Odstavec předpisu 308/2012 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 308/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění pozdějších předpisů
Čl.I

Čl. I
Nařízení vlády č. 244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění nařízení vlády č. 517/2004 Sb., nařízení vlády č. 258/2005 Sb. a nařízení vlády č. 293/2007 Sb., se mění takto:
1. § 1 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1 zní:
㤠1
Předmět úpravy
Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) některé vnitrostátní podmínky v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, zejména pokud jde o smluvní vztahy v odvětví mléka a mléčných výrobků, pravidla uznávání organizací producentů, jejich sdružení a mezioborových organizací v odvětví mléka a mléčných výrobků.
1) Nařízení Rady (ES) č. 1788/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se zavádí dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 595/2004 ze dne 30. března 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1788/2003, kterým se zavádí dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“), v platném znění.
Nařízení Komise (EU) č. 511/2012 ze dne 15. června 2012 o oznámeních týkajících se organizací producentů a mezioborových organizací a o smluvních jednáních a vztazích stanovených nařízením Rady (ES) č. 1234/2007 v odvětví mléka a mléčných výrobků.“.
2. V § 2 odst. 1, § 3 odst. 1, § 7 odst. 6, § 7 odst. 7 písm. a) a b), § 8 odst. 1 a 5, § 9 odst. 3, § 10 odst. 3 a v § 14 odst. 2 se slova „předpisů Evropských společenství“ nahrazují slovy „přímo použitelného předpisu Evropské unie“.
3. V § 2 odst. 1 a v § 3 odst. 1 se slova „předpisy Evropských společenství“ nahrazují slovy „předpisy Evropské unie“.
4. V § 5 odst. 2 písm. c) se slova „předpisy Evropských společenství“ nahrazují slovy „přímo použitelnými předpisy Evropské unie“.
5. V § 5 odst. 6 se slova „předpisy Evropských společenství“ nahrazují slovy „přímo použitelným předpisem Evropské unie“.
6. V § 5 odst. 2 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena a) až c).
7. V § 5 odst. 3 písmeno b) zní:
„b) bude provádět odběry mléka za účelem zjištění obsahu tuku v mléce, který je součástí plnění individuálního referenčního množství mléka, v laboratořích schválených podle jiného právního předpisu10d), a to nejméně dvakrát do měsíce; v případě, že producent ukončí nebo přeruší dodávku mléka odběrateli a odběratel u něho v kalendářním měsíci, v němž k ukončení nebo přerušení dodávky dojde, neprovede alespoň jeden odběr vzorku mléka za účelem zjištění obsahu tuku, vykáže odběratel v oznámení podle § 13 odst. 1 u tohoto producenta obsah tuku ve výši 4,21 %.“.
8. V § 5 odst. 3 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:
„c) je podnikatelem podle obchodního zákoníku.“.
9. V § 5 odst. 6 se slova „podle odstavce 2 písm. b), c) nebo d)“ nahrazují slovy „podle odstavce 2 písm. a), b) nebo c)“.
10. Za § 5 se vkládají nové § 5a až 5c, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 26 až 34 znějí:
㤠5a
Uznání organizace producentů
(1) Žádost o uznání za organizaci producentů se sídlem v České republice podává žadatel, který splňuje podmínky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie v odvětví mléka a mléčných výrobků26), Fondu na jím vydaném formuláři.
(2) Součástí žádosti o uznání za organizaci producentů je
a) seznam členů, z něhož vyplývá, že žadatel sdružuje alespoň 10 členů,
b) úředně ověřená kopie platných zakladatelských dokumentů žadatele.
(3) Fond uzná žadatele podle odstavce 1 za organizaci producentů se sídlem v České republice podle přímo použitelného předpisu Evropské unie26) v odvětví mléka a mléčných výrobků, pokud tento žadatel sdružuje alespoň 10 členů a každý z členů je producent27).
(4) Žadatel, který byl uznán podle odstavce 3, oznamuje Fondu změny týkající se údajů a listin, které byly Fondu poskytnuty v rámci žádosti o uznání podle odstavců 1 a 2, a to vždy do 15 dnů ode dne, kdy změna nastala.
(5) Fond provádí nejméně jednou za 3 kalendářní roky kontrolu činnosti uznané organizace producentů28).
(6) V případě, že Fond zjistí nedodržování podmínek ze strany uznané organizace producentů, vyzve ji k odstranění pochybení a k tomu jí stanoví lhůtu, jejíž délka nesmí přesáhnout 3 měsíce od doručení výzvy. Nedojde-li k odstranění pochybení ve stanovené lhůtě, Fond uznání zruší29).
(7) Seznam uznaných organizací producentů zveřejňuje Fond způsobem umožňujícím dálkový přístup.
§ 5b
Uznání sdružení organizací producentů
(1) Žádost o uznání za sdružení organizací producentů se sídlem v České republice podává právnická osoba, která splňuje podmínky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie v odvětví mléka a mléčných výrobků30), Fondu na jím vydaném formuláři.
(2) Součástí žádosti o uznání za sdružení organizací producentů je
a) seznam organizací producentů, z něhož vyplývá, že žadatel sdružuje alespoň 2 organizace producentů,
b) úředně ověřená kopie platných zakladatelských dokumentů žadatele.
(3) Fond uzná právnickou osobu podle odstavce 1 za sdružení organizací producentů se sídlem v České republice podle přímo použitelného předpisu Evropské unie v odvětví mléka a mléčných výrobků30), pokud tato právnická osoba sdružuje alespoň 2 uznané organizace producentů.
(4) Právnická osoba, která byla uznána podle odstavce 3, oznamuje Fondu změny týkající se údajů a listin, které byly Fondu poskytnuty v rámci žádosti o uznání podle odstavců 1 a 2, a to vždy do 15 dnů ode dne, kdy změna nastala.
(5) Fond provádí nejméně jednou za 3 kalendářní roky kontrolu činnosti uznaného sdružení organizací producentů28).
(6) V případě, že Fond zjistí nedodržování podmínek ze strany uznaného sdružení organizací producentů, vyzve jej k odstranění pochybení a k tomu mu stanoví lhůtu, jejíž délka nesmí přesáhnout 3 měsíce od doručení výzvy. Nedojde-li k odstranění pochybení ve stanovené lhůtě, Fond uznání zruší29).
(7) Seznam uznaných sdružení organizací producentů zveřejňuje Fond způsobem umožňujícím dálkový přístup.
§ 5c
Uznání mezioborové organizace
(1) Žádost o uznání mezioborové organizace v odvětví mléka a mléčných výrobků se sídlem v České republice podává právnická osoba, která splňuje podmínky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie v odvětví mléka a mléčných výrobků31), Fondu na jím vydaném formuláři.
(2) Součástí žádosti o uznání mezioborové organizace je prohlášení o tom, kterou činnost uvedenou v přímo použitelném předpisu Evropské unie32) mezioborová organizace vykonává.
(3) Právnická osoba, která byla uznána za mezioborovou organizaci v odvětví mléka a mléčných výrobků podle přímo použitelného předpisu Evropské unie v odvětví mléka a mléčných výrobků33), oznamuje Fondu všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které byly Fondu poskytnuty v souladu se žádostí o uznání podle odstavců 1 a 2, do 15 dnů ode dne jejich vzniku.
(4) Fond provádí nejméně jednou za 3 kalendářní roky kontrolu činnosti uznané mezioborové organizace33).
(5) V případě, že Fond zjistí nedodržování podmínek ze strany uznané mezioborové organizace, vyzve ji k odstranění pochybení a k tomu jí stanoví lhůtu, jejíž délka nesmí přesáhnout 3 měsíce od doručení výzvy. Nedojde-li k odstranění pochybení ve stanovené lhůtě, Fond uznání zruší34).
(6) Seznam uznaných mezioborových organizací zveřejňuje Fond způsobem umožňujícím dálkový přístup.
26) Čl. 126a odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.
27) Čl. 65 a násl. nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.
28) Čl. 126a odst. 4 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.
29) Čl. 126a odst. 4 písm. c) nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.
30) Čl. 126a odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.
31) Čl. 123 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.
32) Čl. 123 odst. 4 písm. c) nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.
33) Čl. 126b odst. 3 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.
34) Čl. 126b odst. 3 písm. c) nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.“.
11. V § 7 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „Žadatel o zvýšení musí být podnikatelem podle obchodního zákoníku.“.
12. V § 7 odstavec 2 zní:
„(2) Žadatel o přidělení nového individuálního referenčního množství mléka z části rezervy stanovené pro příslušný kvótový rok podle § 6 odst. 4 musí být
a) podnikatelem podle obchodního zákoníku,
b) vlastníkem stáda dojnic, popřípadě jalovic nad 5 měsíců březosti (dále jen „vysokobřezí jalovice“) evidovaných v informačním systému ústřední evidence hospodářských zvířat11a); pokud takové stádo nevlastní, předloží doklad podle § 7 odst. 4 písm. b),
c) osobou, jejíž zařízení, v němž se zachází se živočišnými produkty, je schváleno a registrováno podle jiného právního předpisu11).“.
13. Poznámka pod čarou č. 11b se zrušuje.
14. V § 7 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4) Žádost o přidělení nového individuálního referenčního množství mléka z části rezervy stanovené pro příslušný kvótový rok podle § 6 odst. 4 podává producent2), kterému doposud nebylo individuální referenční množství mléka přiděleno, Fondu na jím vydaném formuláři nejpozději 30 dnů před datem uvedeným v § 6 odst. 3. Součástí žádosti je doklad
a) prokazující zajištění odbytu mléka v rozsahu přidělení individuálního referenčního množství mléka v příslušném kvótovém roce, požaduje-li producent2) přidělení nového individuálního referenčního množství mléka pro dodávky,
b) o budoucím nabytí dojnic, popřípadě vysokobřezích jalovic, pokud producent2) dosud takové stádo nevlastní.“.
Dosavadní odstavce 4 až 8 se označují jako odstavce 5 až 9.
15. V § 7 odst. 9 se slova „podle odstavce 2 písm. d)“ nahrazují slovy „podle odstavce 2 písm. b)“.
16. V § 7a odst. 3 se slova „podle § 7 odst. 5“ nahrazují slovy „podle § 7 odst. 6“.
17. V § 7a odst. 4 se slova „ , s výjimkou § 7 odst. 2 písm. e)“ zrušují.
18. V § 8 odstavec 6 zní:
„(6) Jestliže producent2) ukončí, popřípadě přeruší produkci mléka, oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně Fondu, s výjimkou případu převodu celého individuálního referenčního množství mléka podle § 9.“.
19. V § 9 odst. 1 se slova „zvláštním právním předpisem“ nahrazují slovy „jiným právním předpisem“.
20. V § 9 odstavec 2 zní:
„(2) Písemné potvrzení o převodu individuálního referenčního množství mléka novému producentovi2) Fond vydá po splnění podmínek a předložení dokladů uvedených v § 7 odst. 2 a 4.“.
21. V § 10 odst. 2 se slovo „jedenkrát“ nahrazuje slovem „dvakrát“.
22. Za § 13 se vkládá nový § 13a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 35 zní:
㤠13a
Hlášení podávaná organizací producentů a sdružením organizací producentů
Organizace producentů uznaná podle § 5a a sdružení organizací producentů uznané podle § 5b oznamuje Fondu informace podle přímo použitelného předpisu Evropské unie35) na formulářích vydaných Fondem.
35) Čl. 2 nařízení Komise (EU) č. 511/2012.“.
23. V příloze č. 1 se slova „předpisů Evropských společenství25)“ nahrazují slovy „přímo použitelných předpisů Evropské unie25) a slova „předpisů Evropských společenství20)“ se nahrazují slovy „přímo použitelného předpisu Evropské unie20)“.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.