Odstavec předpisu 129/2012 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu
Příl.18

Příloha 18
Podrobnosti provádění odběru vzorků pověřenými osobami, včetně způsobu provádění úředního dozoru a následné kontroly
I. Pověření
1. Osoby - vzorkovatelé
Odběr vzorků osiv mohou provádět pouze úřední vzorkovatelé, obeznámení se správným technologickým postupem vzorkování v souladu se zákonem a s prováděcím právním předpisem, kterým se stanoví požadavky na odběr vzorků a dalšími platnými právními předpisy souvisejícími s problematikou vzorkování osiva.
2. Podání žádosti o pověření ke vzorkování
Uchazeč o pověření ke vzorkování podá žádost vyplněnou na formuláři uvedeném v této příloze a předloží úředně ověřený doklad o splnění kvalifikačních předpokladů podle § 17 odst. 9 zákona. V žádosti uchazeč uvede i popis technické způsobilosti pro výkon požadované činnosti.
3. Proškolení a pověření vzorkovatelů
a) Zaškolení uchazečů o pověření
Zaškolování pro odběr vzorků probíhá podle plánu zaškolování, který stanoví Ústav. Doba zaškolování je stanovena plánem zaškolování, který vychází z počtu předpokládaných vzorků. Je možné stanovit zaškolování časovým plánem, tj. 2 roky, nebo počtem, a to 50 souběžně odebranými vzorky s úředním vzorkovatelem, které se prověří v laboratoři Ústavu. V průběhu zaškolování je možné ji prodloužit. Zaškolování je ukončeno teoretickým testem a vyhodnocením souběžných srovnávacích zkoušek odběrů novým vzorkovatelem a kontrolních odběrů vzorků Ústavem. Pokud nový vzorkovatel uspěje v teoretické i praktické zkoušce, je mu uděleno pověření.
b) Plán zaškolení
Plán zaškolení musí obsahovat minimálně:
1. Část teoretická - dokonalé seznámení nového vzorkovatele s platnými právními předpisy:
a) se zákonem a prováděcími předpisy,
b) s metodickými pokyny Ústavu, které řeší problematiku vzorkování.
2. Část praktická - praktický postup při odběru vzorku:
a) kontrola všech předepsaných dokladů,
b) vlastní vzorkování - četnost odběru dílčích vzorků, způsob odběru, kontrola homogenity, kontrola adjustace atd.,
c) použití dělidla, kalibrace dělení a dělidla,
d) příprava laboratorního vzorku,
e) uzavření a označení vzorkovnice, označení průvodního dokladu.
3. Složení zkoušky teoretické i praktické.
4. Plán zaškolení musí obsahovat informaci, kdo plán sestavil a kdo zaškolování vedl.".
c) Udělení pověření
Po zaškolení teoretickém i praktickém a úspěšném vykonání testů udělí Ústav pověření k odběru vzorků pro účely zkoušení a uznávání osiva a současně stanoví i výši následné kontroly. S dokladem o pověření je rovněž v rámci uznávacího řízení přiděleno razítko a průkaz pověřené osoby.
4. Další proškolování a spolupráce s pověřenými osobami
Další proškolování probíhá obvykle 1x ročně v trvání 1-3 dnů a jedenkrát za dva roky je vždy zakončeno praktickými nebo vědomostními testy. S jejich vyhodnocením jsou vzorkovatelé seznámeni. V případě neúspěšného vykonání testu je vzorkovatel Ústavem opětovně proškolen teoreticky i prakticky a musí znovu vykonat test, a to nejpozději do 3 měsíců. Po tuto dobu je pověření pozastaveno a odňat doklad a razítko. Po úspěšném vykonání testu je povolení obnoveno. Při opětovném špatném výsledku testu je vyškrtnut ze seznamu pověřených vzorkovatelů. Kromě výše uvedeného pravidelného školení pověřených vzorkovatelů se mohou jednotlivci zúčastnit krátkodobých stáží v Ústavu.
II. Kontrola pověřeného vzorkovatele
Kontrolou pověřeného vzorkovatele se rozumí soubor všech kontrolních opatření prováděných Ústavem v celém procesu vzorkování a skládá se z úředního dozoru a následné kontroly pověřeného vzorkovatele. Postup při kontrole pověřeného vzorkovatele se řídí metodickými pokyny vytvořenými Ústavem. Záznamy o výsledcích kontroly musí být uloženy minimálně 6 let.
1. Úřední dozor
Úřední dozor je kontrola dodržování správného postupu vzorkování během vlastního odběru vzorku - kontrola na místě. Každý vzorkovatel pověřený k odebírání vzorků osiva je kontrolován alespoň jedenkrát ročně při rozsahu odebíraných vzorků do 20 kusů, nebo alespoň dvakrát ročně při rozsahu větším.
2. Následná kontrola
Kontroluje se správnost výsledku ručního odběru vzorku. Tato kontrola se provádí laboratorně provedením zkoušek základních kvalitativních vlastností osiva. V případě pochybnosti o pravosti nebo čistotě odrůdy je možné provést kontrolu laboratorně nebo vegetační zkouškou. Následná kontrola vzorkovatele činí minimálně 5 % vzorkovaných partií a její konkrétní výši stanoví každoročně Ústav na základě hodnocení výsledků úředního dozoru a následné kontroly z předchozího sklizňového roku.
3. Kontrola pověřeného vzorkovatele v případě automatického vzorkovadla
Úřední dozor se v případě automatického vzorkovadla, kromě kontroly dokladů a partie osiva, zaměřuje na správnost jeho funkčnosti, dodržení technických požadavků na zabezpečení vzorků a na způsob přípravy laboratorního vzorku. K následné kontrole pověřeného vzorkovatele se vzorky z automatického vzorkovadla při jeho správném nastavení nezasílají. Lze tak učinit pouze v případě, že je při úředním dozoru zjištěna závada a je důvodné podezření, že mohlo dojít ke vzniku nežádoucí příměsi jiného druhu nebo odrůdy. Aby byla vyloučena kontaminace partie, provede Ústav kontrolní vzorkování z dané partie i ručně. Oba vzorky jsou pak podrobeny následné kontrole, přičemž je možné podle povahy příměsi použít i laboratorní stanovení.
III. Zrušení pověření
1. Zjistí-li Ústav úředním dozorem nedostatky v technologickém postupu odběru vzorků, upozorní příslušného vzorkovatele na odchylky od správné metodiky a o zjištění vyhotoví Protokol o kontrole a stanoví potřebná opatření. Vzorkovatel je povinen podstoupit zvýšený úřední dozor. V případě opětovného vážného pochybení, které by vedlo k poškození odběratele osiva nebo dodavatele, je mu zrušeno pověření.
2. Za chyby v technologickém postupu se považuje:
a) nedodržení předepsané četnosti vzorkování,
b) hmotnost laboratorního vzorku není v souladu s prováděcí právním předpisem,
c) nedostatky zjištěné během úředního dozoru, které způsobují chyby podle písm. a) nebo b),
d) chyba při kontrole dokladů o partii osiva,
e) nedůsledná kontrola uzavření obalů a označení všech obalů v partii,
f) nedostatečná kontrola automatického vzorkovadla, tj. zaplombování vzorkovadla a všech cest mezi vzorkovadlem a odběrnými nádobami,
g) chyba při dělení vzorku, tj. při přípravě laboratorního vzorku, h) špatné uzavření (zaplombování) laboratorního vzorku, nebo
i) jakákoliv jiná nepřípustná manipulace se vzorkem.
3. Vzorkovatel, kterému bylo zrušeno pověření ke vzorkování, musí vrátit průkaz, razítko a adjustační materiál. O nové pověření může požádat nejdříve po uplynutí jednoho roku ode dne zrušení pověření, přičemž musí absolvovat nové proškolení podle postupu zaškolení nových vzorkovatelů a úspěšně složit test. Dále je provedeno 50 kontrolních odběrů současně vzorkovatelem Ústavu a vzorky jsou zkoušeny v laboratoři Ústavu.
IV. Vzorkování - pracovní postup
1. Zařízení a pomůcky
a) Dodavatel je povinen zajistit pomůcky ke vzorkování v souladu se zákonem a s prováděcím právním předpisem. Každý vzorkovatel musí disponovat vlastní sadou Nobeho bodcových vzorkovadel (štechrů).
b) Úřední vzorkovatel musí být dále vybaven:
1. plombami pověřeného vzorkovatele, samolepícími přelepkami s textem "Vzorkováno pověřenou osobou",
2. samolepkami "Vzorkováno pověřenou osobou" pro zacelení otvorů po odběru osiva, příp. pro podlepení dna papírové vzorkovnice.
Tyto adjustační pomůcky získá pověřený vzorkovatel prostřednictvím Ústavu za úplatu.
c) Povinnosti pověřeného vzorkovatele jsou:
1. zajistit účinnou ochranu převzatých plomb,
2. vést evidenci o přijatých a vydaných plombách.
2. Dodavatel je povinen ke vzorkování předložit
a) uznávací list o uznání porostu,
b) vzorkovnici s vypsanými veškerými požadovanými charakteristikami osiva,
c) výrobní a skladovou evidenci,
d) evidenci návěsek.
3. Technologický postup
a) kontrola žádosti a dalších dokladů,
b) kontrola označení partie partiovým štítkem,
c) kontrola všech obalů v partii
1. návěsky - správnost, úplnost a čitelnost údajů,
2. plomby - přítomnost plomby a správnost použití,
3. stav obalů - uzavření, celistvost a nepoškozenost,
d) vlastní vzorkování,
e) příprava vzorků - laboratorního, kontrolního, rezervního a případně dalšího vzorku (VZ, dodávkový vzorek).
4.
Pověřený vzorkovatel kontroluje shodnost údajů na žádosti o uznání osiva s údaji ve výrobní evidenci a na vzorkovnici. Identitu dat potvrdí na žádosti a na vzorkovnici svým podpisem, identifikačním razítkem vzorkovatele a datem vzorkování. Pokud byl vzorek odebrán automatickým vzorkovadlem, uvede tuto skutečnost rovněž v žádosti, a to zkratkou "AV". Zároveň zaznamená odběr vzorků do knihy partií.
5.
Pověřený vzorkovatel odebere vzorky
a) laboratorní, určený pro semenářskou laboratoř, která provede potřebné zkoušky,
b) rezervní,
c) kontrolní, určený pro systém následné kontroly a
d) další úřední vzorek - ke zjištění kyseliny erukové a glukosinolátů, apod., popř. tzv. společný (kompromisní) vzorek.
6.
Při jakékoliv známce heterogenity při vzorkování (osivo v jednotlivých obalech se liší např. velikostí, barvou, obsahem nečistot, příměsí, apod.) se vzorek k uznávacímu řízení neodebere.
V takovém případě pověřený vzorkovatel kontaktuje inspektora Ústavu a ten odebere vzorky na zkoušku heterogenity.
7. Zasílání vzorků a uložení vzorků kontrolních
Vzorky zasílá nebo doručí do laboratoře pověřený vzorkovatel osobně. Kontrolní vzorky určené pro následnou kontrolu Ústavu se ukládají
a) ve smluvních laboratořích v prostorách k tomu určených s přístupem pouze pro vzorkovatele Ústavu nebo
b) v případě nezávislých vzorkovatelů v místě vzorkování nebo jiném Ústavem určeném místě.
            Žádost o pověření k odběru vzorků
 
  podle § 17 odst. 3 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva 
   a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu
          osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů
 
Žádáme o udělení pověření k odběru vzorků:
 
 () * nezávislé fyzické osobě, nebo
 
 () * zaměstnanci fyzické nebo právnické osoby, která se nezabývá výrobou,
   úpravou, nebo uváděním do oběhu osiva, nebo
 
 () * zaměstnanci fyzické nebo právnické osoby, která se zabývá výrobou,
   úpravou, nebo uváděním do oběhu osiva v souladu s § 17 odst. 4 písm. c)
   zákona.
 
* žadatel označí křížkem odpovídající údaj
 
I----------------------------------------------------------------------------I
I Žadatel (jméno a příjmení):                        I
I                                      I
I------------------------------------I---------------------------------------I
I Místo trvalého pobytu nebo pobytu, I Telefonní číslo:           I
I popř. místo podnikání:       I                    I
I                  I                    I
I                  I                    I
I------------------------------------I---------------------------------------I
I Datum narození:          I E-mail:                I 
I                  I                    I
I------------------------------------I---------------------------------------I
I Zaměstnavatel:           I IČ:                  I
I                  I                    I
I------------------------------------I---------------------------------------I
I Dosažené vzdělání:                             I
I                                      I
I                                      I
I                                      I
I                                      I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Délka praxe v požadovaném úseku činnosti a její popis:           I
I                                      I
I                                      I
I                                      I
I                                      I
I                                      I
I                                      I
I                                      I
I----------------------------------------------------------------------------I
 Příloha: Doklad o vzdělání
 
 
 
V ....................
 
Dne ..................                   Podpis žadatele
 
 
Vzor úředního razítka pověřené osoby:
 
          I----------------I----------------I
          I  Pověřená  I        I
          I   PPP    I   5R - XX  I
          I   osoba   I        I
          I----------------I----------------I
 
kde
 
PPP - pořadové číslo pověřené osoby v seznamu vzorkovatelů a přehlížitelů,
   který vede Ústav
 
5R - R je číslo regionu působnosti pověřené osoby, popř. číslo regionu jejího
   sídla
 
XX - pořadové číslo pověření v rámci jednoho regionu a pověření

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.