § 3 nařízení vlády č. 47/2007 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy a některých podmínek poskytování informací o zpracování zemědělských výrobků pocházejících z půdy uvedené do klidu.
(2) Fond poskytne žadateli platbu na zemědělskou půdu, na níž žadatel v příslušném kalendářním roce požádal a splnil podmínky pro poskytnutí jednotné platby na plochu zemědělské půdy podle § 4 nařízení vlády č. 47/2007 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy a některých podmínek poskytování informací o zpracování zemědělských výrobků pocházejících z půdy uvedené do klidu.“.
13. V § 10 odst. 1 a 2 se slova „hospodářský rok 2007/2008“ nahrazují slovy „hospodářský rok 2011/2012“.
14. V § 10 odst. 1 se slova „do 31. března 2007“ nahrazují slovy „do 31. března 2011“.
15. V § 10 odst. 2 se slovo „stejnopis“ nahrazuje slovem „kopii“.
16. V § 11 se slova „do 30. listopadu příslušného“ nahrazují slovy „do 30. dubna následujícího“ a slova „předpisem Evropských společenství“ se nahrazují slovy „přímo použitelným předpisem Evropské unie“.
17. V § 12 se odstavce 3 až 5 zrušují.
Dosavadní odstavce 6 až 10 se označují jako odstavce 3 až 7.
18. V § 12 odst. 3 a 4 se slova „ke dni 31. července“ nahrazují slovy „nejméně po dobu od 1. do 31. prosince“.
19. V § 12 se doplňuje odstavec 8, který včetně poznámky pod čarou č. 21 zní:
„(8) Pokud je celková částka plateb podle § 5 až 10, která má být žadateli na základě jeho žádosti poskytnuta, po snížení podle předpisu Evropské unie21) nižší než 500 Kč, Fond platbu tomuto žadateli neposkytne.
21) Čl. 7, 10, 132 odst. 2 písm. a) a odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 73/2009, v platném znění.“.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.