Odstavec předpisu 129/2012 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu
§ 20

§ 20
(1) Kritickými body sledovanými ve výrobním procesu sazenic zeleniny se rozumí
a) použité osivo, původ a kvalita vegetativních částí rostlin,
b) výsev, přepichování, řízkování, sázení a použitý substrát,
c) dodržování podmínek stanovených pro sazenice zeleniny podle přímo použitelného předpisu Evropské unie5),
d) plán a metoda pěstování,
e) manipulace s rostlinami,
f) rozmnožování,
g) sklizeň,
h) hygiena,
i) ošetřování,
j) balení,
k) skladování,
l) doprava, průvodní doklady sazenic zeleniny,
m) další administrativní úkony.
(2) Jednotlivé údaje na sebe musí navazovat tak, aby byly kontrolovatelné Ústavem nebo pověřenou osobou. Evidence může být vedena
a) v listinné podobě na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 9 k této vyhlášce, nebo
b) v elektronické podobě za předpokladu, že vytištěné sestavy budou obsahovat minimálně údaje, které jsou součástí vzoru uvedeného v příloze č. 9 k této vyhlášce, a budou dodavatelem na vyžádání Ústavu předloženy pro účely kontroly.
(3) Na dodavatele sazenic zeleniny, který nepodléhá registraci podle § 16 odst. 9 zákona, se nevztahují tato ustanovení:
a) určení kritických bodů pěstebního postupu,
b) vypracování a zavedení metod sledování a kontroly kritických bodů,
c) odběr vzorků za účelem kontroly,
d) vedení evidence podle odstavce 2.
(4) Sadba česneku, sazečky cibule a šalotky musí splňovat rovněž tyto požadavky:
a) rozmnožovací materiál musí pocházet z množitelského porostu, který byl kontrolován,
b) množitelský porost byl prost škodlivých organizmů uvedených v příloze č. 14 k této vyhlášce a příznaků a symptomů napadení těmito organizmy,
c) vlastnosti rozmnožovacího materiálu musí odpovídat požadavkům stanoveným v příloze č. 14 k této vyhlášce.
2) Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.