Odstavec předpisu 129/2012 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu
Příl.16

Příloha 16
Podrobnosti provádění dílčích zkušebních úkonů na základě smlouvy uzavřené s Ústavem
1. Podání žádosti o uzavření smlouvy k provádění dílčích zkušebních úkonů
Uchazeč o uzavření smlouvy podá žádost na stanoveném formuláři a doloží doklady o splnění kvalifikačních předpokladů. V žádosti uchazeč uvede popis technické způsobilosti pro výkon požadované činnosti a musí kromě uvedených skutečností splnit i požadavky podle zákona č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zaškolení
a) Zaškolování probíhá podle plánu, který stanoví Ústav. Doba zaškolování je minimálně 1 měsíc a v jejím průběhu je možné ji prodloužit. Zaškolování se skládá z části teoretické a praktické. Zaškolování je ukončeno testem, a pokud uchazeč uspěje v teoretické i praktické zkoušce, je s ním uzavřena smlouva.
b) Plán zaškolení
i. Část teoretická: Dokonalé seznámení uchazeče s platnými právními předpisy relevantními pro danou oblast, plán stanoví výčet předpisů.
ii. Část praktická: Vlastní provádění úkonů pod dozorem pracovníka Ústavu.
iii.Složení zkoušky: teoretická a praktická
3. Uzavření smlouvy
Po zaškolení teoretickém i praktickém a úspěšném vykonání testů uzavře Ústav smlouvu k provádění dílčích úkonů při uznávacím řízení.
4. Další proškolování
Probíhá pravidelně nebo 1 x za dva roky a vždy je zakončeno vědomostními testy. S vyhodnocením testů jsou všichni účastníci seznámeni.
5. Kontrola
Ústav provádí nad všemi úkony úřední dozor a následnou kontrolu ve výši 5 - 10 % z celkového množství provedených zkoušek v rámci uzavřené smlouvy v jednom sklizňovém roce.
6. Zrušení pověření
Zjistí-li Ústav nedostatky v prováděných úkonech, upozorní příslušnou osobu, se kterou je uzavřena smlouva, na odchylky, o zjištění vyhotoví zápis o kontrole a navrhne další opatření včetně zvýšení následné kontroly. V případě opětovného vážného pochybení, které by vedlo k poškození odběratele osiva nebo dodavatele, Ústav od smlouvy odstoupí. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je pověřená osoba povinna vrátit razítko.
7. Opětovné uzavření smlouvy
Osoba, u které bylo odstoupeno od smlouvy k provádění dílčích zkušebních úkonů, musí absolvovat nové proškolení podle postupu při zaškolení uchazečů a úspěšně složit test. Dále Ústav provede 20 kontrolních zkoušek současně s pověřenou osobou. V případě nejméně 95 % shodnosti může být smlouva opětovně uzavřena podle § 17 odst. 12 zákona.
Žádost o uzavření smlouvy
k provádění dílčích zkušebních úkonů při uznávání osiva podle § 17 odst. 1 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů
 
Žádáme o uzavření smlouvy k provádění dílčích zkušebních úkonů s:

( )*  nezávislou fyzickou osobou,
( )*  zaměstnancem fyzické nebo právnické osoby, která se nezabývá výrobou, úpravou, nebo uváděním do oběhu osiva,
( )*  zaměstnancem fyzické nebo právnické osoby, která se zabývá výrobou, úpravou, nebo uváděním do oběhu osiva
    v souladu s § 17 odst. 4 písm. c) zákona.
* žadatel označí křížkem odpovídající údaj
                
Dodavatel:
Předmět činnosti:

                
Odpovědná osoba ( příjmení, jméno, titul )

Dosažené vzdělání:


Délka praxe v požadovaném úseku činnosti:

Přílohy: - doklad o splnění kvalifikačních požadavků
     - výpis z obchodního rejstříku

V ..............................                      razítko a podpis
Dne                                       žadatele

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.